Författningshandbok – våra styrdokument

Här hittar du de styrdokument för den kommunala verksamheten som bestäms av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna. Styrdokumenten gäller generellt för hela den kommunala verksamheten – för samtliga styrelser, nämnder, deras verksamheter och för de kommunala bolagen.

Barn och utbildning

Regler

Bidrag för resekostnader vid högskolestudier (pdf)

Elevresor (pdf)

Pedagogiska måltider (pdf)

Resursfördelningsmodell för förskolan (pdf)

Skolskjuts (pdf)

Fritidshem och förskola (pdf)

Riktlinjer

Ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium (pdf)

Nybyggnation och större ombyggnation för grundskola 7-9 (pdf)

Val av skola – placering i skola (pdf)

Policy

Avgifter i skolan (pdf)

Planer

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024 (pdf)

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) i Ulricehamns kommun (pdf) 

IKT-plan 2023 (pdf)

Stöd och omsorg

Regler

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (pdf)

Pedagogiska måltider (pdf)

Riktlinjer

Anhörigstöd (pdf)

Biståndshandläggning enligt SOL (pdf)

Ekonomiskt bistånd (pdf) 

Ersättning till familjehem (pdf)

Färdtjänst (pdf)

Kommunal hyresgaranti (pdf)

Måltider (pdf)

Nybyggnation av gruppbostäder inom LSS-verksamhet (pdf)

Nybyggnation av psykiatriboende (pdf)

Riksfärdtjänst (pdf)

Planer

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2024 (pdf)

 

Bygga, bo och miljö

Regler

Arbeten i och användning av allmän platsmark (pdf) 

Arrendeavgift (pdf)

Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad (pdf)

Bidrag till bullerskyddsåtgärder (pdf)

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (pdf)

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel (pdf)

Renhållningsföreskrifter (pdf)

Tomträttsavgäld (pdf)

Årets hus (pdf)

Riktlinjer

Användare av offentlig plats (pdf)

Alkoholservering (pdf)

Exploateringsavtal (pdf)

Förorenade områden (pdf)

Golvbrunnar, reningsanordningar och bortledning av vatten från byggnader och verksamheter (pdf)

Grönplan – Ulricehamns stad (pdf)
Skötselplan, bilaga till Grönplan – Ulricehamns stad (pdf)

Invasiva växter (pdf)

Kartunderlag till situationsplan (pdf)

Lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner (pdf)

Markanvisning (pdf)

Riktlinjer för miljöarbetet (pdf)

Naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun (pdf)

Stadsbyggnad (pdf)

Utstakning och lägeskontroll (pdf)

Utbyggnad av allmän plats (pdf)

Policy

Policy för miljöarbetet (pdf)

Planer

Gemensam avfallsplan 2021-2030 (pdf)

Cykelplan (pdf)

Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun (pdf)

Handlingsplan för minskad mikroplastspridning (pdf)

Tillsynsplan miljöbalken 2024-2026 (pdf)

Tillsynsplan 2024 plan- och bygglagen (pdf)

Tillsyns- och kontrollplan livsmedel, alkohol samt tobak, folköl och receptfria läkemedel 2024-2026 (pdf)

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025 (pdf)

Program

Bostadsförsörjning (pdf)

Strategi

Planeringsstrategi mandatperioden 2023-2026 (pdf)

Översiktsplan 2040

Trafik och samhällsutveckling

Regler

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling (pdf)

Vägbidrag till enskilda vägar (pdf)

Riktlinjer

Allmänna vägar (pdf)

Parkeringsnorm (pdf)

Publik laddinfrastruktur (pdf)

Användande av offentlig plats (pdf)

Policy

Markförvärv (pdf)

VA-policy – strategisk VA-plan (pdf)

Planer

Handlingsplan Näringslivsstrategi (pdf)

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun (pdf)

VA-plan – strategisk delplan (pdf)

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025 (pdf)

Strategi

Näringslivsstrategi 2022-2025 (pdf)

VA-översikt – strategisk VA-plan (pdf)

Översiktsplan 2040 (pdf)

Program

Parkering (pdf)

Fritid, föreningar samt uppleva och göra

Riktlinjer

Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling (pdf)

Idéburet offentligt partnerskap (pdf)

Innehåll Ulricehamns kulturhus (pdf)

Lokalupplåtelse av kommunala kultur-och fritidsanläggningar (pdf)

Stipendier och priser (pdf)

Struktur för samverkan med civilsamhället (pdf)

Stöd och bidrag till civilsamhället (pdf)

Uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar (pdf)

Planer

Biblioteksplan (pdf)

Kulturplan 2024-2027 (pdf)

Kommun och politik

Regler

Allmänna lokala ordningsföreskrifter (pdf)

Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar med bilaga praktiskt arbetssätt medborgardialog (pdf)

Arkivreglemente (pdf)

Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar (pdf)

Barn- och ungdomspolitiskt program (pdf)

Brandskyddsregler (pdf)

Delegationsordning för individnämnden (pdf)

Delegationsordning för kommunstyrelsen (pdf)

Delegationsordning för krisledningsnämnden (pdf)

Delegationsordning för miljö- och byggnämnden (pdf)

Direktupphandling (pdf)

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl (pdf)

Flaggning (pdf)

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter (pdf)

Grafiska regler (pdf)

Hantering av budget för kapitalkostnader (pdf)

Individnämndens reglemente (pdf)

Instruktion för kommunchefen (pdf)

Intern kontroll (pdf)

Internpriser på lokaler (pdf)

Kommunfullmäktiges arbetsordning (pdf)

Kommunstyrelsens reglemente (pdf)

Kommunala rådet för funktionsnedsättning reglemente (pdf)

Kommunala rådet för äldrefrågor reglemente (pdf)

Kontroll av verfikationer (pdf)
– Tillämpningsanvisningar kontroll av verfikationer (pdf)

Krisledningsnämndens reglemente (pdf)

Miljö-och byggnämndens reglemente (pdf)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (pdf)

Partistöd (pdf)

Pedagogiska måltider (pdf)

Revisorernas reglemente (pdf)

Valnämndens reglemente (pdf)

Överförmyndaren reglemente (pdf)

Riktlinjer

Alkohol och droger (pdf)

Bisysslor och jäv (pdf)

Budgivning vid köp av fastighet (pdf)

Civil beredskap (pdf)

Ekonomisk styrning av förvaltning och bolag (pdf)

Handläggning av motioner, Ulricehamnsförslag och politiska ärenden (pdf)

Informationssäkerhet och dataskydd (pdf)

Kommunikation (pdf)

Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö (pdf)

Krisstöd, psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser (pdf)

Kränkande särbehandling och diskriminering (pdf)

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning (pdf)

Minoritetspolitiska arbetet (pdf)

Mutor och korruption (pdf)

Placering av pensionsmedel (pdf)

Ramuppdrag för IT 2024 (pdf)
– Prislista It-enheten 2024 (pdf)

Rökfri arbetstid (pdf)

Sponsring (pdf)

Styr- och ledningssystem (pdf)

Stöldbegärliga inventarier (pdf)

Tjänsteresor, logi och resfria möten (pdf)

Upphandling (pdf)

Uppvaktning, avtackning, representation och gåvor (pdf)

Våldsbejakande extremism (pdf)

Policy

Arbetsmiljöpolicy (pdf)

Finanspolicy (pdf)

Informationssäkerhet och dataskydd (pdf)

Intraprenader (pdf) 

Lönepolitik (pdf)

Policy för pension (pdf)

Vision Ulricehamn 2040 (pdf)

Planer

Handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2025 (pdf)

Informationshanteringsplan (pdf)
Informationshanteringsplan bilaga Ledningsprocesser (pdf)
Informationshanteringsplan bilaga Stödprocess (pdf)
Informationshanteringsplan bilaga Kärnprocess (pdf)

Intern kontrollplan 2024 (pdf)

Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare (pdf)

Program

Långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav (pdf)

Uppföljning av privata utförare (pdf)

Strategier

Arbete med lokala miljöfrågor (pdf)

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 (pdf)

Landsbygdsstrategi i tre delar (pdf)

Ledningsfilosofi (pdf)

 

De kommunala bolagen

Regler

Bolagsordning NUAB (pdf)

Bolagsordning STUBO (pdf)

Bolagsordning UEAB (pdf)

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB (pdf)

Ägardirektiv NUAB (pdf)

Ägardirektiv STUBO (pdf)

Ägardirektiv Ulricehamns Energi AB och Ulricehamns Energi Elnät AB (pdf)

Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB (pdf)

Policy

Bolagspolicy (pdf)

Gemensamma styrdokument i Västra Götaland

Handlingsprogram Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2020-2023 (pdf)

Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023 (pdf)

ABC-lista

A

Allmänna lokala ordningsföreskrifter (pdf)

Allmänna vägar (pdf)

Alkohol och droger (pdf)

Alkoholservering (pdf)

Anhörigstöd (pdf)

Användande av offentlig plats (pdf)

Arbete med lokala miljöfrågor (pdf)

Arbeten i och användning av allmän platsmark (pdf)

Arbetsmiljöpolicy (pdf)

Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar med bilaga praktiskt arbetssätt medborgardialog (pdf)

Arkivreglemente (pdf)

Arrendeavgift (pdf)

Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar (pdf)

Avgifter i skolan (pdf)

Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad (pdf)

B

Barn- och ungdomspolitiskt program (pdf)

Biblioteksplan (pdf)

Bidrag för resekostnader vid högsekolestudier (pdf)

Bidrag till bullerskyddsåtgärder (pdf)

Biståndshandläggning enligt SOL (pdf)

Bisysslor och jäv (pdf)

Bolagsordning NUAB (pdf)

Bolagsordning STUBO (pdf)

Bolagsordning UEAB (pdf)

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB (pdf)

Bolagspolicy (pdf)

Bostadsförsörjning (pdf)

Brandskyddsregler (pdf)

Budgivning vid köp av fastighet (pdf)

C

Civil beredskap (pdf)

Civilsamhället, struktur för samverkan (pdf)

Cykelplan (pdf)

D

Delegationsordning för individnämnden (pdf)

Delegationsordning för kommunstyrelsen (pdf)

Delegationsordning för krisledningsnämnden (pdf)

Delegationsordning för miljö- och byggnämnden (pdf)

Direktupphandling (pdf)

E

Ekonomiskt bistånd (pdf)

Ekonomisk styrning av förvaltning och bolag (pdf)

Elevresor (pdf)

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl (pdf)

Ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium (pdf)

Ersättning till familjehem (pdf)

Exploateringsavtal (pdf)

Exploateringsredovisning (pdf)

F

Finanspolicy (pdf)

Flaggning (pdf)

Fritidshem och förskola (pdf)

Färdtjänst (pdf)

Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling (pdf)

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter (pdf)

Förorenade områden (pdf)

G

Gemensam avfallsplan 2021-2030 (pdf)

Golvbrunnar, reningsanordningar och bortledning av vatten från byggnader och verksamheter (pdf)

Grafiska regler (pdf)

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024 (pdf)

Grönplan – Ulricehamns stad (pdf)
– Skötselplan, bilaga till Grönplan, Ulricehamns stad (pdf)

H

Handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2025 (pdf)

Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun (pdf)

Handlingsplan för minskad mikroplastspridning (pdf)

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) i Ulricehamns kommun (pdf)

Handläggning av motioner, Ulricehamnsförslag och politiska ärenden (pdf)

Hantering av budget för kapitalkostnader (pdf)

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun (pdf)

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling (pdf)

Handlingsplan Näringslivsstrategi (pdf)

I

Idéburet offentligt partnerskap (pdf)

IKT-plan 2023 (pdf)

Informationshanteringsplan (pdf)
Informationshanteringsplan bilaga Ledningsprocesser (pdf)
Informationshanteringsplan bilaga Stödprocess (pdf)
Informationshanteringsplan bilaga Kärnprocess (pdf)

Informationssäkerhet och dataskydd (pdf)

Informationssäkerhet och dataskydd (pdf)

Individnämndens reglemente (pdf)

Innehåll Ulricehamns kulturhus (pdf)

Instruktion för kommunchefen (pdf)

Intern kontroll (pdf)

Intern kontrollplan 2024 (pdf)

Internpriser på lokaler (pdf)

Intraprenader (pdf)

Invasiva växter (pdf)

 

K

Kartunderlag till situationsplan (pdf)

Kommunala rådet för funktionsnedsättning reglemente (pdf)

Kommunala rådet för äldrefrågor (pdf)

Kommunal hyresgaranti (pdf)

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 (pdf)

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (pdf)

Kommunfullmäktiges arbetsordning (pdf)

Kommunikation (pdf)

Kommunstyrelsens reglemente (pdf)

Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö (pdf)

Kontroll av verfikationer (pdf)
– Tillämpningsanvisningar kontroll av verifikationer (pdf)

Krisledningsnämndens reglemente (pdf)

Krisstöd, psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser (pdf)

Kränkande särbehandling och diskriminering (pdf)

Kulturplan 2024-2027 (pdf)

L

Landsbygdsstrategi i tre delar (pdf)

Ledningsfilosofi (pdf)

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (pdf)

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel (pdf)

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning (pdf)

Lokalupplåtelse av kommunala kultur-och fritidsanläggningar (pdf)

Lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner (pdf)

Långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav (pdf)

Lönepolitik (pdf)

M

Markanvisning (pdf)

Markförvärv (pdf)

Miljö-och byggnämndens reglemente (pdf)

Minoritetspolitiska arbetet (pdf)

Mutor och korruption (pdf)

Måltider (pdf)

N

Naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun (pdf)

Nybyggnation av gruppbostäder inom LSS-verksamhet (pdf)

Nybyggnation av psykiatriboende (pdf)

Näringslivsstrategi 2022-2025 (pdf)

O

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (pdf)

P

Parkering (pdf)

Parkeringsnorm (pdf)

Partistöd (pdf)

Pedagogiska måltider (pdf)

Placering av pensionsmedel (pdf)

Planeringsstrategi mandatperioden 2023-2026 (pdf)

Policy för miljöarbetet (pdf)

Policy för pension (pdf)

Publik laddinfrastruktur (pdf)

R

Ramuppdrag för IT 2024 (pdf)
– Prislista It-enheten 2024

Renhållningsföreskrifter (pdf)

Resursfördelningsmodell för förskolan (pdf)

Revisorernas reglemente (pdf)

Riksfärdtjänst (pdf)

Riktlinjer för miljöarbetet (pdf)

Rökfri arbetstid (pdf)

S

Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare (pdf)

Skolskjuts (pdf)

Sponsring (pdf)

Stadsbyggnad (pdf)

Stipendier och priser (pdf)

Styr- och ledningssystem (pdf)

Stöd och bidrag till civilsamhället (pdf)

Stöldbegärliga inventarier (pdf)

T

Tillsynsplan miljöbalken 2024-2026 (pdf)

Tillsynsplan 2024 plan- och bygglagen (pdf)

Tillsyns- och kontrollplan livsmedel, alkohol samt tobak folköl och receptfria läkemedel 2024-2026 (pdf)

Tjänsteresor, logi och resfria möten (pdf)

Tomträttsavgäld (pdf)

U

Uppföljning av privata utförare (pdf)

Upphandling (pdf)

Uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar (pdf)

Uppvaktning, avtackning, representation och gåvor (pdf)

Utbyggnad av allmän plats (pdf)

Utstakning och lägeskontroll (pdf)

V

VA översikt – strategisk VA-plan (pdf)

VA-plan – Strategiska delplaner (pdf)

VA-policy – strategisk VA-plan (pdf)

Val av skola – placering i skola (pdf)

Valnämndens reglemente (pdf)

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2024 (pdf)

Vision Ulricehamn 2040 (pdf)

Våldsbejakande extremism (pdf)

Vägbidrag till enskilda vägar (pdf)

Å

Årets hus (pdf)

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025 (pdf)

Ä

Ägardirektiv NUAB (pdf)

Ägardirektiv STUBO (pdf)

Ägardirektiv Ulricehamns Energi AB och Ulricehamns Energi Elnät AB (pdf)

Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB (pdf)

Ö

Överförmyndaren reglemente (pdf)

Översiktsplan 2040 (pdf)

Styrdokumentstyp - lista

Här är alla styrdokument grupperade ifrån styrdokumentstyper som omfattas av regler, riktlinjer, policys, planer, program och strategier.

Regler

A

Allmänna lokala ordningsföreskrifter (pdf)

Arbeten i och användning av allmän platsmark (pdf)

Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar med bilaga praktiskt arbetssätt medborgardialog (pdf)

Arkivreglemente (pdf)

Arrendeavgift (pdf)

Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar (pdf)

B

Bidrag för resekostnader vid högskolestudier (pdf)

Bidrag till bullerskyddsåtgärder (pdf)

Bolagsordning NUAB (pdf)

Bolagsordning STUBO (pdf)

Bolagsordning UEAB (pdf)

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB (pdf)

Brandskyddsregler (pdf)

D

Delegationsordning för individnämnden (pdf)

Delegationsordning för kommunstyrelsen (pdf)

Delegationsordning för krisledningsnämnden

Delegationsordning för miljö- och byggnämnden (pdf)

Direktupphandling (pdf)

E

Elevresor (pdf)

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl (pdf)

F

Flaggning (pdf)

Fritidshem och förskola (pdf)

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter (pdf)

G

Grafiska regler (pdf)

H

Hantering av budget för kapitalkostnader (pdf) 

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling (pdf)

I

Individnämndens reglemente (pdf)

Instruktion för kommunchefen (pdf)

Intern kontroll (pdf)

Internpriser på lokaler (pdf)

K

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (pdf)

Kommunfullmäktiges arbetsordning (pdf)

Kommunstyrelsens reglemente (pdf)

Kommunala rådet för funktionsnedsättning (pdf)

Kommunala rådet för äldrefrågor (pdf)

Kontroll av verfikationer (pdf)
– Tillämpningsanvisningar kontroll av verifikationer (pdf)

Krisledningsnämndens reglemente (pdf)

L

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (pdf)

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel (pdf)

M

Miljö-och byggnämndens reglemente (pdf)

O

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (pdf)

P

Partistöd (pdf)

Pedagogiska måltider (pdf)

R

Renhållningsföreskrifter (pdf)

Resursfördelningsmodell för förskolan (pdf)

Revisorernas reglemente (pdf)

S
Skolskjuts (pdf)

T

Tomträttsavgäld (pdf)

V

Valnämndens reglemente (pdf)

Vägbidrag till enskilda vägar (pdf)

Å

Årets hus (pdf)

Ä

Ägardirektiv NUAB (pdf)

Ägardirektiv STUBO (pdf)

Ägardirektiv Ulricehamns Energi AB och Ulricehamns Energi Elnät AB (pdf)

Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB (pdf)

Ö

Överförmyndaren reglemente (pdf)

Riktlinjer

A

Alkohol och droger (pdf)

Allmänna vägar (pdf)

Alkoholservering (pdf)

Anhörigstöd (pdf)

Användande av offentlig plats (pdf)

B

Biståndshandläggning enligt SOL (pdf)

Bisysslor och jäv (pdf)

Budgivning vid köp av fastighet (pdf)

C

Civil beredskap (pdf)

Civilsamhället, struktur för samverkan (pdf)

E

Ekonomiskt bistånd (pdf)

Ekonomisk styrning av förvaltning och bolag (pdf)

Exploateringsredovisning (pdf)

Ersättning till familjehem (pdf)

Ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium (pdf)

Exploateringsavtal (pdf)

F

Färdtjänst (pdf)

Förorenade områden (pdf)

Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling (pdf)

G

Golvbrunnar, reningsanordningar och bortledning av vatten från byggnader och verksamheter (pdf)

Grönplan – Ulricehamns stad (pdf)
Skötselplan, bilaga till Grönplan – Ulricehamns stad (pdf)

H

Handläggning av motioner, Ulricehamnsförslag och politiska ärenden (pdf)

I

Idéburet offentligt partnerskap (pdf)

Informationssäkerhet och dataskydd (pdf)

Innehåll Ulricehamns kulturhus (pdf)

Invasiva växter (pdf)

K

Kartunderlag till situationsplan (pdf)

Kommunal hyresgaranti (pdf)

Kommunikation (pdf)

Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö (pdf)

Krisstöd, psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser (pdf)

Kränkande särbehandling och diskriminering (pdf)

L

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning (pdf)

Lokalupplåtelse av kommunala kultur-och fritidsanläggningar (pdf)

Lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner (pdf)

M

Markanvisning (pdf)

Minoritetspolitiska arbetet (pdf)

Mutor och korruption (pdf)

Måltider (pdf)

N

Naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun (pdf)

Nybyggnation av gruppbostäder inom LSS-verksamhet (pdf)

Nybyggnation av psykiatriboende (pdf)

Nybyggnation och större ombyggnation för grundskola 7-9 (pdf)

P

Parkeringsnorm (pdf)

Placering av pensionsmedel (pdf)

Publik laddinfrastruktur (pdf)

R

Ramuppdrag för IT 2024 (pdf)
– Prislista It-enheten 2024 (pdf)

Riksfärdtjänst (pdf)

Riktlinjer för miljöarbetet (pdf)

Rökfri arbetstid (pdf)

S

Sponsring (pdf)

Stadsbyggnad (pdf)

Stipendier och priser (pdf)

Styr- och ledningssystem (pdf)

Stöd och bidrag till civilsamhället (pdf)

Stöldbegärliga inventarier (pdf)

T

Tjänsteresor, logi och resfria möten (pdf)

U

Upphandling (pdf)

Uppvaktning, avtackning, representation och gåvor (pdf)

Uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar (pdf)

Utbyggnad av allmän plats (pdf)

Utstakning och lägeskontroll (pdf)

V

Val av skola – placering i skola (pdf)

Våldsbejakande extremism (pdf)

Policy

A

Arbetsmiljöpolicy (pdf)

Avgifter i skolan (pdf)

B

Bolagspolicy (pdf)

F

Finanspolicy (pdf)

I

Informationssäkerhet och dataskydd (pdf)

Intraprenader (pdf)

L

Lönepolitik (pdf)

M

Markförvärv (pdf)

P

Policy för miljöarbetet (pdf)

Policy för pension (pdf)

V

VA-policy – strategisk VA-plan (pdf)

Vision Ulricehamn 2040 (pdf)

Planer

B

Biblioteksplan (pdf)

C

Cykelplan (pdf)

G

Gemensam avfallsplan 2021-2030 (pdf)

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024 (pdf)

H

Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun (pdf)

Handlingsplan för minskad mikroplastspridning (pdf)

Handlingsplan för ANDTS-förebyggande arbete  2022-2025 (pdf)

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun (pdf)

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) i Ulricehamns kommun (pdf)

Handlingsplan Näringslivsstrategi (pdf)

I

IKT-plan 2023 (pdf)

Informationshanteringsplan (pdf)
Informationshanteringsplan bilaga Ledningsprocesser (pdf)
Informationshanteringsplan bilaga Stödprocess (pdf)
Informationshanteringsplan bilaga Kärnprocess (pdf)

Intern kontrollplan 2024 (pdf)

K

Kulturplan 2024-2027 (pdf)

S

Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare (pdf)

T

Tillsyns- och kontrollplan livsmedel, alkohol samt tobak, folköl och receptfria läkemedel 2024-2026 (pdf)

Tillsynsplan miljöbalken 2024-2026 (pdf)

Tillsynsplan 2024 plan- och bygglagen (pdf)

V

VA-plan – strategiska delplaner (pdf)

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2024 (pdf)

Å

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025 (pdf)

Program

B

Barn- och ungdomspolitiskt program (pdf)

Bostadsförsörjning (pdf)

L

Långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav (pdf)

P

Parkering (pdf)

U

Uppföljning av privata utförare (pdf) 

Strategier

Arbete med lokala miljöfrågor (pdf)

K
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2023-2026 (pdf)

L
Landsbygdsstrategi i tre delar (pdf)

Ledningsfilosofi (pdf)

N

Näringslivsstrategi 2022-2025 (pdf)

P

Planeringsstrategi mandatperioden 2023-2026 (pdf)

V

VA-översikt – strategisk VA-plan (pdf)

Ö

Översiktsplan 2040 (pdf)

Eldningsförbud - införande och upphörande

Föreskrift om upphävande av eldningsförbud i Ulricehamns kommun 4 juli 2023 (pdf)

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 april 2020, senast ändrad den 26 juni 2024 av Linnea Pettersson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?