Författningshandbok – våra styrdokument

Här hittar du de styrdokument för den kommunala verksamheten som bestäms av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna. Styrdokumenten gäller generellt för hela den kommunala verksamheten – för samtliga styrelser, nämnder, deras verksamheter och för de kommunala bolagen.

De kommunala bolagen

Regler

B

Bolagsordning NUAB

Bolagsordning STUBO

Bolagsordning UEAB

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB

Ä

Ägardirektiv NUAB

Ägardirektiv STUBO

Ägardirektiv UEAB

Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB 

Policy

Bolagspolicy

Fritid, föreningar samt uppleva och göra

Riktlinjer

Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

Idéburet offentligt partnerskap_riktlinjer

Lokalupplåtelse av kommunala kultur-och fritidsanläggningar_riktlinjer

Riktlinjer för stipendier och priser

Riktlinjer för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar

Samverkan med civilsamhället_riktlinjer och struktur

Stöd och bidrag till civilsamhället

Planer

Biblioteksplan

Barn och utbildning

Regler

Bidrag för resekostnader vid högsekolestudier_regler

Regler för elevresor 

Regler för skolskjuts

Pedagogiska måltider

Tillämpningsregler för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg

Riktlinjer

Val av skola – placering i skola

Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Policy

Avgifter i skolan_policy

Planer

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) i Ulricehamns kommun

IKT-plan 2023

Gemensamma styrdokument i Västra Götaland

Handlingsprogram Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2020-2023

Vision Västra Götaland

Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023

Stöd och omsorg

Regler

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Regler för pedagogiska måltider

Riktlinjer

Anhörigstöd

Biståndshandläggning enligt SoL

Boendestöd

Ekonomiskt bistånd_riktlinjer

Ersättning till familjehem riktlinjer

Färdtjänst_riktlinjer

Handläggning enligt LSS

Kommunal hyresgaranti

Måltider

Riksfärdtjänst_riktlinjer

Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Socialpsykiatrin

Planer

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023

Våld i nära relationer_handlingsplan mot

Åtgärdsplan program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Bygga, bo och miljö

Regler

Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad

Brandskyddsregler

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Regler för arbeten i och användning av allmän platsmark

Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder

Regler för Årets hus

Regler rörande arrendeavgift

Regler rörande tomträttsavgäld

Renhållningsföreskrifter

Riktlinjer

Riktlinjer för användare av offentlig plats

Grönplan – Ulricehamns stad
Skötselplan, bilaga till Grönplan – Ulricehamns stad

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för förorenade områden

Riktlinjer för golvbrunnar, reningsanordningar och bortledning av vatten från byggnader och verksamheter

Riktlinjer för kartunderlag till situationsplan

Riktlinjer för lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för miljöarbetet

Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun

Riktlinjer för stadsbyggnad

Riktlinjer för utstakning och lägeskontroll

Utbyggnad av allmän plats_riktlinjer

Policy

Policy för miljöarbetet

Planer

Avfallsplan 2021-2030, gemensam

Cykelplan

Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun

Handlingsplan för minskad mikroplastspridning

Tillsynsplan miljöbalken 2022-2024

Tillsyns- och kontrollplan 2022-2024

Tillsynsplan plan- och bygglagen 2022

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025

Program

Program för bostadsförsörjning

Strategi

Översiktsplan 2040 

Kommun och politik

Regler

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Arbetsmiljöuppgifter_fördelning av

Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar med bilaga praktiskt arbetssätt medborgardialog

Arkivreglemente

Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar

Delegationsordning för individnämnden

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för miljö- och byggnämnden

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl

Flaggning regler

Grafiska regler

Hantering av budget för kapitalkostnader

Individnämndens reglemente

Instruktion för kommunchefen

Intern kontroll

Intern kontrollplan 2022

Internpriser på lokaler

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens reglemente

Krisledningsnämndens reglemente

Miljö-och-byggnämndens reglemente

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Pedagogiska måltider

Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning

Reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor

Kontroll av verfikationer_reglemente
– Kontroll av verfikationer_tillämpningsanvisningar

Reglemente för valnämnden

Regler för direktupphandling

Regler för partistöd

Revisorernas reglemente

Riktlinjer

Bisysslor och jäv_riktlinjer

Ekonomisk styrning av förvaltning och bolag_riktlinjer

Handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden_riktlinjer

Informationssäkerhet och dataskydd, riktlinjer

Krisstöd, psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser_riktlinjer

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning

Mutor och korruption

Måltider

Placering av pensionsmedel

Ramuppdrag för IT 2023_riktlinjer

Riktlinjer mot alkohol och droger

Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet

Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Riktlinjer för uppvaktning, avtackning, representation och gåvor

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering

Riktlinjer mot våldsbejakande extremism

Rökfri arbetstid_riktlinjer

Styr- och ledningssystem

Tjänsteresor, logi och resfria möten_riktlinjer

Policy

Arbetsmiljöpolicy

Finanspolicy

Informationssäkerhet och dataskydd, policy

Intraprenader – policy

Lönepolitik policy

Pensionspolicy

Ulricehamn – en lärande organisation_policy

Planer

ANDTS-förebyggande arbete_handlingsplan 2022-2025

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022

Informationshanteringsplan
Informationshanteringsplan bilaga_Ledningsprocesser
Informationshanteringsplan bilaga_Stödprocess
Informationshanteringsplan bilaga_Kärnprocess

Jämställdhetsplan

Kulturstrategi_handlingsplan

Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare_Handlingsplan

Program

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav_program

Uppföljning av privata utförare_program

Strategier

Integrationsstrategi

Kulturstrategi

Ledningsfilosofi

Tillgänglighet_måldokument

Äldrefrågor_vision och måldokument

Arbete med lokala miljöfrågor_strategi

Landsbygdsstrategi i tre delar

 

Trafik och samhällsutveckling

Regler

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling_regler

Regler för vägbidrag till enskilda vägar

Riktlinjer

Allmänna vägar_riktlinjer

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar

Detaljplaner_riktlinjer för antagande

Parkeringsnorm

Publik laddinfrastruktur

Riktlinjer för användande av offentlig plats

Policy

Policy för markförvärv

VA-policy_strategisk VA-plan

Planer

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun

Handlingsplan Näringslivsstrategi

VA-plan_Strategiska delplaner

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025

Strategi

Näringslivsstrategi 2022-2025

VA-översikt_strategisk VA-plan

Översiktsplan 2040 

Styrdokumentstyp - lista

Här är alla styrdokument grupperade ifrån styrdokumentstyper som omfattas av regler, riktlinjer, policys, planer, program och strategier.

Regler

A

Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Arbetsmiljöuppgifter_fördelning av

Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar med bilaga praktiskt arbetssätt medborgardialog
Arkivreglemente
Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar

B

Bidrag för resekostnader vid högsekolestudier_regler

Bolagsordning NUAB
Bolagsordning STUBO
Bolagsordning UEAB
Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB
Brandskyddsregler

D

Delegationsordning för individnämnden
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Delegationsordning för miljö- och byggnämnden

E

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl

F

Flaggning regler

G

Grafiska regler

H

Handlingsplan för minskad mikroplastspridning
Hantering av budget för kapitalkostnader
Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling_regler

I

Individnämndens reglemente
Instruktion för kommunchefen
Intern kontroll
Intern kontrollplan 2022
Internpriser på lokaler

K

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning
Kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsens reglemente
Kontroll av verfikationer_reglemente
– Kontroll av verfikationer_tillämpningsanvisningar
Krisledningsnämndens reglemente

L

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

M

Miljö-och-byggnämndens reglemente

O

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

P

Pedagogiska måltider

R

Reglemente för valnämnden
Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning
Reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor
Regler för arbeten i och användning av allmän platsmark
Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder
Regler för direktupphandling
Regler för ekonomiskt stöd för elitidrott
Regler för elevresor
Regler för partistöd
Regler för skolskjuts
Regler för vägbidrag till enskilda vägar
Regler för Årets hus
Regler rörande arrendeavgift
Regler rörande tomträttsavgäld
Renhållningsföreskrifter
Revisorernas reglemente

T

Tillämpningsregler för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg

Ä

Ägardirektiv NUAB
Ägardirektiv STUBO
Ägardirektiv UEAB
Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB 

Riktlinjer

A

Anhörigstöd

Användande av offentlig plats

B

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar
Biståndshandläggning enligt SoL
Bisysslor och jäv_riktlinjer
Boendestöd

C

Civilsamhället, struktur för samverkan_riktlinjer

D

Detaljplaner_riktlinjer för antagande

E

Ekonomiskt bistånd_riktlinjer
Ekonomisk styrning av förvaltning och bolag
Exploateringsredovisning_riktlinjer
Ersättning till familjehem riktlinjer

F

Färdtjänst_riktlinjer
Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

G

Grönplan – Ulricehamns stad
Skötselplan, bilaga till Grönplan – Ulricehamns stad

H

Handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden_riktlinjer
Handläggning enligt LSS

I

Idéburet offentligt partnerskap_riktlinjer

Informationssäkerhet och dataskydd, riktlinjer

K

Kommunal hyresgaranti
Allmänna vägar_riktlinjer
Krisstöd, psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser_riktlinjer

L

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning

Lokalupplåtelse av kommunala kultur-och fritidsanläggningar_riktlinjer

M

Markanvisning
Mutor och korruption
Måltider

P

Parkeringsnorm
Placering av pensionsmedel
Publik laddinfrastruktur

R

Ramuppdrag för IT 2023_riktlinjer

Riksfärdtjänst_riktlinjer

Riktlinjer för alkoholservering
Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet
Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet
Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium
Riktlinjer för exploateringsavtal
Riktlinjer för förorenade områden
Riktlinjer för golvbrunnar, reningsanordningar och bortledning av vatten från byggnader och verksamheter
Riktlinjer för kartunderlag till situationsplan
Riktlinjer för kommunikation
Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö
Riktlinjer för lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner
Riktlinjer för markanvisning
Riktlinjer för miljöarbetet
Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun
Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid
Riktlinjer för uppvaktning, avtackning, representation och gåvor
Riktlinjer för stipendier och priser
Riktlinjer för upphandling
Riktlinjer för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar
Riktlinjer för utstakning och lägeskontroll
Riktlinjer mot alkohol och droger
Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering
Riktlinjer mot våldsbejakande extremism
Rökfri arbetstid_riktlinjer

S

Socialpsykiatrin
Stadsbyggnad_riktlinjer
Styr- och ledningssystem

Stöd och bidrag till civilsamhället

T

Tjänsteresor, logi och resfria möten_riktlinjer

U

Utbyggnad av allmän plats_riktlinjer

V

Val av skola – placering i skola

Policy

A

Arbetsmiljöpolicy
Avgifter i skolan_policy

B

Bolagspolicy

F

Finanspolicy

I

Informationssäkerhet och dataskydd, policy
Intraprenader – policy

K

Kommunikationspolicy

L

Lönepolitik policy

M

Markförvärv

P

Pensionspolicy

Policy för miljöarbetet

U

Ulricehamn – en lärande organisation_policy

V

VA-policy_strategisk VA-plan

Planer

A

ANDTS-förebyggande arbete_handlingsplan 2022-2025
Arbete med lokala miljöfrågor_strategi
Avfallsplan 2021-2030, gemensam

B

Biblioteksplan

C
Cykelplan

G

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024

H

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022
Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) i Ulricehamns kommun
Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun
Handlingsplan Näringslivsstrategi

I

IKT-plan 2023
Informationshanteringsplan
Informationshanteringsplan bilaga_Ledningsprocesser
Informationshanteringsplan bilaga_Stödprocess
Informationshanteringsplan bilaga_Kärnprocess
Intern kontrollplan 2022

J

Jämställdhetsplan

K

Kulturstrategi_handlingsplan

S

Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare_Handlingsplan

T

Tillsynsplan plan- och bygglagen 2022
Tillsynsplan miljöbalken 2022-2024
Tillsyns- och kontrollplan 2022-2024

V

VA-plan_strategiska delplaner
Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023
Våld i nära relationer_handlingsplan mot

Å

Åtgärdsplan program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Åtgärdsplan mot buller 2020-2025

Program

K
Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019–2022

P

Program för bostadsförsörjning
Långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav_program

U

Uppföljning av privata utförare_program

Strategier

I

Integrationsstrategi

K
Kulturstrategi

L
Landsbygdsstrategi i tre delar
Ledningsfilosofi

M

Tillgänglighet_måldokument
Äldrefrågor_vision och måldokument

N

Näringslivsstrategi 2022-2025

V

VA-översikt_strategisk VA-plan

Ö

Översiktsplan 2040 

ABC-lista

A

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna vägar_riktlinjer

ANDTS-förebyggande arbete_handlingsplan 2022-2025

Anhörigstöd

Användande av offentlig plats_riktlinjer

Arbete med lokala miljöfrågor_strategi

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöuppgifter_fördelning av

Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar med bilaga praktiskt arbetssätt medborgardialog

Arkivreglemente

Avfallsplan 2021-2030, gemensam

Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar

Avgifter i skolan_policy

Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad

B

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar

Biblioteksplan

Bidrag för resekostnader vid högsekolestudier_regler

Biståndshandläggning enligt SoL

Bisysslor och jäv_riktlinjer

Boendestöd

Bolagsordning NUAB

Bolagsordning STUBO

Bolagsordning UEAB

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB

Bolagspolicy

Brandskyddsregler

C

Civilsamhället, struktur för samverkan_riktlinjer

Cykelplan

D

Delegationsordning för individnämnden

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för miljö- och byggnämnden

Detaljplaner_riktlinjer för antagande

E

Ekonomiskt bistånd_riktlinjer

Ekonomisk styrning av förvaltning och bolag_riktlinjer

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl

Exploateringsredovisning_riktlinjer

Ersättning till familjehem riktlinjer

F

Finanspolicy

Flaggning regler

Färdtjänst_riktlinjer

Förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

G

Grafiska regler

Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020-2024

Grönplan – Ulricehamns stad
– Skötselplan, bilaga till Grönplan, Ulricehamns stad 

H

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022

Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun

Handlingsplan för minskad mikroplastspridning

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) i Ulricehamns kommun

Handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden_riktlinjer

Handläggning enligt LSS

Hantering av budget för kapitalkostnader

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling_regler

Handlingsplan Näringslivsstrategi

I

Idéburet offentligt partnerskap_riktlinjer

IKT-plan 2023

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan bilaga_Ledningsprocesser

Informationshanteringsplan bilaga_Stödprocess

Informationshanteringsplan bilaga_Kärnprocess

Informationssäkerhet och dataskydd, policy

Informationssäkerhet och dataskydd, riktlinjer

Individnämndens reglemente

Instruktion för kommunchefen

Integrationsstrategi

Intern kontroll_regler

Internpriser på lokaler

Intraprenader – policy

J

Jämställdhetsplan

K

Kommunal hyresgaranti

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens reglemente

Kontroll av verfikationer_reglemente
– Kontroll av verfikationer_tillämpningsanvisningar

Krisledningsnämndens reglemente

Krisstöd, psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser_riktlinjer

Kulturstrategi

Kulturstrategi_handlingsplan

L

Landsbygdsstrategi i tre delar

Ledningsfilosofi

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning

Lokalupplåtelse av kommunala kultur-och fritidsanläggningar_riktlinjer

Långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav_program

Lönepolitik policy

M

Miljö-och-byggnämndens reglemente

Mutor och korruption_riktlinjer

Måltider_riktlinjer

N

Näringslivsstrategi 2022-2025

O

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

P

Parkeringsnorm

Pedagogiska måltider

Pensionspolicy

Placering av pensionsmedel

Policy för markförvärv

Policy för miljöarbetet

Program för bostadsförsörjning

Publik laddinfrastruktur riktlinjer

R

Ramuppdrag för IT 2023_riktlinjer

Reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning

Reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor

Reglemente för valnämnden

Regler för arbeten i och användning av allmän platsmark

Regler för bidrag till bullerskyddsåtgärder

Regler för direktupphandling

Regler för elevresor 

Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium

Regler för partistöd

Regler för vägbidrag till enskilda vägar

Regler för Årets hus

Regler rörande arrendeavgift

Regler rörande tomträttsavgäld

Renhållningsföreskrifter

Revisorernas reglemente

Riksfärdtjänst_riktlinjer

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet

Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för förorenade områden

Riktlinjer för kartunderlag till situationsplan

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Riktlinjer för lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för miljöarbetet

Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för uppvaktning, avtackning, representation och gåvor

Riktlinjer för stadsbyggnad

Riktlinjer för stipendier och priser

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar

Riktlinjer för utstakning och lägeskontroll

Riktlinjer mot alkohol och droger

Riktlinjer mot kränkande särbehandling och diskriminering

Riktlinjer mot våldsbejakande extremism

Rökfri arbetstid_riktlinjer

S

Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare_Handlingsplan

Skolskjuts_regler

Socialpsykiatrin

Styr- och ledningssystem

Stöd och bidrag till civilsamhället

T

Tillgänglighet_måldokument

Tillämpningsregler för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg

Tjänsteresor, logi och resfria möten_riktlinjer

U

Ulricehamn – en lärande organisation_policy

Uppföljning av privata utförare_program

Utbyggnad av allmän plats_riktlinjer

V

VA översikt_strategisk VA-plan

VA-plan_Strategiska delplaner

VA-policy_strategisk VA-plan

Val av skola – placering i skola_riktlinjer

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023

Våld i nära relationer_handlingsplan mot

Å

Åtgärdsplan program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Åtgärdsplan mot buller 2020-2025

Ä

Ägardirektiv NUAB

Ägardirektiv STUBO

Ägardirektiv UEAB

Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB 

Äldrefrågor_vision och måldokument

Ö

Översiktsplan 2040 

 

 

Eldningsförbud - införande och upphörande

Inget aktuellt

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 april 2020, senast ändrad den 31 januari 2023 av Maria Winsten

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?