Särskilt stöd för elever

Elever som har svårigheter med att nå kunskapskraven i skolan har rätt till extra anpassningar och särskilt stöd.

Extra anpassningar kan vara att du får hjälp med att strukturera och planera skolarbetet, extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta i gång arbetet.

Behov av särskilt stöd

Om en elev trots extra anpassningar bedöms ha svårt att nå kunskapskraven är personalen skyldiga att anmäla detta till rektor. En anmälan kan även göras av vårdnadshavare, av eleven själv eller av någon annan person.

När en anmälan kommer till rektor är hen skyldig att så fort som möjligt starta en utredning för att avgöra om eleven är i behov av särskilt stöd.

Utredning

Utredningen genomförs vanligtvis av specialpedagog/speciallärare eller annan pedagog med insikt i elevens situation. Eleven kan tillsammans med vårdnadshavare bidra med viktig information

I utredningen gör pedagogen en kartläggning av elevens skolsituation och tar fram vilka anpassningar av undervisningen som redan är gjorda. Visar utredningen att eleven behöver mer stöd, så kallat särskilt stöd, för att ha möjlighet att nå kunskapskraven ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Åtgärdsprogram

I åtgärdsprogrammet beskrivs vilka behov eleven har och vilka åtgärder som ska möta dessa behov samt vem som är ansvarig för åtgärderna. Innehållet i ett åtgärdsprogram går att överklaga. Information om hur ett överklagande går till beskrivs på åtgärdsprogrammet.

Om utredningen visar att de extra anpassningar som redan är gjorda är tillräckliga fattar rektor beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram. Beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram går även det att överklaga.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 februari 2015, senast ändrad den 11 september 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?