Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. I Ulricehamns kommun finns 6 337 hektar strandskyddat område. På några få platser i kommunen är strandskyddet borttaget exempelvis i tätorter.

Strandskydd gäller längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Dispens krävs för att bygga

Att bygga, göra ändringar och vidta åtgärder är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna. Dispens söker du i de flesta fall hos kommunen. Vissa dispensärenden hanterar länsstyrelsen. Kontakta kommunen om du har frågor om strandskydd och dispens.

Kostnad för dispens

Att få en ansökan om dispens från strandskyddet prövad kostar enligt 2023 års taxa antingen 6 588, 8 784 eller 10 980 kr. Kostnaden är beroende av vilka åtgärder som avses att utföras och hur omfattande ärendet anses vara.

Avgiften motsvarar mellan sex och tio timmars arbete och baserar sig på ett genomsnitt av hur mycket arbetstid ett sådant ärende oftast tar. Arbetstiden täcker rådgivning, granskning av det som lämnas in, platsbesök, bakgrundskontroller av t.ex. fastighetens gränser, bedömning, tiden det tar att skriva beslutsförslaget och att ev. bemöta frågor från länsstyrelsen om de vill kontrollpröva beslutet.

OBS! Om handläggaren tvingas lägga tid på att utreda något du gjort olovligt utan dispens tas det ut en timavgift för detta arbete.

Om dispensen kan beviljas behövs det ofta ett mätuppdrag hos kart- och mätenheten. Som huvudregel behöver en plats mätas in på nytt om det är mer än en halv meters osäkerhet mellan kartan och verkligheten.

Det här mätuppdraget krävs inte för alla dispenser, och kostnaden kan variera. Därför ingår inte kostnaden i den fasta avgiften för dispensprövningen. Om det krävs i ditt ärende kommer vi meddela dig.

Förbjudet att göra utan dispens

 • Bygga ny byggnad, till exempel hus, förråd, friggebod, bastu, stor tillbyggnad gäststuga, fiskestuga, uthus, garage, toalett, sjöbod, båthus, klubbhus, uthyrningsstugor, stugbyar, jakt och fiskestuga och att återuppföra förfallen byggnad.
 • Anlägga varaktiga byggnader eller privatiserande anordningar i vattenområden. Det gäller exempelvis bryggor, husbåtar och bastuflottar.
 • Ändra byggnad eller en byggnads användning, till exempel göra om förråd till fritidshus och att inreda sjöbod för boende.
 • Förberedelsearbete, till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga och att bygga väg.
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten, till exempel växthus, parkeringsplats, utöka tomten genom att anlägga gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång, en eller flera bojar, återuppföra brunn och skyltar om privat område samt obefogade förbuds- och varningsskyltar (om allmänheten har tillträde).
 • Åtgärd som försämrar för växter och djur, till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.
 • Anordningar för allmänhetens friluftsliv, till exempel raststugor, vindskydd, anlagda eldstäder och tältplatser, toaletter eller sopanordningar, tennisplaner, boulebanor, badplatser och badbryggor.

Om reglerna för strandskyddet bryts

Tillåtet utan dispens

Detta är normalt sett tillåtet utan dispens:

 • Mindre renoveringar på hus (tillbyggnad och ändring)
 • Att göra en anordning (till exempel en stödmur eller terrass) om den ligger helt och hållet inom tomtplatsen

Generellt gäller att åtgärderna inte får medföra ökad privatisering och negativt påverka allmänhetens tillgänglighet till stranden.

Obs: Du kan behöva bygglov från miljö- och byggnämnden för vissa av dessa åtgärder. Kontakta byggenheten om du känner dig osäker.

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd.

 • Fyra villkor ska då vara uppfyllda:
 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning, alltså ger inte vanlig hobbyverksamhet något undantag från förbudet

Kontakta kommunen eller länsstyrelsen för att vara säker på om undantaget gäller dig.

Att få en ansökan om dispens från strandskyddet prövad kostar enligt 2023 års taxa antingen 6 588, 8 784 eller 10 980 kr. Kostnaden är beroende av vilka åtgärder som avses att utföras och hur omfattande ärendet anses vara.

Avgiften motsvarar mellan sex och tio timmars arbete och baserar sig på ett genomsnitt av hur mycket arbetstid ett sådant ärende oftast tar. Arbetstiden täcker rådgivning, granskning av det som lämnas in, platsbesök, bakgrundskontroller av t.ex. fastighetens gränser, bedömning, tiden det tar att skriva beslutsförslaget och att ev. bemöta frågor från länsstyrelsen om de vill kontrollpröva beslutet.

OBS! Om handläggaren tvingas lägga tid på att utreda något du gjort olovligt utan dispens tas det ut en timavgift för detta arbete.

Om dispensen kan beviljas behövs det ofta ett mätuppdrag hos kart- och mätenheten. Som huvudregel behöver en plats mätas in på nytt om det är mer än en halv meters osäkerhet mellan kartan och verkligheten.

Det här mätuppdraget krävs inte för alla dispenser, och kostnaden kan variera. Därför ingår inte kostnaden i den fasta avgiften för dispensprövningen. Om det krävs i ditt ärende kommer vi meddela dig.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 augusti 2019, senast ändrad den 15 december 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?