Träskons förskola i Trädet

Träskons förskola i Trädet består av en avdelning och har barn i åldrarna 1-6 år. Förskolan ligger centralt i Trädet, bakom brandstationen. Förskolan har närhet till en kommunal lekplats, grönområde samt en idrottshall som används när tillfälle ges.

Bild på Träskons förskola med ett snötäcke på lekplatsen. Huset är en låg mindre byggnad med platt tak.Träskons förskola

Vi strävar efter att alla barn ska få en bra start i sitt livslånga lärande och därför är det av stor vikt att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö, för alla barn som vistas hos oss. Det dagliga mötet med barn och föräldrar är en stor och viktig del i vårt arbete, där vi strävar efter att alla ska känna trygghet och förtroende för oss pedagoger och vår verksamhet.

Trivsel och trygghet

Förskolan ska arbeta för att på bästa sätt lägga grunden för ditt barns livslånga lärande. Vi ger barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Grunden för trygghet är de relationer som vi skapar, både för barn och för vårdnadshavare. Därför lägger vi mycket fokus på att skapa goda relationer och en fin gemenskap.

Vi strävar alltid efter att hitta tydliga strukturer och rutiner, vilket skapar trygghet för barnen eftersom de då vet vad som förväntas av dem. Det är viktigt för oss att varje barn känner sig sedd och tillåts vara sig själv. Vi vuxna är förebilder och visar glädje och entusiasm i mötet med barnen. Därför uppmuntrar, berömmer och bekräftar vi barnen. Varje barn ska känna sig värdefull, tro på sin egen förmåga och vara en del av gruppen.

Lärande och utveckling

Hos oss har vi ett förhållningssätt som grundar sig på en respekt för barnet, dess behov och förmåga, så barnet vill möta världen med nyfikenhet, intresse och kreativitet. I barnens lek strävar vi som pedagoger efter att vara medupptäckare och närvarande. Vi vill att barnen ska mötas av en pedagogisk verksamhet som stimulerar, utvecklar och synliggör barns lärande.

Vi organiserar verksamheten genom att dela barnen i mindre grupper. Då finns möjlighet att se varje barn, att stimulera samspel och kommunikation samt att utmana barnen i deras lärande.

Barnens erfarenheter och förutsättningar

Barnen möts utifrån sina behov och förutsättningar av engagerade och kunniga pedagoger, som lyssnar in barnen. De möts med respekt och hänsyn utifrån allas lika värde. Arbetet med nolltolerans mot kränkningar och utanförskap är mycket viktigt för oss.

Vi vill att vår verksamhet ska präglas av omtanke. Vi strävar efter att barnen ska lära sig att ta hänsyn, respektera och förstå andra människor oavsett kön, ålder, social eller etnisk bakgrund. Olikheter berikar och vi lär av varandra.

Delaktighet och inflytande

Hos oss strävar vi efter att erbjuda en miljö som gör det möjligt för barnen oavsett ålder att agera självständigt med många valmöjligheter. Vi vill ge barnen möjlighet att påverka sin situation och förskolans verksamhet. Vi lyssnar på barnens åsikter, tankar, behov och intressen och utformar verksamheten och lärmiljön utifrån det. Vi vill ge dem kunskap om vad demokrati innebär, att barnen får vara med i olika beslutsfattande situationer. Vi uppmuntrar barnen att ta egna initiativ. Utformar en miljö där barnen faktiskt kan göra egna val. Barnen får också öva på att ta ansvar för både handlingar och gemensam miljö.

Förskolan ska arbeta för att på bästa sätt lägga grunden för ditt barns livslånga lärande. Vi ger barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Grunden för trygghet är de relationer som vi skapar, både för barn och för vårdnadshavare. Därför lägger vi mycket fokus på att skapa goda relationer och en fin gemenskap.

Vi strävar alltid efter att hitta tydliga strukturer och rutiner, vilket skapar trygghet för barnen eftersom de då vet vad som förväntas av dem. Det är viktigt för oss att varje barn känner sig sedd och tillåts vara sig själv. Vi vuxna är förebilder och visar glädje och entusiasm i mötet med barnen. Därför uppmuntrar, berömmer och bekräftar vi barnen. Varje barn ska känna sig värdefull, tro på sin egen förmåga och vara en del av gruppen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 25 augusti 2022 av Anders Rosenberg

Adress

Nygatan 13
52026 Trädet

Hjälpte informationen på denna sida dig?