Flerbostadshus

Var ska du bygga?

Platsen

Ligger din tomt nära en hårt trafikerad väg? Då kan det vara en god idé att genomföra en bullerutredning och skicka med denna i din bygglovsansökan. Det finns speciella riktlinjer om bullernivå vid fasad och uteplats som måste uppfyllas vid nybyggnation.

Aktuella siffror för bullernivå hos Naturvårdsverket

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter.

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens kultur- och miljöenhet.

Utanför detaljplanelagt område

Om din tomt ligger utanför planlagt område behöver du se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon. Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en särskild ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt.

Inom detaljplanelagt område

Ligger din tomt inom en detaljplan finns det regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet. Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Tomten

• Tomten ska ha en utfart som ger möjlighet för ett utryckningsfordon att komma ända fram till huset. Det ska även finnas tillräcklig yta för parkering, lastning och lossning av fordon. Utfarten ska även anpassas till närliggande gata så denna inte medför en olycksrisk.
• Gångar fram till huset bör inte luta mer än 1:12 för att man lätt ska kunna komma fram med rullstol.
• Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas.
• Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska finnas inom 25 meters gångavstånd från bostadshusets entré.
• Från parkering fram till entré ska det vara möjligt att ta sig med en rullstol.
• Soprum måste finnas minst inom 25 meter från huvudbyggnad.
• Tomten ska även ha en yta stor nog till utevistelse och lek. Om nivåskillnader finns behöver man se till så att det finns skydd i form av räcken eller liknande så att barn inte kan skada sig.
• Finns det en pool på tomten behöver även denna säkras så att inte barn kan riskera att drunkna.
• Uteplatsen får inte vara bullerutsatt – se riktlinjer om buller på Naturvårdsverket.

Byggnaden

Byggnaden ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur och kulturvärdena på platsen, skydd mot olyckor och brand, behovet av hushållning av energi, vatten och goda klimat- och hygienförhållanden, möjligheter att hantera avfall med mera. En bostad ska utformas enligt kraven som finns i Boverkets byggregler kapitel 3 (BBR kap 3).

Alla bostadsfunktioner enligt BBR 3:22 ska finnas i byggnaden:

Minst ett rum för personhygien med inredning (toalett och dusch/bad)
Rum eller avskiljbar del av rum för:
• daglig samvaro
• sömn och vila,
• matlagning med inredning och utrustning,
• utrymme för måltider i närheten av matlagningsutrymmet
• utrymme för hemarbete och
• entréutrymme med plats för ytterkläder med mera
• utrymme för att tvätta och torka tvätt med inredning och utrustning
• utrymme för förvaring med inredning

Rum för daglig samvaro, sömn och vila och matlagning ska ha fönster mot det fria, även den avskiljbara delen.

Bostaden ska vara tillgänglighetsanpassad:

 • Dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.
 • Entré- och kommunikationsutrymmen ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. De ska ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol och utformas så att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp.
 • Om det blir mer än två våningar måste det finnas en hiss tillgänglig. Denna hiss ska minst rymma en person som använder rullstol och en medhjälpare.
 • Det ska finnas en väderskyddad plats att ställa en uterullstol, antingen i entrén eller i dess omedelbara närhet. Här ska det även finnas laddningsmöjlighet.
 • Bostäder ska vara utformade och inredda så att barn kan vistas i rummen utan uppsikt.
 • Byggnadens egenskaper ska vara lämpliga för människors säkerhet och hälsa.

Byggnadens utformning:

 • Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket ska begränsas, det ska vara möjligt att kunna stänga in en brand.
 • Spridning av brand till närliggande byggnadsverk ska begränsas. Börjar det brinna i ett intilliggande garage ska denna brand inte kunna spridas för snabbt till huvudbyggnaden.
 • Personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand ska kunna lämna det eller räddas på annat sätt. Det ska finnas utrymningsvägar och brandvarnare.
 • Det ska finnas plats för räddningstjänst att komma intill byggnaden ifall en brand uppstår.
 • Väggar mellan lägenheter ska ha brandteknisk klass EI60.
 • Transport med sjukbår i hiss ska kunna ordnas i bostadshus med fler än fyra plan.
 • Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen och lätta att identifiera som utgångar.
 • För hus med mer än åtta våningar finns oftast bara en utrymningsväg. Då ställs särskilda krav på trapphusets utformning för att förhindra att rök- och brandgaser sprids.
 • Rumshöjden är minst 2,40 meter i bostadsrum.
 • Om avståndet från en glasytas underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter ska glaset vara i termiskt härdat säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas.
 • Balkongens räcke upp till en höjd av 0,8 meter, ska utformas så att barn inte ska kunna klättra på dessa och på så sätt skada sig. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm.
 • Fukt inte orsakar skador på byggnaden, eller att mögel ger upphov till dålig lukt.
 • Det är ett behagligt inomhusklimat och en god luftkvalitet.
 • Det finns tillgång till dagsljus.
 • Varmvatten och kallvatten finns och att dessa uppfyller de allmänna hälsokraven som ställs. (länk).
 • Det försvåras för skadedjur att komma in i byggnaden och dess byggnadsdelar, om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadens utformning och användning.
 • Föroreningar inte förs tillbaka till byggnadens luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt eller till närliggande byggnader.
 • Avloppsledningar ska utformas så att avloppsvattnet antingen förs bort via allmän VA-anläggning eller renas via enskilt avlopp.
 • Uppkomst och spridning av störande ljud är begränsad.
 • Risken för olyckor som fall, sammanstötningar, klämskador, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elstötar är begränsad.
 • Energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

Gör din ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Bygglovsansökan
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Marksektionsritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Planritning
 • Konstruktionslösning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Certifierad Kontrollansvarig

Ansökningshandlingar

Platsen

Ligger din tomt nära en hårt trafikerad väg? Då kan det vara en god idé att genomföra en bullerutredning och skicka med denna i din bygglovsansökan. Det finns speciella riktlinjer om bullernivå vid fasad och uteplats som måste uppfyllas vid nybyggnation.

Aktuella siffror för bullernivå hos Naturvårdsverket

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter.

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens kultur- och miljöenhet.

Utanför detaljplanelagt område

Om din tomt ligger utanför planlagt område behöver du se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon. Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en särskild ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt.

Inom detaljplanelagt område

Ligger din tomt inom en detaljplan finns det regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet. Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Tomten

• Tomten ska ha en utfart som ger möjlighet för ett utryckningsfordon att komma ända fram till huset. Det ska även finnas tillräcklig yta för parkering, lastning och lossning av fordon. Utfarten ska även anpassas till närliggande gata så denna inte medför en olycksrisk.
• Gångar fram till huset bör inte luta mer än 1:12 för att man lätt ska kunna komma fram med rullstol.
• Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas.
• Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska finnas inom 25 meters gångavstånd från bostadshusets entré.
• Från parkering fram till entré ska det vara möjligt att ta sig med en rullstol.
• Soprum måste finnas minst inom 25 meter från huvudbyggnad.
• Tomten ska även ha en yta stor nog till utevistelse och lek. Om nivåskillnader finns behöver man se till så att det finns skydd i form av räcken eller liknande så att barn inte kan skada sig.
• Finns det en pool på tomten behöver även denna säkras så att inte barn kan riskera att drunkna.
• Uteplatsen får inte vara bullerutsatt – se riktlinjer om buller på Naturvårdsverket.

Byggnaden

Byggnaden ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbild, natur och kulturvärdena på platsen, skydd mot olyckor och brand, behovet av hushållning av energi, vatten och goda klimat- och hygienförhållanden, möjligheter att hantera avfall med mera. En bostad ska utformas enligt kraven som finns i Boverkets byggregler kapitel 3 (BBR kap 3).

Alla bostadsfunktioner enligt BBR 3:22 ska finnas i byggnaden:

Minst ett rum för personhygien med inredning (toalett och dusch/bad)
Rum eller avskiljbar del av rum för:
• daglig samvaro
• sömn och vila,
• matlagning med inredning och utrustning,
• utrymme för måltider i närheten av matlagningsutrymmet
• utrymme för hemarbete och
• entréutrymme med plats för ytterkläder med mera
• utrymme för att tvätta och torka tvätt med inredning och utrustning
• utrymme för förvaring med inredning

Rum för daglig samvaro, sömn och vila och matlagning ska ha fönster mot det fria, även den avskiljbara delen.

Bostaden ska vara tillgänglighetsanpassad:

 • Dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.
 • Entré- och kommunikationsutrymmen ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. De ska ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol och utformas så att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp.
 • Om det blir mer än två våningar måste det finnas en hiss tillgänglig. Denna hiss ska minst rymma en person som använder rullstol och en medhjälpare.
 • Det ska finnas en väderskyddad plats att ställa en uterullstol, antingen i entrén eller i dess omedelbara närhet. Här ska det även finnas laddningsmöjlighet.
 • Bostäder ska vara utformade och inredda så att barn kan vistas i rummen utan uppsikt.
 • Byggnadens egenskaper ska vara lämpliga för människors säkerhet och hälsa.

Byggnadens utformning:

 • Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket ska begränsas, det ska vara möjligt att kunna stänga in en brand.
 • Spridning av brand till närliggande byggnadsverk ska begränsas. Börjar det brinna i ett intilliggande garage ska denna brand inte kunna spridas för snabbt till huvudbyggnaden.
 • Personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand ska kunna lämna det eller räddas på annat sätt. Det ska finnas utrymningsvägar och brandvarnare.
 • Det ska finnas plats för räddningstjänst att komma intill byggnaden ifall en brand uppstår.
 • Väggar mellan lägenheter ska ha brandteknisk klass EI60.
 • Transport med sjukbår i hiss ska kunna ordnas i bostadshus med fler än fyra plan.
 • Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen och lätta att identifiera som utgångar.
 • För hus med mer än åtta våningar finns oftast bara en utrymningsväg. Då ställs särskilda krav på trapphusets utformning för att förhindra att rök- och brandgaser sprids.
 • Rumshöjden är minst 2,40 meter i bostadsrum.
 • Om avståndet från en glasytas underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter ska glaset vara i termiskt härdat säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas.
 • Balkongens räcke upp till en höjd av 0,8 meter, ska utformas så att barn inte ska kunna klättra på dessa och på så sätt skada sig. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm.
 • Fukt inte orsakar skador på byggnaden, eller att mögel ger upphov till dålig lukt.
 • Det är ett behagligt inomhusklimat och en god luftkvalitet.
 • Det finns tillgång till dagsljus.
 • Varmvatten och kallvatten finns och att dessa uppfyller de allmänna hälsokraven som ställs. (länk).
 • Det försvåras för skadedjur att komma in i byggnaden och dess byggnadsdelar, om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadens utformning och användning.
 • Föroreningar inte förs tillbaka till byggnadens luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt eller till närliggande byggnader.
 • Avloppsledningar ska utformas så att avloppsvattnet antingen förs bort via allmän VA-anläggning eller renas via enskilt avlopp.
 • Uppkomst och spridning av störande ljud är begränsad.
 • Risken för olyckor som fall, sammanstötningar, klämskador, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elstötar är begränsad.
 • Energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

Publicerat av Elin Ohlsson den 29 augusti 2019, senast ändrad den 4 april 2022

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?