Förorenade områden

Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning. Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt.

Ansvariga för det förorenade området

Ansvaret och skyldigheterna för det förorenade områden ligger dels på den som förorenat området, dels på fastighetsägaren. Ansvarig för efterbehandling och undersökning är i första hand den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet som orsakat föroreningen. Här ingår även den som gör så att en förorening kan spridas, till exempel den som schaktar eller gräver i ett förorenat område.

Vid misstanke om förorening

Om du upptäcker en förorening på din fastighet som du tror kan vara skadlig för människor eller miljön, är du enligt miljöbalken skyldig att lämna upplysningar om detta.

Tillsynsmyndighet är kommunens miljöenhet. Mejla miljo@ulricehamn.se eller ring 0321-59 50 00 (vx).

Förorenad mark vid köp/försäljning av fastighet

Köp av fastighet

Det är köparen av en fastighet som har undersökningsplikt. För en fastighet för privatbostad gäller att du ska ha känt till föroreningen för att du ska kunna bli ansvarig för en förorening enligt miljöbalkens regler. Vi rekommenderar att du ställer frågor till mäklaren och säljaren om det finns några indikationer på föroreningar, om det funnits någon industriverksamhet på platsen tidigare eller om de har kännedom om att fastigheten inventerats av länsstyrelsen eller kommunen.

För säkerhets skull kan du även kontakta länsstyrelsen eller kommunen för att fråga om de har någon information om den fastighet du är intresserad av. En fastighetsmäklare som har information om att en fastighet är misstänkt eller konstaterat förorenad måste upplysa en potentiell köpare om det.

Vid misstanke om att ett område kan vara förorenat ska markens status alltid utredas. Kontakta kommunen för att få mer information.

Försäljning av fastighet

Om din fastighet är inventerad eller om en förorening konstaterats på din fastighet har du en skyldighet att informera köparen om detta vid försäljning av fastigheten.

Ansvar för att åtgärda föroreningarna

Enligt miljöbalken är det i första hand det företaget eller den som har orsakat föroreningen som ansvarar för att undersöka och sanera en fastighet. I många fall finns det tyvärr ingen ansvarig förorenare kvar att rikta kraven mot. Detta kan bero på att verksamheten/företaget har upphört. I de fallen kan fastighetsägaren istället bli ansvarig. Om du köper en fastighet som misstänks vara förorenad och det inte finns någon ansvarig verksamhet kvar, går ansvaret över på den nya fastighetsägaren.

Om du vet med dig att fastigheten du köper är förorenad, riskerar du att få bekosta undersökningar och en eventuell sanering. Du bör ha i åtanke att detta kan bli mycket dyrt. En köpare av en fastighet ansvarar dock bara om den som orsakat föroreningen inte finns kvar.

Den som är ansvarig bekostar också saneringen

Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandlingen är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 – och då känt till eller borde ha upptäckt föroreningen – ansvarig för undersökning och efterbehandling. Den ansvarige är skyldig att bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs.

Innan du som ansvarig kan påbörja efterbehandling av ett förorenat område behöver du anmäla detta till kommunen eller länsstyrelsen. Om den som äger eller brukar en fastighet upptäcker en förorening som kan innebära skada för människors hälsa eller miljön ska kommunen eller länsstyrelsen genast underrättas.

Blankett för anmälan

Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada (pdf)

Bedömning av hur farlig föroreningen är

Man kan utsättas för föroreningar på olika sätt, till exempel genom att få i sig förorenad jord, dricka förorenat dricksvatten eller andas in föroreningar som förångats från marken till inomhusluften. Det är dock få platser som är så förorenade att det är direkt farligt att vistas där. Har du eller någon annan exploaterat din fastighet innebär det med stor sannolikhet att det grävts i marken och tillförts ny matjord. Därmed bör eventuella föroreningar finnas längre ner i marken. Riskerna är då främst kopplade till grävarbeten och grundvatten.

För att få svar på de faktiska riskerna krävs dock någon form av undersökning där man kan jämföra halterna på din fastighet med gränsvärden och medicinska studier. Risken måste bedömas från fall till fall.

Om du upptäcker en förorening på din fastighet som du tror kan vara skadlig för människor eller miljön, är du enligt miljöbalken skyldig att lämna upplysningar om detta.

Tillsynsmyndighet är kommunens miljöenhet. Mejla miljo@ulricehamn.se eller ring 0321-59 50 00 (vx).

Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 januari 2015, senast ändrad den 30 november 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Hjälpte informationen på denna sida dig?