Arrende

Arrende är ett avtal där fastighetsägare upplåter mark mot ersättning till en arrendator. Arrendatorn kan vara en enskild person eller juridisk person (företag eller förening).

Olika typer av arrenden

De allmänna bestämmelserna avseende de olika arrendekategorierna finns reglerade i 8-11 kapitlet i Jordabalken. Det finns olika typer av arrenden:

Jordbruksarrende

Marken upplåts för brukande. Både betesmark och åkermark räknas. Normalt skrivs jordbruksarrenden på 1 år, med automatisk förlängning om 1 år i taget.

Bostadsarrende

När arrendatorn har rätt att ha ett bostadshus på tomten. Det är arrendatorn som äger bostadshuset och kommunen äger marken. Det vanligaste är att bostadshuset är ett fritidshus.

Anläggningsarrende

Utmärks av att arrendatorn har rätt att uppföra en eller flera byggnader för kommersiell verksamhet. Exempel är butik, café, mobilmast med mera.

Lägenhetsarrende

De upplåtelser som inte är att anse som något av de tre ovanstående arrendeformerna. Exempel är parkeringsplats, upplagsplats, kolonilott samt mark för idrottsändamål.

Jakträtt

Ulricehamns kommun upplåter jakträtt (partiell nyttjanderätt för jakt) på den mark som kommunen äger utanför tätbebyggt område. I vissa fall är jakträtten begränsad på grund av bebyggelse och friluftsliv.

Regler rörande arrendeavgift

Intresseanmälan arrendera kommunal mark

Är du intresserad eller i behov av att arrendera mark? Skicka ett mejl till markochexploatering@ulricehamn.se

Publicerat av Ellen Haglund den 24 februari 2023, senast ändrad den 18 december 2023 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?