Akupunktur, fotvård, piercing och tatuering

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Den som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker. Exempel på sådana verksamheter är håltagning, fotvård, tatuering, frisör, manikyr och pedikyr. Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig, kontakta gärna oss.

Anmälan om hygienisk behandling

Om du planerar att erbjuda yrkesmässig hygienisk behandling (med risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande stickande eller skärande verktyg) ska du enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anmäla detta till kommunen.

Din verksamhet får sedan påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts om inte kommunen bestämmer annat.

Miljösanktionsavgift om anmälan inte gjorts

Om en anmälan inte har gjorts senast sex veckor innan verksamheten påbörjas kan miljö- och byggnämnden besluta om att en miljösanktionsavgift.

Förändring i verksamheten kräver ny anmälan

Om du har anmält din verksamhet sedan tidigare men nu ska erbjuda ytterligare behandling i dina lokaler eller byta ska detta också anmälas till kommunen.

Egenkontroll

När du bedriver verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att ha en egenkontroll.

Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter. Kontrollen ska också förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter och kemikalier som du använder i verksamheten.

Grunden till kravet om egenkontroll finns i miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 §) och i de allmänna hänsynsreglerna.

En anmälningspliktig verksamhet omfattas också av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) vilket medför att egenkontrollen även ska vara dokumenterad.

Egenkontrollens omfattning

Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på storleken på verksamheten och vilken typ av verksamhet det gäller.

Det är viktigt att känna till vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, bland annat behövs kunskap om smittspridning och produkters påverkan på miljön. Du ska också känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet.

Ansvar

Du ska ha en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret i organisationen för frågor gällande människors hälsa och miljön.

Exempel på ansvarsområden kan vara städning, inköp, rengöring av utrustning, kemikaliehantering med mera.

Om ni är flera verksamma i samma lokaler är det bra om det finns uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan er.

Rutiner

Det ska finnas dokumenterade rutiner för löpande kontroll av utrustning med mera för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön.

Exempel på hur rutiner som bör dokumenteras:

  • Rengöring/sterilisering av stickande och skärande instrument samt övriga verktyg
  • Ventilationskontroll: när ska den utföras?
  • Hygien- och smittskyddsrutiner
  • Städning: metoder, tidpunkt, vem som utför den, omfattning, uppföljning
  • Bedöma och undersöka risker

Som verksamhetsutövare ska du löpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö och hälsosynpunkt.

Resultatet av bedömningen ska dokumenteras. Exempel på risker kan vara spridning av smitta på grund av dåligt rengjorda redskap. Allergiska reaktioner kan uppkomma till exempel om det finns allergiframkallande ämnen i de kemiska produkter eller smycken som används.

Detta innebär att uppföljningar görs om kunder exempelvis drabbas av hudirritationer, infektioner eller allergireaktioner. Även åtgärder som vidtas ska dokumenteras.

Vid incidenter som kan innebära olägenhet för hälsan eller miljön ska miljöenheten underrättas.

Förteckning över kemiska produkter

Förteckning över kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter i verksamheten som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Det kan till exempel vara hårfärger, rengöringsmedel, eller andra kemikalier. Du ska dokumentera uppgifter om:

  • Produktens namn (handelsnamnet)
  • Omfattning och användning av produkten
  • Information om hur skadlig produkten är för människors hälsa och miljön samt klassificering av produkten med tanke på hälso- och miljöfarlighet

Information om produkten finns att hämta på det så kallade säkerhetsdatablad (produktblad) som din leverantör är skyldig att lämna ut till dig om du ber om det.

Mall för kemikaliebeteckning inklusive exempel (excel)

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll hos Sveriges Riksdag

När du bedriver verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att ha en egenkontroll.

Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter. Kontrollen ska också förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter och kemikalier som du använder i verksamheten.

Grunden till kravet om egenkontroll finns i miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 §) och i de allmänna hänsynsreglerna.

En anmälningspliktig verksamhet omfattas också av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) vilket medför att egenkontrollen även ska vara dokumenterad.

Publicerat av Julia Martinsson Heinänen den 7 augusti 2019, senast ändrad den 30 november 2023

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?