Staket, stängsel och plank

Ett staket, stängsel eller plank används som avgränsning, inhägnad eller insynsskydd. 

 

Var ska du bygga?

En tomt för bostad eller verksamhet är en privat zon och det är vanligt att markera den privata zonen med någon sorts inhägnad. En inhägnad kan vara häck eller byggda konstruktioner.  

Byggda konstruktioner som staket, plank och stängsel består av stolpar och material mellan stolparna. Inhägnader får inte innebära någon skymd sikt vid utfart eller för trafiken i övrigt. 

Ibland kan det vara svårt att avgöra om det du vill uppföra räknas som ett staket eller plank. Du har alltid möjlighet att skicka in en bygglovsansökan så kan miljö- och byggnämnden göra den bedömningen. 

Staket

Staket är en relativt låg form av inhägnad som består av 50 % luft eller mer och används oftast för att markera en gräns till den privata zonen. Staket omgärdar vanligen en mindre privat tomt.  

Ett staket är inte lovpliktigt men ska vara anpassad till områdets karaktär.  

Stängsel 

Stängsel hindrar passage för människor eller djur vid vägar, hundgårdar, betesmark och industrier.  Stängsel är högre än staket och består oftast av stolpar med exempelvis metalltrådsnät.  

Ett stängsel är inte lovpliktigt men ska vara anpassad till områdets karaktär. 

Plank  

Plank är en tätare typ av inhägnad där konstruktionen ger en tydligt avskiljande effekt och fungerar som ett skydd mot till exempel insyn och buller. 

Ett plank kan bestå av olika material men det är mindre än 50 % luft mellan materialet. Plank som är högre än 1,1 m är lovpliktiga. 

Plank ska generellt följa detaljplanens bestämmelser och får inte uppföras på prickmark som inte får bebyggas. 

Skyddad uteplats vid en- eller tvåbostadshus:  

Du behöver inte bygglov om du ska uppföra ett plank för att anordna skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad bygglovsbefriad skyddad uteplats. 

Följande kriterier gäller för lovbefrielse: 

 • Planket anordnas för att skydda en uteplats
 • Planket är högst 1,8 meter
 • Planket uppförs inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Planket placeras minst 4,5 meter från gräns, du kan placera planket närmare tomtgränsen om din granne lämnar ett skriftligt medgivande.
 • Den skyddade uteplatsen får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickmark. 

Vid en- eller tvåbostadshus i spridd bebyggelse 

Du behöver inte bygglov om du ska uppföra ett plank i spridd bebyggelse.  

Följande kriterier gäller för lovbefrielse:  

 • Planket ska placeras utanför ett område med detaljplan i spridd bebyggelse  
 • Planket ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus  
 • Planket ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Om planket placeras närmre än 4,5 m krävs medgivande från granne.

Att tänka på 

 • Alla staket, plank och stängel ska utformas så att de stämmer med områdets karaktär.  
 • Inhägnader inom vägområde ska ha tillåtelse från väghållaren. 
 • Du kan alltid söka lov för åtgärder även om de inte kräver lov. Då kollar miljö- och byggnämnden att de krav som gäller för platsen är uppfyllda i lovhandläggningen.  
 • Inom sikttriangeln får det inte finnas några siktskymmande föremål såsom murar, häckar eller staket högre än 0,8 meter över marken.  
 • Sikttriangeln inom tätort är 10m x 10m i korsningar och 2,5m x 2,5m vid in- och utfarter i bostadsområden. Vid vägar är kravet på fri sikt ofta längre för att inte innebära risk för trafiksäkerheten. 

Gör din ansökan

För att miljö- och byggnämnden ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.  

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss 
 • fasadritning i skala 1:100  
 • planritning i skala 1:100  
 • sektionsritning i skala 1:100  
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas)  

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 

Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner 

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.  

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.

Beställ karta och mätuppdrag

Hur lång tid tar en bygglovsansökan?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan. 

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: Exempel för ett staket eller plank på en fastighet med ett en- eller tvåbostadshus med en längd om cirka 10 meter som inte avviker från detaljplanens bestämmelser. Inräknat i avgiften är också ett grannehörande för 1–2 grannar kan avgiften hamna omkring 5 500–7 000 kr. 

En tomt för bostad eller verksamhet är en privat zon och det är vanligt att markera den privata zonen med någon sorts inhägnad. En inhägnad kan vara häck eller byggda konstruktioner.  

Byggda konstruktioner som staket, plank och stängsel består av stolpar och material mellan stolparna. Inhägnader får inte innebära någon skymd sikt vid utfart eller för trafiken i övrigt. 

Ibland kan det vara svårt att avgöra om det du vill uppföra räknas som ett staket eller plank. Du har alltid möjlighet att skicka in en bygglovsansökan så kan miljö- och byggnämnden göra den bedömningen. 

Staket

Staket är en relativt låg form av inhägnad som består av 50 % luft eller mer och används oftast för att markera en gräns till den privata zonen. Staket omgärdar vanligen en mindre privat tomt.  

Ett staket är inte lovpliktigt men ska vara anpassad till områdets karaktär.  

Stängsel 

Stängsel hindrar passage för människor eller djur vid vägar, hundgårdar, betesmark och industrier.  Stängsel är högre än staket och består oftast av stolpar med exempelvis metalltrådsnät.  

Ett stängsel är inte lovpliktigt men ska vara anpassad till områdets karaktär. 

Plank  

Plank är en tätare typ av inhägnad där konstruktionen ger en tydligt avskiljande effekt och fungerar som ett skydd mot till exempel insyn och buller. 

Ett plank kan bestå av olika material men det är mindre än 50 % luft mellan materialet. Plank som är högre än 1,1 m är lovpliktiga. 

Plank ska generellt följa detaljplanens bestämmelser och får inte uppföras på prickmark som inte får bebyggas. 

Skyddad uteplats vid en- eller tvåbostadshus:  

Du behöver inte bygglov om du ska uppföra ett plank för att anordna skyddad uteplats till ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad bygglovsbefriad skyddad uteplats. 

Följande kriterier gäller för lovbefrielse: 

 • Planket anordnas för att skydda en uteplats
 • Planket är högst 1,8 meter
 • Planket uppförs inom 3,6 meter från bostadshuset
 • Planket placeras minst 4,5 meter från gräns, du kan placera planket närmare tomtgränsen om din granne lämnar ett skriftligt medgivande.
 • Den skyddade uteplatsen får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickmark. 

Vid en- eller tvåbostadshus i spridd bebyggelse 

Du behöver inte bygglov om du ska uppföra ett plank i spridd bebyggelse.  

Följande kriterier gäller för lovbefrielse:  

 • Planket ska placeras utanför ett område med detaljplan i spridd bebyggelse  
 • Planket ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus  
 • Planket ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Om planket placeras närmre än 4,5 m krävs medgivande från granne.

Att tänka på 

 • Alla staket, plank och stängel ska utformas så att de stämmer med områdets karaktär.  
 • Inhägnader inom vägområde ska ha tillåtelse från väghållaren. 
 • Du kan alltid söka lov för åtgärder även om de inte kräver lov. Då kollar miljö- och byggnämnden att de krav som gäller för platsen är uppfyllda i lovhandläggningen.  
 • Inom sikttriangeln får det inte finnas några siktskymmande föremål såsom murar, häckar eller staket högre än 0,8 meter över marken.  
 • Sikttriangeln inom tätort är 10m x 10m i korsningar och 2,5m x 2,5m vid in- och utfarter i bostadsområden. Vid vägar är kravet på fri sikt ofta längre för att inte innebära risk för trafiksäkerheten. 

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 28 mars 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?