Förhandsbesked

Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är lämpligt på just den plats som du tänkt dig. I ett förhandsbesked behövs inte alla de ritningar som ingår i en bygglovsansökan. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan. 

Var ska du bygga?

Utanför detaljplanerat område

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område har den inte någon byggrätt. Om du vill bygga något på fastigheten behöver kommunen därför utreda om det är lämpligt att bygga det du vill på den avsedda platsen, vi gör då en så kallad lokaliseringsprövning.   

Du behöver se till att det finns tillgång till följande: 

 • vattenförsörjning 
 • avlopp 
 • avfallshantering 
 • samhällsservice så som skola, förskola, matvaruaffär, m.fl. 
 • det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon 

Om du önskar stycka av en fastighet utanför detaljplanelagt område för att kunna bygga på den, är det bra att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om avstyckning eller fastighetsreglering.  

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad marken och byggnader får användas till samt hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

Nära sjöar och vattendrag

Om tomten ligger nära en sjö eller vissa vattendrag behöver strandskyddsdispens sökas, om strandskyddet inte redan är upphävt. Strandskydd gäller längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter. För vidare frågor eller utredning kontakta miljö.

Strandskydd

Vad miljö- och byggnämnden prövar

Vid en ansökan om förhandsbesked gör Miljö- och byggnämnden en lokaliseringsprövning, det vill säga man undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse. Ulricehamns kommuns översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig i ärendet.  

Ett positivt förhandsbesked varar i två år. Det innebär att du, inom denna period, kan ansöka om bygglov och få det beviljat om ansökan överensstämmer med ditt förhandsbesked och uppfyller övriga krav för bygglov.  

Gör din ansökan

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

 • Situationsplan. Förslaget ska vara inritat på en tydlig karta. Vid ansökan om förhandsbesked räcker det att du tar ut ett kartunderlag via vår karta. Behöver du hjälp med lämplig karta skicka fråga om karta så kan vi hjälpa er att ta fram en. 
 • Redovisning av tänkt vatten och avlopp. Markera plats för enskilt avlopp, vatten och brunn.  

Ulricehamns kommuns karta

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 

Exempel på ritningar 

Hur lång tid tar ett förhandsbesked? 

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.   

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: cirka 12 000 kr.

Utanför detaljplanerat område

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område har den inte någon byggrätt. Om du vill bygga något på fastigheten behöver kommunen därför utreda om det är lämpligt att bygga det du vill på den avsedda platsen, vi gör då en så kallad lokaliseringsprövning.   

Du behöver se till att det finns tillgång till följande: 

 • vattenförsörjning 
 • avlopp 
 • avfallshantering 
 • samhällsservice så som skola, förskola, matvaruaffär, m.fl. 
 • det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon 

Om du önskar stycka av en fastighet utanför detaljplanelagt område för att kunna bygga på den, är det bra att söka ett förhandsbesked. Med ett positivt förhandsbesked kan du sedan ansöka om avstyckning eller fastighetsreglering.  

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad marken och byggnader får användas till samt hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Karta över gällande detaljplaner

Nära sjöar och vattendrag

Om tomten ligger nära en sjö eller vissa vattendrag behöver strandskyddsdispens sökas, om strandskyddet inte redan är upphävt. Strandskydd gäller längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter. För vidare frågor eller utredning kontakta miljö.

Strandskydd

Vad miljö- och byggnämnden prövar

Vid en ansökan om förhandsbesked gör Miljö- och byggnämnden en lokaliseringsprövning, det vill säga man undersöker om platsen är lämplig för bebyggelse. Ulricehamns kommuns översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får också yttra sig i ärendet.  

Ett positivt förhandsbesked varar i två år. Det innebär att du, inom denna period, kan ansöka om bygglov och få det beviljat om ansökan överensstämmer med ditt förhandsbesked och uppfyller övriga krav för bygglov.  

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 30 januari 2024 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?