Hantering av kemikalier

Du som importerar, säljer, handlar upp, använder eller hanterar kemikalier har ett särskilt ansvar så att människor eller miljö inte skadas. Det krävs kunskap om och försiktighet i hanteringen av dessa. EU:s gemensamma kemikalielagstiftning, REACH, innebär bland annat att nya och befintliga ämnen ska registreras, riskbedömas och godkännas.

Du som säljer kemiska produkter ska kunna lämna säkerhetsdatablad

 • Företag som säljer kemiska produkter ska kunna lämna säkerhetsdatablad till den som yrkesmässigt använder produkten. Bladet ska informera om produktens farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska följas.
 • Säkerhetsdatablad ska finnas för alla kemiska produkter som är klassificerade som farliga (till exempel brandfarliga, oxiderande, explosiva, hälsofarliga eller miljöfarliga). Även för vissa andra kemiska produkter behöver säkerhetsdatablad finnas enligt EG-förordningen REACH.
 • Enligt REACH-förordningen ska bland annat användarna av olika kemikalier särskilt ta till sig av informationen vilket gör att det hos yrkesmässiga verksamheter ska finnas aktuella säkerhetsdatablad.
 • I en del fall kan säkerhetsdatablad fås med vid första leveransen. Försäljaren ska alltid, vid begäran från en yrkesmässig kund, kunna lämna ut sådana blad kostnadsfritt på papper eller hänvisa till dit bladen kan laddas ner digitalt

Användningsområden för säkerhetsdatablad

 • Göra riskbedömningar av de miljö- och hälsorisker som är förknippade med den aktuella kemiska produkten
 • Vara ett stöd vid inköp av kemiska produkter
 • Utforma säkra arbetsplatser och arbetsmetoder
 • Säkerställa att kemikalien hanteras på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa. Utarbeta företagsspecifika instruktioner och skyddsblad
 • Utgöra underlag för klassificering av egna produkter (varor). Utgöra underlag för kemikalieutbytesplaner
 • Utgöra underlag för hur produkten ska hanteras som avfall
 • Generera riskinformation som bör återfinnas i företagets förteckning över kemiska produkter

Mer information om kemikalier och kemikaliehantering hittar du hos Kemikalieinspektionen. Där finns även information om REACH-förordningen och säkerhetsdatablad.

Kemikalieinspektionen

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2015, senast ändrad den 30 november 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?