Behov av ny eller ändrad detaljplan

Om du som företagare vill bygga nytt eller ändra användning av befintlig byggnad behöver du stämma av detta mot kommunens detaljplaner.

En miniräknare och en hand som ritar eller skriver

En ny detaljplan kan behöva upprättas eller en befintlig kan behöva ändras. Om vi behöver inleda ett detaljplanearbete beror till exempel på om det finns någon detaljplan sedan tidigare och vad en eventuell gällande detaljplan har för bestämmelser. Om du är osäker på vad som gäller i för din aktuella fastighet ska du höra av dig till kommunens planenhet.

Tänk på att även om dina byggplaner ryms inom befintlig detaljplan, kan du behöva söka bygglov.

Läs mer om bygglov och anmälan

Processen för planbesked och planprioritering

  1. Om du behöver en ny detaljplan eller ändra befintlig ska du skicka in en begäran om planbesked till kommunens planenhet.
  2. Utredning av ansökan för att se om platsen eller byggnaden är lämplig utifrån översiktsplanen och rådande behov. Utredningen ska ta högst fyra månader från det att din begäran kommit in.
  3. Kommunen ger positivt eller negativt besked utifrån utredningen.
  4. Positivt besked > Detaljplanearbete kan inledas och skrivs in i planprioriteringslistan. Denna antas politiskt två gånger om året. I den finns alla pågående och kommande detaljplaner.
  5. Planavtal tecknas mellan kommunen och exploatören
  6. Detaljplaneprocessen startar. Detaljplanerocessens olika steg

Detaljplaner som kommunen jobbar med just nu.

Om det finns intresse för flera nya detaljplaner i närheten av varandra detaljplanerna föregås av ett planprogram. Det innebär att kommunen tar fram en inriktningen för hela området för att kunna skapa en bra helhet för hela området.

Kommunens planprogram

 

 

Publicerat av Kajsa Leidek den 13 augusti 2019, senast ändrad den 8 juni 2021 av Helen Einarsson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?