Komplementbyggnad

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga en komplementbyggnad kräver det oftast bygglov. Det beror på hur stor komplementbyggnaden ska vara och var din fastighet ligger.

Var ska du bygga?

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad byggnader får användas till, hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Ligger er fastighet inom ett detaljplanerat område?

I spridd bebyggelse

Spridd bebyggelse avser endast platser utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.
• Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad av bostadshus eller komplementbyggnad. Med liten tillbyggnad avses max 50 % av byggnadens ursprungliga byggnadsarea i ett plan och max 30 m².
• Det krävs inte bygglov för att uppföra komplementbyggnad. För att räknas som bygglovbefriad komplementbyggnad ska byggnaden placeras i bostadshusets omedelbara närhet, utformningen ska vara underordnad huvudbyggnaden och användas endast för bostadens behov.
• Alla lovbefriade åtgärder som utförs närmare tomtgräns än 4,5 m gäller endast efter berörda grannars medgivande.
• I strandskyddade områden.
Om tomten du tänkt bygga på ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter.

Strandskydd.

Du behöver ansöka om bygglov om:

• Komplementbyggnaden byggs inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.

Du kan göra en anmälan om komplementbyggnaden kan klassas som en attfallsåtgärd:

• Komplementbyggnaden (attefallshuset) måste byggas i närheten av bostadshuset.
• Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 4,0 meter.
• Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte vara mer än 30 m².
• Om du bygger komplementbyggnaden (attefallshuset) närmre tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna byggnationen. Om grannarna inte godkänner det med ett grannemedgivande, får miljö- och byggnämnden avgöra. Då måste bygglov sökas.
• I en detaljplan kan det finnas bestämmelser som gör att det krävs bygglov för att få uppföra ett attefallshus, undersök mot gällande detaljplan.

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannehörande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter.
Exempel på ett grannemedgivande (pdf).

Golvbrunn i komplementbyggnad

I befintliga garage med golvbrunn och byggnadsår 2022 eller tidigare bör fastighetsägaren utreda golvbrunnens nödvändighet. Om det är möjligt att ta bort brunnen så är rekommendationen att den pluggas igen. Om golvbrunnen behöver vara kvar så ska brunnen förses med oljespärr och bakvattenstopp. En sådan ändring av vatten och avlopp är anmälningspliktig enligt plan- och bygglagen.

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (pdf)

För golvbrunnar i nya komplementbyggnader hanteras utformningen av avloppsanordningen i byggskedet genom att byggherren ska ta fram ritningar som redovisar golvbrunnens och reningsanordningens placering, rördragning och anslutning till avloppsanläggning, produktblad samt drift- och skötselinstruktioner.

Mer information om oljeavskiljare — Ulricehamns kommun

Gör din ansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra.

 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss
 • fasadritning i skala 1:100
 • planritning i skala 1:100
 • sektionsritning i skala 1:100
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas)
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

Gör du ansökan eller anmälan här,

Blanketter, e-tjänster och handlingar — Ulricehamns kommun

Tänk på att om komplementbyggnaden är ett garage ska infarten till garaget vara tillräckligt stor för att en rullstolsburen ska ha möjlighet att komma i och ur bilen. Garaget ska placeras minst 6 meter från gatan för att en bil ska få plats framför. För att du ska kunna sköta om ditt garage från din egen tomt får avståndet till närmaste tomtgräns inte vara mindre än 1 meter.

Tänk på det här:

 • Rita på vitt papper. Ta gärna hjälp av rutat papper för att få fram ett första underlag om ni tycker det är enklare, som ni sedan kan överföra till ett helt vitt papper som ni skickar in med ansökan.
 • Rita skalenligt. Vanligaste skalan för bygglovsritningar är 1:100 och 1:50. Att rita i skala innebär att den gällande byggnaden eller åtgärden avbildas förminskad så många gånger som skalan anger, till exempel i skala 1:100 motsvarar 1 cm på ritningen 100 cm i verkligheten, eftersom verkligheten då förminskats 100 gånger.
 • Var noggrann och använd linjal.
 • Markera tydligt vad som blir tillkommande eller ändras. Gäller inte nybyggnad.
 • Ta hjälp av exempelritningar.
 • Ha med en skalstock och ritningshuvud med information på ritningen.

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget.

Exempel på ritningar

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen.

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.

Kontrollplaner

Kontrollansvarig

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst)

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för anmälan/bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.

Beställ karta och mätuppdrag — Ulricehamns kommun

Hur lång tid tar en bygganmälan eller en bygglovsansökan?

Gäller ärendet bygganmälan ska du få ett startbesked inom fyra veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare fyra veckor om projektet eller förutsättningarna på platsen är komplicerade.

Gäller ärendet bygglovsansökan ska du få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan.

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat:
• var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område
• byggnadens eller anläggningens storlek
• hur avancerat byggnationen är

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring.

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid.

Exempel på avgift: För en komplementbyggnad med en yta upp till 50 m² som inte är uppvärmt och inte avviker från detaljplanens bestämmelser kan avgiften för lovbeslut, startbesked samt slutbesked kosta cirka 5 000–7 000 kr.

För en komplementbyggnad med en yta upp till 50 m² som är uppvärmt och inte avviker från detaljplanens bestämmelser kan avgiften för lovbeslut, startbesked samt slutbesked kosta cirka 9 500 kr.

Inom detaljplanelagt område

Detaljplanen reglerar vad och hur du får bygga på en fastighet. Detaljplanen kan exempelvis reglera vad byggnader får användas till, hur mycket man får bygga, placering, yttre utformning med mera.

Ligger er fastighet inom ett detaljplanerat område?

I spridd bebyggelse

Spridd bebyggelse avser endast platser utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.
• Det krävs inte bygglov för en liten tillbyggnad av bostadshus eller komplementbyggnad. Med liten tillbyggnad avses max 50 % av byggnadens ursprungliga byggnadsarea i ett plan och max 30 m².
• Det krävs inte bygglov för att uppföra komplementbyggnad. För att räknas som bygglovbefriad komplementbyggnad ska byggnaden placeras i bostadshusets omedelbara närhet, utformningen ska vara underordnad huvudbyggnaden och användas endast för bostadens behov.
• Alla lovbefriade åtgärder som utförs närmare tomtgräns än 4,5 m gäller endast efter berörda grannars medgivande.
• I strandskyddade områden.
Om tomten du tänkt bygga på ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter.

Strandskydd.

Du behöver ansöka om bygglov om:

• Komplementbyggnaden byggs inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.

Du kan göra en anmälan om komplementbyggnaden kan klassas som en attfallsåtgärd:

• Komplementbyggnaden (attefallshuset) måste byggas i närheten av bostadshuset.
• Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 4,0 meter.
• Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte vara mer än 30 m².
• Om du bygger komplementbyggnaden (attefallshuset) närmre tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna byggnationen. Om grannarna inte godkänner det med ett grannemedgivande, får miljö- och byggnämnden avgöra. Då måste bygglov sökas.
• I en detaljplan kan det finnas bestämmelser som gör att det krävs bygglov för att få uppföra ett attefallshus, undersök mot gällande detaljplan.

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannehörande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter.
Exempel på ett grannemedgivande (pdf).

Golvbrunn i komplementbyggnad

I befintliga garage med golvbrunn och byggnadsår 2022 eller tidigare bör fastighetsägaren utreda golvbrunnens nödvändighet. Om det är möjligt att ta bort brunnen så är rekommendationen att den pluggas igen. Om golvbrunnen behöver vara kvar så ska brunnen förses med oljespärr och bakvattenstopp. En sådan ändring av vatten och avlopp är anmälningspliktig enligt plan- och bygglagen.

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd (pdf)

För golvbrunnar i nya komplementbyggnader hanteras utformningen av avloppsanordningen i byggskedet genom att byggherren ska ta fram ritningar som redovisar golvbrunnens och reningsanordningens placering, rördragning och anslutning till avloppsanläggning, produktblad samt drift- och skötselinstruktioner.

Mer information om oljeavskiljare — Ulricehamns kommun

Publicerat av Ida Johansson den 16 februari 2024, senast ändrad den 16 februari 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?