Att vara anställd och chef i kommunen

Ulricehamns kommun vill skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.

Att vara anställd

Detta får du som anställd i Ulricehamns kommun:

Livskvalitet

Ha kul-pengar

Utifrån ett hälsoperspektiv får varje arbetslag eller enhet en peng per anställd att genomföra trivselaktiviteter för.

Konstklubb

Konstklubben är öppen för alla kommunanställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun.

Semester

Som anställd har du 25 semesterdagar per år. När du fyllt 40 år får du 31 semesterdagar och vid 50 år får du 32 semesterdagar.

Semesterdagstilläggsväxling

Som anställd har du möjlighet att växla din semesterdagstilläggsersättning mot extra lediga dagar.

Parkering

Parkering är gratis i hela Ulricehamns kommun.

Miljöbil/personalbil

För att medverka till en hållbar utveckling för miljön har Ulricehamns kommun satt upp som ett prioriterat mål att minska användningen av fossila bränslen. Som ett led i detta erbjuds kommunens tillsvidareanställda möjlighet att hyra en miljöbil som personalbil som sker genom ett bruttolöneavdrag.

Hälsa och utveckling

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag ges till alla anställda oavsett sysselsättningsgrad samt personal som är frånvarande på grund av sjukdom. Bidrag ges upp till 50 procent av den anställdes utlägg och uppgår till mest 1000 kronor per anställd och år.

Ge blod på arbetstid

Tillsvidareanställda eller personal med visstidsanställning längre än sex månader, har möjlighet att ge blod på betald arbetstid. Ledighet upp till två timmar gäller i samband med besök på blodcentralen i Ulricehamn.

Gym- och badkort

Som anställd kan du få viss reducering av kostnaden för gym- och badkort på sim- och sporthallen.

Företagshälsovård och personalstöd

Ulricehamns kommun köper sin företagshälsovård av Avonova som du som medarbetare har möjlighet att ta del av.

Bruttolöneväxling till pension

Erbjudanden om bruttolöneväxling till pension på som mest 5 000kr/månad.

Rökfri arbetsplats

Ulricehamns kommun håller på att införa rökfri arbetstid. Syftet med rökfri arbetstid är att vi vara en hälsofrämjande kommun.

Trygghet

Försäkring

Du försäkrad genom kollektivavtal vid sjukdom (AGS-KL), arbetsskada (TFA-KL) och dödsfall (TGL-KL). Ulricehamns kommun betalar in premier för avtalsförsäkringarna som kompletterar de ersättningar du får enligt lag till exempel från Försäkringskassan.

Förmånsbestämd ålderspension

För arbetstagare som under ett kalenderår tjänar mer än 7,5 IBB och vars pensionsunderlag vid beräkningstidpunkten överstiger 7,5 IBB, försäkrar Ulricehamns kommun en pensionsförmån i valt pensionsbolag.

Pension

Din anställning ger rätt till tjänstepension motsvarande 4,5 procent på årslönesumman. Vid arbetstagares bortgång betalas efterlevandepension ut till efterlevande, vilken är försäkrad av Ulricehamns kommun.

Att vara chef

Som chef i Ulricehamns kommun har du ett tydligt uppdrag med kommuninvånarnas bästa i fokus. Vi ger dig möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesroll där ditt ledarskap och dina förmågor gör det möjligt att tillsammans med andra förverkliga planer, mål och beslut. Vår ledarfilosofi har sin grund i förvaltningens uppdrag och roll att i den politiskt styrda organisationen arbeta utifrån mål för verksamheten. Det ligger till grund för ställningstaganden och handlingar, och blir därmed styrande i arbetet.

Förhållningssättet hos kommunens chefer och ledare kännetecknas av följande värdegrunder:

Helhetssyn och sammanhang

Vår utgångspunkt är hela kommunorganisationens styrning, ledning och utveckling. Ett helhetsgrepp där visioner, strategier, mål och budget utgör ett sammanhang och en helhet – med medborgarnyttan som den röda tråden. De perspektiven vägleder oss i varje förändringsprocess.
Vi stödjer utvecklandet av ett sammanhang som ger organisationen mening och riktning. Av stor betydelse för detta är förmågan att också omsätta visioner och långsiktiga strategier i genomtänkta aktiviteter och konkret handling.

Samverkan och dialog

Vi är öppna och ärliga mot varandra och omvärlden, samverkar över gränser och tillvaratar varandras kompetenser. Grunden för detta är det goda samtalet.

Växa som människa

Ledarskap och medarbetarskap är varandras förutsättningar för en bra verksamhet. Engagerade människor är en hörnsten i ett gott utvecklingsarbete.
Detta lägger grunden för allas vilja att ta ansvar och påverka utvecklingen. Vi vill särskilt lyfta fram betydelsen av mångfald och jämställdhet.

Våra ledare

  • Vågar se möjligheter och möta förändringar.
  • Är resultatinriktade och fattar beslut.
  • Har en hög social kompetens och situationsanpassar sitt ledarskap.
  • Är stödjande och synliga och skapar förutsättningar för medarbetare och ”laget” att växa.
  • Är förebilder genom att vara trovärdiga, tydliga och konsekventa.
  • Motiverar och engagerar medarbetarna vilket skapar kreativitet och arbetsglädje.

Chefsförmåner

Röster från verksamheten

Cornelia Melin är personligt ombud

Vad gör ett personligt ombud?

– Vi stöttar personer som är över 18 år och som har ett psykiskt funktionshinder som gör det svårt att få vardagen att fungera. Som personligt ombud arbetar jag på klientens uppdrag. Jag kan vara ett stöd i kontakt med vården, myndigheter eller andra offentliga organisationer. Stödet är kostnadsfritt och syftar till att klienten ska få tillgång till samhällets utbud av vård, stöd och service. Jag och klienten gör en gemensam kartläggning om vilket stöd som behövs och ser över vilka möjligheter som finns. Jag hjälper även till att samordna mellan olika kontakter. En annan arbetsuppgift är att uppmärksamma brister i vård, stöd och service för målgruppen.

Vad har du gjort tidigare?

– Jag har tidigare jobbat som arbetskonsulent i Funktionshinderomsorgen i Jönköpings kommun. Innan det så jobbade jag som arbetsterapeut inom socialpsykiatrin i Jönköpings kommun.

Vad vill du att folk ska veta om dig och ditt uppdrag?

– Det krävs inget särskilt beslut, remiss eller ansökan för att få hjälp av ett personligt ombud men vi inleder med ett möte och gör därefter en utvärdering för att se om ett personligt ombud kan förbättra klientens situation.

Stefan är Lassalyckans egen hustomte

Den nya trailbanan på Lassalyckan nog en så nära succé man kan komma. Stefan Carlsson, driftansvarig, har jobbat med att bygga den och har ett av de 200 olika yrken som finns i Ulricehamns kommun.

Stefan Carlsson är ett välkänt ansikte för den flitige Lassalyckanbesökaren. Han är sedan några år tillbaka kommunens vaktmästare på området. Han ansvarar för drift och underhåll av spår, vandringsleder, rastplatser och till viss del snöanläggningen. Han är också med och för utvecklingen av området framåt samt är kommunens representant i olika projekt som drivs av föreningar och entreprenörer på platsen.

 Man kan säga att jag är ansvarig för det som ligger till höger när du kommer upp hit till Lassalyckan. Alltså inte ishall eller fotbollsanläggningen.
Han har ett genuint intresse för idrott och friluftsliv. Han har själv hållit på med traillöpning, skidåkning, cykling med mera, vilket innebär att han har förståelse för de behov och önskemål människorna som kommer till anläggningen har.
  Det är alltid något på gång här.
Vad är bäst med ditt jobb?
   På ett sätt är det kul med utvecklingen av spår och leder, särskilt på sommaren, men sedan är det kul när det kommer snö också. Det är skoj när man får till det där perfekta skidspåret på golfbanan. Den nya trailbanan har också varit mycket uppskattad. Det har varit positivt från alla håll. Den används inte bara av elitidrottare, utan även seniorer som går den till exempel, det är kul.

Detta får du som anställd i Ulricehamns kommun:

Livskvalitet

Ha kul-pengar

Utifrån ett hälsoperspektiv får varje arbetslag eller enhet en peng per anställd att genomföra trivselaktiviteter för.

Konstklubb

Konstklubben är öppen för alla kommunanställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun.

Semester

Som anställd har du 25 semesterdagar per år. När du fyllt 40 år får du 31 semesterdagar och vid 50 år får du 32 semesterdagar.

Semesterdagstilläggsväxling

Som anställd har du möjlighet att växla din semesterdagstilläggsersättning mot extra lediga dagar.

Parkering

Parkering är gratis i hela Ulricehamns kommun.

Miljöbil/personalbil

För att medverka till en hållbar utveckling för miljön har Ulricehamns kommun satt upp som ett prioriterat mål att minska användningen av fossila bränslen. Som ett led i detta erbjuds kommunens tillsvidareanställda möjlighet att hyra en miljöbil som personalbil som sker genom ett bruttolöneavdrag.

Hälsa och utveckling

Friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag ges till alla anställda oavsett sysselsättningsgrad samt personal som är frånvarande på grund av sjukdom. Bidrag ges upp till 50 procent av den anställdes utlägg och uppgår till mest 1000 kronor per anställd och år.

Ge blod på arbetstid

Tillsvidareanställda eller personal med visstidsanställning längre än sex månader, har möjlighet att ge blod på betald arbetstid. Ledighet upp till två timmar gäller i samband med besök på blodcentralen i Ulricehamn.

Gym- och badkort

Som anställd kan du få viss reducering av kostnaden för gym- och badkort på sim- och sporthallen.

Företagshälsovård och personalstöd

Ulricehamns kommun köper sin företagshälsovård av Avonova som du som medarbetare har möjlighet att ta del av.

Bruttolöneväxling till pension

Erbjudanden om bruttolöneväxling till pension på som mest 5 000kr/månad.

Rökfri arbetsplats

Ulricehamns kommun håller på att införa rökfri arbetstid. Syftet med rökfri arbetstid är att vi vara en hälsofrämjande kommun.

Trygghet

Försäkring

Du försäkrad genom kollektivavtal vid sjukdom (AGS-KL), arbetsskada (TFA-KL) och dödsfall (TGL-KL). Ulricehamns kommun betalar in premier för avtalsförsäkringarna som kompletterar de ersättningar du får enligt lag till exempel från Försäkringskassan.

Förmånsbestämd ålderspension

För arbetstagare som under ett kalenderår tjänar mer än 7,5 IBB och vars pensionsunderlag vid beräkningstidpunkten överstiger 7,5 IBB, försäkrar Ulricehamns kommun en pensionsförmån i valt pensionsbolag.

Pension

Din anställning ger rätt till tjänstepension motsvarande 4,5 procent på årslönesumman. Vid arbetstagares bortgång betalas efterlevandepension ut till efterlevande, vilken är försäkrad av Ulricehamns kommun.

Publicerat av Elin Ohlsson den 1 juni 2016, senast ändrad den 12 april 2022

Hjälpte informationen på denna sida dig?