Detaljplanering

I detaljplanerna regleras användning av kommunens mark och vatten. Där finns också regler för vad och var du får bygga inom ett planlagt område. En detaljplan krävs för att kommunen ska kunna besluta om bland annat bygglov. En detaljplan pekas ut på en plankarta. Planen innehåller även en beskrivning som bland annat förklarar syftet med detaljplanen, vad den tillåter och hur den ska genomföras.

Så här går det till att ändra en detaljplan/ ansökan om planbesked

Planprocessen

Detaljplaneprocessen för standardförfarande Vad är en detaljplan? En detaljplan är ett dokument som reglerar till exempel om marken ska användas till bostäder, industri, handel, park eller kontor. Den reglerar också var gator ska anläggas, hur höga byggnaderna får vara och hur mycket av fastigheten som får användas för byggnader. En detaljplan regleras i Plan- och…

Illustration på hus

Begäran om planbesked

Ett planbesked behövs för en markägare eller exploatör som har för avsikt att bygga nya bostäder, verksamheter eller något annat som kräver en ny detaljplan, upphävande av eller ändring av befintlig detaljplan. Tanken med ett planbesked är att sökanden ska kunna få ett snabbt och tydligt besked om det som ansökan avser är lämpligt utifrån…

Pågående detaljplaner Ulricehamns stad

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar på webben, exempelvis fastighetsförteckningar,  vill du se dessa är du välkommen att kontakta miljö och samhällsbyggnad via e-post: miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Pågående detaljplaner övriga kommunen

Här hittar du de detaljplaner som vi just nu arbetar med utanför Ulricehamns centralort. Under varje plan kan du läsa aktuella handlingar och se i vilken del av detaljprocessen planen befinner sig i. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har kommunen inte rätt att publicera vissa handlingar som t ex fastighetsförteckningar, vill du se dessa är du välkommen…

Gällande detaljplaner i centrala Ulricehamn indelade i områden

Gällande detaljplaner Ulricehamn stad

  Nedan finner du detaljplaner som vunnit laga kraft mellan åren 2002-2020. Hittar du inte detaljplanen du söker är du välkommen att kontakta planenheten miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se   Villastaden, Karlsnäs och Bronäs (organgemarkerat på kartan) Karlslätt, Borgmästarhagen, Hester och Rönnåsen (rosamarkerat på kartan) Centrum, inklusive järnvägsområdet och reningsverket (lilamarkerat på kartan) Fridhemsområdet, Paradiset, Fredriksberg, Furet, Skarpås och…

Strand vid Marbäck. Foto: Jan Töve

Gällande detaljplaner övriga kommunen

  Detaljplaner för områdena Vist och Ubbarp Nedan finner du detaljplaner som vunnit laga kraft mellan åren 2001-2020. Hittar du inte detaljplanen du söker är du välkommen att kontakta planenheten miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?