Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Avvikelsehantering

 

Avvikelsehanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att upptäcka och förebygga risk för vårdskador, missförhållanden eller andra kvalitetsbrister.

Avvikelsehantering inom sektor välfärd

Avvikelse i närvårdssamverkan

Lex Maria utredning

Lex Sarahutredning

Avvikelser apotek och läkemedelsleveranser

Synpunkter och klagomålshantering

Covid-19

Även om Covid 19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom är det viktigt att fortsätta följa rutiner och information kring viruset för att förhindra en smittspridning. Viruset ändrar sig och finns i samhället, högsta prioritet är att inte föra viruset vidare till våra äldre och funktionsnedsatta personer.

Rutiner för vaccination mot Covid19 finns under fliken Vaccinationer.

Rutiner – minska smittspridning

Rutiner vid bekräftade fall av Covid19

Screening och smittspårning VGR

Personal med symtom

Instruktioner – filmer

Hygienkörkort, checklista

 • Checklista hygienrutiner för personal (pdf) 210422
 • HygienkörkortMan måste skapa ett konto i Lärportalen för att logga in och göra hygienkörkortet.Här är länken till Lärportalen: Lärportalen VGR: Logga in på webbplatsen (vgregion.se)Så här gör du:
  1. Logga in genom att skapa dig ett konto, klicka på denna knapp:
  1. Välj sedan ”Skapa konto”, alltså denna knapp:

  och fyll i dina uppgifter. Du behöver bara fylla i fält som är markerade med en liten stjärna * Observera att ditt användarnamn ska vara din jobbmejl.

  Arbetsterapi, fysioterapi

Städning, vätskelista

AC/luftkylare och portabla fläktar

Transporter

221003: Dessa två länkar fungerar inte, ny info från regionen kommer

Utbildning och stöd

Länkar till informationssidor

Delegering

Här hittar du information om vilka rutiner som gäller vid delegering samt utbildningsmaterial och signeringslistor.

Rutiner

 Checklistor

Elever och lärlingar

Utbildning

Delegeringskompendier

         Hantering av ögonläkemedel – YouTube

Kunskapstest

Mer läsning

Tänk på att

 • den arbetsuppgift som ska delegeras ska vara klart definierad.
 • ett beslut om delegering är personligt.
 • den som meddelar ett delegeringsbeslut ska vara såväl formellt som reellt kompetent för den arbetsuppgift som delegeringsbeslutet avser.
 • den som delegerar en arbetsuppgift ska klargöra för den som tar emot delegeringen vilka teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att fullgöra arbetsuppgiften på ett fullgott sätt.
 • om den som tar emot en delegering inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för uppgiften får uppgiften inte delegeras.
 • ett beslut om delegering ska gälla för viss tid men högst ett år.

Demens

Demens

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom – Stöd för styrning och ledning,  2017 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är en vägledning för god vård och omsorg vid demenssjukdom. Den senaste versionen (2017) innehåller 76 rekommendationer för bland annat utredning, läkemedelsbehandling och omvårdnad. Rekommendationerna är numrerade från 1 till 10. Åtgärder som bör erbjudas har 1-3, åtgärder som kan erbjudas har 4-7 och åtgärder som i undantagsfall kan erbjudas har 8-10. 

Demenscentrum – fakta om demens

Demenscentrum – ABC-utbildningar

Checklistor demens – Demenscentrum  Kan användas till uppföljning inom demensvården

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Diabetes

Diabetes

Rutin för Diabeteskontroller i HSV  20230216

Äldre med diabetes – vårdprogram SKR 

Vårdprogrammet vänder sig till alla som vårdar äldre diabetespatienter med
typ 1 och typ 2-diabetes i kommunal omsorg, hemsjukvård och särskilt boende. Syftet är att ge vägledning och stöd.

Diabeteshandboken.se

Diabeteshandboken är inget officiellt vårdprogram men utgår från Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer, lokala vårdprogram och aktuella konsensusdokument. Nedanstående kapitel är ett urval från diabeteshandboken.

Injektionsteknik, förvaring av insulin,  Diabeteshandboken kap.14

Blodsockermätning, när var hur, Diabeteshandboken kap.15

Vad göra på en diabeteskontroll, Diabeteshandboken kap.16

Åldringsvård och hemsjukvård, Diabeteshandboken kap.36

 

 

 

 

 

Dokumentation

Dokumentation inom hälso- och sjukvården syftar till att ge patienten en god och säker vård, vara underlag för informationsöverföring och säkra vårdkvaliteten. Här finner du de dokument som är styrande och till hjälp vid dokumentation inom hälso- och sjukvård i Ulricehamns kommun.

Lokala rutiner

 

Dokumentationsgrupp

Webbutbildning – ICF och KVÅ

Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar med kommunal hälso- och sjukvård, t.ex. legitimerad vårdpersonal, verksamhetsutvecklare, chef, systemutvecklare eller IT-ansvarig. Utbildningen är framtagen för att underlätta ditt arbete och skapa bättre vård för dina patienter genom att använda dig av strukturerad information och systematiskt kvalitetsarbete.

Blanketter, checklistor och mallar

Mer läsning

Dödsfall och palliativ vård

Palliativ vård

Nationella styrdokument

Symtomskattning

Dödsfall

Mer läsning

Egenvård

Västra Götalandsregionen och alla kommuner i Västra Götaland har en gemensam egenvårdsrutin. Rutinen gäller bedömning av om en ordinerad hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras av patienten själv, förälder eller annan lämplig person som egenvård.

Lokal rutin

Regionala rutiner

Samverkan för egenvård, Vårdsamverkan i Västra Götaland

Hygien och smittskydd

Vårdrelaterad smitta är en stor riskfaktor inom all vård och omsorg. Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning är att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner. Här finner du rutiner, checklistor och utbildningsmaterial för en god vårdhygien. Särskilda rutiner för Covid-19 finns under särskild flik.

Vårdhygieniska rutiner kommunal vård och omsorg (vgregion.se) 230224

Här hittar du Vårdhygiens rutiner för olika typer av smitta, infektioner, rengöring/desinfektion mm.

Basala hygienrutiner

Tarm- och livsmedelsburen smitta

Hygienkörkort

Städ, tvätt, förråd

Desinfektion

Livsmedelshygien

Luftkylare och portabla fläktar

Blodsmitta, stick och skärskada

Egenkontroller

Utbildning vård och omsorgspersonal

 

Utbildning chefer inom vård och omsorg

Mer läsning

Hälso- och sjukvårdsansvar/In- och utskrivning/Informationsöverföring

För att säkerställa en god och säker vård för patienter som överförs mellan olika vårdgivare finns gemensamma regionala avtal, riktlinjer och överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna (VästKom). Utifrån dessa finns rutiner i Närvårdssamverkan i södra Älvsborg samt lokala rutiner för tillämpning inom Ulricehamns kommun.

Regionala/delregionala avtal och överenskommelser

Läkarmedverkan

In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

SIP

Samordnad Individuell Plan, SIP – Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

In- och utskrivning av patient från annan kommun

Habilitering och rehabilitering

NPÖ

ViSam – beslutsstöd

Kontakta läkare eller sjuksköterska

Identitetskontroll av patient

Lagar

Läkarmedverkan

Läkemedel

Läkemedel är den vanligaste behandlingsmetoden inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Följande rutiner och dokument ligger till grund för en säker läkemedelshantering.

Rutiner

Signeringslistor

Läkemedelsgenomgång

Akutförråd (KAF)

Cytostatikahantering

Dosläkemedel – Pascal

Nationell läkemedelslista

Intravenös antibiotikabehandling

Palliativa ordinationer

PK-Waran

Ögondroppar

Administrativa rutiner

Blanketter, checklistor och mallar

Mer läsning

Medicintekniska produkter/förskrivning

Webbutbildningar för alla arbetsterapeuter/fysioterapeuter/sjuksköterskor som förskriver hjälpmedel eller förbrukningsartiklar

Socialstyrelsen har tagit fram två webbutbildningar för att ge en grundläggande kompetens om förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar. Syftet är att skapa förutsättningar för en jämlik och behovsanpassad förskrivning. I utbildningen får du kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan med hjälpmedlet och förbrukningsartikeln. Utbildningen ska genomföras av alla förskrivare.

Nutrition

Övergripande rutin

Rutin för SärNär livsmedel för särskilda näringsändamål (pdf)

 

Rutin vikt

kontroll, 31 jan 2024 (pdf)

LMN – Läkemedelsnära produkter

Behörighet Sesam

 

LMN, Västra Götalandsregionen

Checklistor

Nödvändig tandvård

Personer som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården med samma rätt till frikort. Patienten får välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning. Berättigade patienter ska identifieras av kommunala intygsutfärdare och behandlas inom Särskilt tandvårdsstöd från 1 januari det år de fyller 24 år.

Patientsäkerhetsberättelse

SIP

Här hittar du länkar till VGR och VästKoms riktlinjer mallar och material gällande SIP (Samordnad individuell plan)

Samordnad Individuell Plan, SIP – Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

SIP-material

Skydds- och begränsningsåtgärd

Övergripande rutin

Blanketter, checklistor och mallar

Sårvård

 

För en god och säker vård och behandling av sår följ rekommendationer från Sårwebben och Vårdhandboken, se länk nedan.

Utredning och behandling

Förbandsmaterial

Kunskapstest

Transporter och medföljande personal till sjukhus

Transporter

Medföljande personal till sjukhus

Vaccinationer

Vaccin och vaccination

Covidvaccination

Influensavaccination

Pnemokockvaccination

Biverkningar eller symtom efter vaccination

ViSam-SBAR Sepsis

ViSam

ViSam beslutsstöd är ett evidensbaserat verktyg som används om patienten, oavsett boendeform, försämras i sitt hälsotillstånd och sjuksköterska behöver ta ställning till om läkare ska kontaktas samt om det finns behov av att tillkalla ambulans. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras. I beslutsstödet ingår kommunikationsmodellen SBAR.

SBAR

SEPSIS

Vårdhandboken

Vårdhandboken

Vårdprevention-Senior alert

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Det förebyggande arbetssättet och logiken i Senior alert bygger på vård- och omsorgsprocessens steg:

 • Identifiera risker och analysera orsaker för fall, trycksår, viktminskning, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.
 • Planera och genomföra förebyggande åtgärder
 • Följa upp åtgärder och utvärdera resultat

Senior alert

Fall

 

Avvikelsehanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att upptäcka och förebygga risk för vårdskador, missförhållanden eller andra kvalitetsbrister.

Avvikelsehantering inom sektor välfärd

Avvikelse i närvårdssamverkan

Lex Maria utredning

Lex Sarahutredning

Avvikelser apotek och läkemedelsleveranser

Synpunkter och klagomålshantering

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 31 januari 2024 av Elvy Johansson

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?