Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Vårdgivarwebben   på Västra Götalandsregionens hemsida riktar sig till vårdgivare och samarbetspartners. Här finns de styrdokument som gäller för kommunens vård- och omsorg.

OBS! Vaccination mot Covid19 har nu fått en egen flik i huvudmenyn, se nedan.

Avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering inom sektor välfärd 200401.docx

Rutin Lex Sarah 2017

Rutin for synpunkts- och klagomålshantering (pdf)

 

Covid-19

Information och styrdokument för vaccination har nu en egen flik

Viktiga dokument att ha kunskap om

Basala hygienrutiner, skyddsutrustning

Hygienkörkort, checklista

Fysioterapi, städning, vätskelista

Provtagning- Smittspårning- Screening

Särskilda regionala rutiner för att minska smittspridning

Planering/handläggning/Smittfrihet

Transporter

Utbildning och stöd

Länkar till informationssidor

Covid19 -vaccination

Vaccination

Inför vaccination

Vaccination

Biverkningar eller symtom efter vaccination

Informationsmaterial

Delegering

Här hittar du information om vilka regler och riktlinjer som gäller vid delegering samt utbildningsmaterial och signeringslistor.

Riktlinjer och rutiner

 Checklistor – Blanketter

Utbildning

Delegeringskompendier

Kunskapstest

Externa länkar

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård

Tänk på att

  • En delegering är alltid tidsbegränsad och ska dras in då minsta tvivel om verklig kompetens uppstår och/eller behov av delegation försvinner.
  • Den som arbetar på medicinsk-rättslig delegation tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och omfattas då av Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
  • Innan delegering kan ske krävs en ordentlig genomgång av ovanstående för att båda parter ska vara överens om beslutet och det ansvar det medför.
  • För att medicinsk-rättslig delegering ska lämnas till timanställd personal krävs att han/hon är väl insatt i rutinerna på arbetsplatsen och att kontinuerlig tjänstgöring sker.

Dokumentation

Dokumentation inom hälso- och sjukvården syftar till att ge patienten en god och säker vård, vara underlag för informationsöverföring och säkra vårdkvaliteten. Här finner du de dokument som är styrande och till hjälp vid dokumentation inom hälso- och sjukvård i Ulricehamns kommun.

Lokala rutiner

Riktlinje för informationssäkerhet och dokumentation i Ulricehamns kommun

Vårdplan omvårdnadspersonal rutin

Dokumentation studenter Ny! 200925

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter

Riktlinjer för dokumentationsgrupper i Ulricehamns kommun

Rutin för utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården

Rutin för utlämnande av journal

Blanketter, checklistor och mallar

Försättsblad sortering av journal

Externa länkar

HSLF-FS 2016:40 om om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens termbank

 

 

Dödsfall/Palliativ vård

Rutiner

Åtgärder vid dödsfall – delregional överenskommelse (ersätter tidigare lokala rutiner 

Blanketter, checklistor och mallar

Kontakt med begravningsbyrå – Prioriteringslista (pdf)

Externa länkar

Nationellt kunskapsstöd för god Palliativ vård i livets slutskede

Vårdhandboken: Dödsfall och vård i livets slutskede

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om Livsuppehållande behandling

Förebyggande arbete

Fallolyckor kan åstadkomma mer eller mindre allvarliga skador, från skrubbsår och rädsla till frakturer eller en för tidig död. För individen som drabbas kan det innebära ett personligt lidande och för samhället stora kostnader för vård och behandling. Arbetet med att förebygga fall och fallskador handlar om att arbeta riskförebyggande.

Här finner du rutiner och checklistor som ska användas i det förebyggande arbetet med bland annat fallskador, samt broschyren Säkerhet i vardagen, om egenkontroll i hemmet.

Övergripande rutin

Senior Alert rutin

Blanketter, checklistor och mallar

Externa länkar

Senior alert- nationellt kvalitetsregister

Säkerhet i vardagen – checklista inomhus

 

Handlingsplaner

Handlingsprogram för palliativ vård (pdf)

Handlingsplan för demensvård

Lokal handlingsplan för demensvård Ulricehamns kommun och primärvård

Bilaga 1 Faktainsamling

Bilaga 2 Registreringsschema BPSD

Bilaga 3 NPI-NH_svenska

Bilaga 4 Analysmodeller

Bilaga 5 Åtgärder

Bilaga 6 Ordlista BPSD-symtom

Bilaga 7 Inflyttningsinformation

Bilaga 8 Informationsöverföring

Begrepp förklaringar

 

Medicintekniska produkter/Hjälpmedel

Rutin Medicintekniska produkter Ny! 30 sept

Hygien och smittskydd

Vårdrelaterad smitta är en stor riskfaktor inom all vård och omsorg. Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning är att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner.

Här finner du rutiner, checklistor och utbildningsmaterial för en god vårdhygien.                                        OBS! särskilda rutiner för Covid 19 finns under särskild Covid-flik!

Basala hygienrutiner

Städ och rengöring

Blodsmitta/Stick och skärskada

Egenkontroller

Introduktion/Utbildning

Basal hygien i vård- och omsorg (film i full version)

Externa länkar

Vårdhandboken

 

Hälso- och sjukvårdsansvar

Här kan du läsa mer om kommunens ansvar för hälso- och sjukvård inom äldreomsorg och funktionsnedsättning.

Lokala rutiner

Anslutning till hemsjukvård

Hemsjukvård i annan kommun – rutin

Rutin vid ansvar för vård till papperslösa asylsökande

Rutin för LSS – egenvård- HSL

Blanketter, checklistor och mallar

Hemsjukvård i annan kommun, överenskommelse (word) rev. 191129

Blankett gällande sekretess

Regionala rutiner

Hälso- och sjukvårdsavtal VGR och kommunerna

Ramavtal läkarmedverkan inom kommunernas hälso- och sjukvård

Habiliterings- och rehabiliteringsansvar, avtal inom Västra Götakandsregionen (pdf)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

 

Externa länkar

Patientsäkerhetslagen

Hälso- och sjukvårdslagen

Socialtjänstlagen (SoL)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

Informationsöverföring

För att säkerställa en god och säker vård för patienter som överförs mellan olika vårdgivare finns gemensamma regionala riktlinjer och överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. Utifrån regionala riktlinjer finns lokala rutiner för tillämpning inom Ulricehamns kommun.

Lokala rutiner – riktlinjer

Nationell patientöversikt – rutin

Nationell patientöversikt – patientinformation

Egenvårdsbeslut lokal rutin

Identitetskontroll av patient  (revidering pågår)

SAMSA – reservrutin

Rutin-Beslutstod-ViSam Södra Älvsborg

Blanketter, checklistor och mallar

Blankett sekretess

Checklista inför kontakt med läkare dygnet runt

Checklista inför kontakt med sjuksköterska dygnet runt

Regionala riktlinjer – externa länkar

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

 

Kvalitetsrapporter

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Patientsäkerhetsberättelse 2018 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2017 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2016 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2015 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2014 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2013 (pdf)

Läkemedel

Läkemedel är den vanligaste behandlingsmetoden inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Följande rutiner och dokument ligger till grund för en säker läkemedelshantering.

Övergripande rutin

Akutförråd (KAF)

Kompletterande lokala rutiner läkemedel

Influensavaccination 2020

Signeringslistor

Pascal- Dosläkemedel

Ögondroppar

Blanketter, checklistor och mallar

Externa länkar

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

 

 

 

Nutrition

Övergripande rutin

Rutin för SärNär livsmedel för särskilda näringsändamål (pdf)

Checklistor

Reformerat tandvårdsstöd

Tandvårdsenheten i Västra Götalandsregionen administrerar den del av tandvårdsförsäkringen som berör särskilda patient- och personkretsar som har ett stort omsorgsbehov eller som kräver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Med stort omsorgsbehov avses att man har tillsyn större delen av dygnet.

Här kan du läsa mer om rutinerna för tandvårdsstöd i Ulricehamns kommun:

Övergripande rutin

Ansvarsfördelning vid hantering av särskilt tandvårdsstöd

Blanketter, checklistor och mallar

Munhälsobedömning – Aktuella utförare (pdf)

Externa länkar

Beställning av intyg – Manual (pdf)

Tandvårdsenheten Västra Götaland

Skydds- och begränsningsåtgärd

Övergripande rutin

Rutin skydds- och begränsningsåtgärd 191016

Blanketter, checklistor och mallar

Checklista vid ställningstagande till skyddsåtgärd

 

 

Transporter/ Medföljande personal till sjukhus

Transporter

Liggande sjuktransporter  mellan kommunala adresser vid vård i livets slutskede  200904 Ny

Liggande transport mellan kommunala adresser vid Covid19

Sittande transport vid Covid 19

Medföljande personal till sjukhus

Regional riktlinje gällande medföljande personal till sjukhus Ny! 5 okt

 

ViSam-modellen

ViSam beslutsstöd – Rutin

Beslutsstödet/checklista 

Vårdhandboken

www.vardhandboken.se

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 22 januari 2021 av Carina Stavåsen

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?