Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Vårdgivarwebben hos Västra Götalandsregionen riktar sig till vårdgivare och samarbetspartners. Här finns de styrdokument som gäller för kommunens vård- och omsorg.

OBS! Vaccination mot Covid-19 har nu fått en egen flik i huvudmenyn, se nedan.

Avvikelsehantering

Avvikelsehanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att upptäcka
och förebygga risk för vårdskador, missförhållanden eller andra kvalitetsbrister.

Rutin för avvikelsehantering inom sektor välfärd 200401.docx

Rutin Lex Sarah 2017

Rutin for synpunkts- och klagomålshantering (pdf)

 

Covid-19

Information och rutiner för vaccination har nu en egen flik

Rutiner – minska smittspridning

Rutiner vid misstänkt eller bekräftad smitta

Screening och smittspårning

Personal med symtom

Instruktioner – filmer

Hygienkörkort, checklista

Arbetsterapi, fysioterapi

Städning, vätskelista

Särskilda boenden – inomhusmiljö

Transporter

Utbildning och stöd

Länkar till informationssidor

Covid-19 vaccination

Vaccination

Inför vaccination

Vaccin/vaccination

Biverkningar eller symtom efter vaccination

Informationsmaterial

Delegering

Här hittar du information om vilka regler och riktlinjer som gäller vid delegering samt utbildningsmaterial och signeringslistor.

Riktlinjer och rutiner

 Checklistor – Blanketter

Utbildning

Delegeringskompendier

Kunskapstest

Externa länkar

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård

Tänk på att

  • den arbetsuppgift som ska delegeras ska vara klart definierad
  • ett beslut om delegering är personligt
  • den som meddelar ett delegeringsbeslut ska vara såväl formellt som reellt kompetent för den arbetsuppgift som delegeringsbeslutet avser
  • den som delegerar en arbetsuppgift ska klargöra för den som tar emot delegeringen vilka teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att fullgöra arbetsuppgiften på ett fullgott sätt
  • om den som tar emot en delegering inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för uppgiften får uppgiften inte delegeras
  • ett beslut om delegering ska gälla för viss tid men högst ett år.

Demens

Handlingsplan för demensvård

Lokal handlingsplan för demensvård Ulricehamns kommun och primärvård

Bilaga 1 Faktainsamling

Bilaga 2 Registreringsschema BPSD

Bilaga 3 NPI-NH_svenska

Bilaga 4 Analysmodeller

Bilaga 5 Åtgärder

Bilaga 6 Ordlista BPSD-symtom

Bilaga 7 Inflyttningsinformation

Bilaga 8 Informationsöverföring

Begrepp förklaringar

 

Dokumentation

Dokumentation inom hälso- och sjukvården syftar till att ge patienten en god och säker vård, vara underlag för informationsöverföring och säkra vårdkvaliteten. Här finner du de dokument som är styrande och till hjälp vid dokumentation inom hälso- och sjukvård i Ulricehamns kommun.

Lokala rutiner

ICF och KVÅ

Webbutbildning – ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård – Socialstyrelsen

Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar med kommunal hälso- och sjukvård, t.ex. legitimerad vårdpersonal, verksamhetsutvecklare, chef, systemutvecklare eller IT-ansvarig. Utbildningen är framtagen för att underlätta ditt arbete och skapa bättre vård för dina patienter genom att använda dig av strukturerad information och systematiskt kvalitetsarbete.

Blanketter, checklistor och mallar

Externa länkar

 

 

Dödsfall/Palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Vägledning, rekommendationer och indikatorer – Stöd för styrning och ledning (socialstyrelsen.se)

Kunskapsstöd – Svenska palliativregistret

Smärteckning-med-VAS-skala.pdf 

Abbey pain scale demenscentrum

Rutiner

Blanketter, checklistor och mallar

Externa länkar

Hygien och smittskydd

Vårdrelaterad smitta är en stor riskfaktor inom all vård och omsorg. Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning är att konsekvent tillämpa basala hygienrutiner.

Här finner du rutiner, checklistor och utbildningsmaterial för en god vårdhygien.                                        OBS! särskilda rutiner för Covid 19 finns under särskild Covid-flik!

Basala hygienrutiner

Tarm- och livsmedelsburen smitta

Hygienkörkort

Städ, tvätt, förråd

Desinfektion

Livsmedelshygien

Blodsmitta/Stick och skärskada

Egenkontroller

Introduktion/Utbildning

Basal hygien i vård- och omsorg (film i full version)

Externa länkar

Vårdhandboken

 

Läkemedel

Läkemedel är den vanligaste behandlingsmetoden inom kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet. Följande rutiner och dokument ligger till grund för en säker läkemedelshantering.

Övergripande rutin

Signeringslistor

Akutförråd (KAF)

Palliativa ordinationer

Intravenös antibiotikabehandling

Pascal- Dosläkemedel

Ögondroppar

Cytostatikahantering

Administrativa rutiner

Blanketter, checklistor och mallar

Influensavaccination 2020

Externa länkar

REK listan

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

 

 

 

Hälso- och sjukvårdsansvar/Läkarmedverkan

Det gemensamma hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VästraGötalandsregionen och kommunerna reglerar ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser. Några underavtal kompletterar avtalet.

Läkarmedverkan

Hemsjukvård i annan kommun

Habilitering och rehabilitering

Lagar

 

In- och utskrivning/Informationsöverföring

För att säkerställa en god och säker vård för patienter som överförs mellan olika vårdgivare finns gemensamma regionala riktlinjer och överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. Utifrån regionala riktlinjer finns lokala rutiner för tillämpning inom Ulricehamns kommun.

In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

NPÖ

ViSam – beslutsstöd

Kontakta läkare eller sjuksköterska

Egenvård

Identitetskontroll av patient

 

 

Medicintekniska produkter/ Förskrivning

Rutin Medicintekniska produkter Ny! 30 sept

Rutin uppföljning hjälpmedel Ny! 10 dec

Webbutbildning – förskrivning av förbrukningsartiklar – Socialstyrelsen

Syftet med webbutbildningen är att ge en grundläggande kompetens om förskrivning av förbrukningshjälpmedel för alla förskrivare och skapa förutsättning för en jämlik och behovsanpassad förskrivning. I utbildningen får du kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan med hjälpmedlet.

Rutin för grundutrustning i Ulricehamns kommun

Förskrivning av förbrukningsartiklar – Socialstyrelsen

Nutrition

Övergripande rutin

Rutin för SärNär livsmedel för särskilda näringsändamål (pdf)

Checklistor

Nödvändig tandvård

Tandvårdsenheten i Västra Götalandsregionen administrerar den del av tandvårdsförsäkringen som berör särskilda patient- och personkretsar som har ett stort omsorgsbehov eller som kräver tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. Med stort omsorgsbehov avses att man har tillsyn större delen av dygnet.

Här kan du läsa mer om rutinerna för tandvårdsstöd i Ulricehamns kommun:

Övergripande rutin

Ansvarsfördelning vid hantering av särskilt tandvårdsstöd

Blanketter, checklistor och mallar

Munhälsobedömning – Aktuella utförare (pdf)

Externa länkar

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2020

Patientsäkerhetsberättelse 2019

Patientsäkerhetsberättelse 2018 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2017 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2016 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2015 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2014 (pdf)

Patientsäkerhetsberättelse 2013 (pdf)

Skydds- och begränsningsåtgärd

Övergripande rutin

Blanketter, checklistor och mallar

 

 

Sårvård

Transporter/ Medföljande personal till sjukhus

Transporter

Medföljande personal till sjukhus

Regional riktlinje gällande medföljande personal till sjukhus Ny! 5 okt

 

ViSam-beslutsstöd

ViSam beslutsstöd är ett evidensbaserat verktyg för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det används om patienten, oavsett boendeform, försämras i sitt
hälsotillstånd och sjuksköterskan behöver ta ställning till om läkare ska kontaktas eller inte
samt om det finns behov av att tillkalla ambulans. Syftet är att bedömningen ska bli
strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till
nästa vårdgivare säkras.

Vårdprevention-Senior alert

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Det förebyggande arbetssättet och logiken i Senior alert bygger på vård- och omsorgsprocessens steg:

  • Identifiera risker och analysera orsaker för fall, trycksår, viktminskning, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.
  • Planera och genomföra förebyggande åtgärder
  • Följa upp åtgärder och utvärdera resultat

Senior alert

Fall

 

 

Vårdhandboken

www.vardhandboken.se

Avvikelsehanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att upptäcka
och förebygga risk för vårdskador, missförhållanden eller andra kvalitetsbrister.

Rutin för avvikelsehantering inom sektor välfärd 200401.docx

Rutin Lex Sarah 2017

Rutin for synpunkts- och klagomålshantering (pdf)

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 februari 2015, senast ändrad den 25 januari 2022 av Carina Stavåsen

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?