Vindkraft

Vindkraft är en del av omställningen till ett fossilfritt samhälle.

I mars 2022 vann Ulricehamns kommuns vindkraftsplan laga kraft tillsammans med översiktsplanen. Vindkraftsplanen ingår som en del av översiktsplanen. I vindkraftsplanen redovisas de områden kommunen bedömt som lämpliga för etablering av vindkraftsparker.

Du hittar kommunens vindkraftsplan under flik 6 i kommunens översiktsplan.

Översiktsplan Ulricehamn 2040

Vindkraftverk i Ulricehamn

I Ulricehamns kommun finns idag sex större vindkraftverk som är i drift.

 • 2012 uppfördes tre verk på Bondegärde mellan Ulricehamn och Marbäck med en totalhöjd på 170 meter.
 • 2020 uppfördes tre verk i Lundby sydöst om Trädet, som har en totalhöjd på 200 meter.

Ju högre verk desto större krav ställer Transportstyrelsen på hur de ska markeras för att vara tillräckligt synliga för flyg. Därför har verken i Lundby utanför Trädet vita, högintensiva blinkande ljus medan verken i Bondegärde har röda, blinkande ljus med lägre ljusstyrka.

Vem som prövar vindkraftsfrågor

Etablering av sju eller fler vindkraftverk med en totalhöjd upp till 120 meter och etableringar av två eller fler verk med en totalhöjd på 150 meter och högre klassas som stora anläggningar och prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen. Om vindkraftverket är högre än 50 men lägre än 120 meter är kommunen prövningsmyndighet. Det finns även vindkraftverk som är lägre än 50 meter, så kallade gårdsverk, de kräver bygganmälan eller bygglov.

Aktörer i tillståndsprocessen för vindkraft hos Energimyndigheten

Process

Stora delar av tillståndsprocessen sker innan en ansökan skickas in till länsstyrelsen. Första delen i processen består av samråd. Där ansvarar den sökande för att samråda med länsstyrelsen, tillståndsmyndigheten och enskilda som kan blir särskilt berörda.
Samrådsunderlaget ska beskriva den planerade etableringens:

 • Lokalisering
 • Omfattning
 • Utformning
 • Miljöpåverkan

Länsstyrelsen ska under samrådsprocessen beskriva hur omfattande krav som ställs på miljökonsekvensbeskrivningen. Om etableringen innebär en betydande miljöpåverkan ska den sökande också samråda med övriga statliga myndigheter, kommunen, allmänheten och övriga organisationer som kan tänkas bli berörda.

När samrådet är slutfört ansvarar den sökande för att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen inkluderas i tillståndsansökan som skickas in till länsstyrelsen.

När en tillståndsansökan kommit till länsstyrelsen, skickas en remiss till miljö- och byggnämnden för behov av eventuella kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen. Parallellt bedömer länsstyrelsen om de ser att det finns behov av kompletteringar av MKB:n. Om kommunen bedömer att det finns behov av kompletteringar kan dessa medtas och begäras av länsstyrelsen om de anser att kommunens begärda kompletteringar är nödvändiga.

En remiss skickas också till kommunfullmäktige angående beslut om kommunal tillstyrkan eller avstyrkan av ansökan enligt miljöbalkens 16 kap 14 §, det så kallade kommunala vetot.
I Ulricehamns kommun bedömer och bereder en vindkraftsgrupp bestående av tjänstemän från olika delar av den kommunala förvaltningen ärendet för beslut.

Efter att ett beslut om tillstyrkan eller avstyrkan fattats skickas det till länsstyrelsen som prövar tillståndsansökan. Vid ett beslut om tillstyrkan fortsätter deras prövning av ansökan, vid ett beslut om avstyrkan kan tillstånd från länsstyrelsen inte ges.

Aktuellt

Pågående tillståndsprocesser i Ulricehamns kommun

Hällunda (Timmele)

 • Antal verk: 2
 • Totalhöjd: 170 meter
 • Tillstånd: Ja

Dållebo

 • Antal verk: 4
 • Totalhöjd: 180
 • Tillstånd: Ja

Marbäck

 • Antal ansökta verk: 8
 • Totalhöjd: 250 meter
 • Tillstånd: Pågående tillståndsprocess

Gästared – Boared

 • Antal verk: 3
 • Totalhöjd: 270 meter
 • Tillstånd: Pågående tillståndsprocess

Strängsered

 • Antal verk: 5
 • Totalhöjd: 250 meter
 • Tillstånd: Pågående tillståndsprocess

Läs mer

Den svenska energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet med konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Sveriges energipolitik grundar sig på den lagstiftning som fastställts inom EU.

Energi- och klimatmål

Senast år 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, elproduktionen ska till år 2040 vara 100 procent fossilfri. Inom EU finns en målsättning om att vara klimatneutralt senast år 2050, andelen förnybar energi ska vara minst 42,5 procent av den totala energianvändningen.

Sveriges energi- och klimatmål hos Energimyndigheten

Natur och miljö

Det byggs många vindkraftverk i Sverige och vindkraften är viktig för att vi ska bli mindre beroende av fossila bränslen. Men, vindkraft påverkar människor som bor eller besöker den plats där de är placerade. Den hörs och påverkar landskapsbilden. Den kan också påverka känsliga arter och naturmiljöer negativt.

Vindkraft hos Naturvårdsverket

Vindkraft hos Energimyndigheten

På gång

I april 2023 publicerades den statliga utredningen Värdet av vinden som behandlar frågor om incitament för kommunal tillstyrkan, intäkter och inlösen till närboende samt finansieringsvillkor.

Värdet av vinden hos Regeringen

I juni 2021 publicerades den statliga utredningen En rättssäker vindkraftsprövning som undersökte förutsättningarna för att upphäva bestämmelsen i 16 kap 4 § MB, det så kallade kommunala vetot. Syftet med utredningen var att utreda hur miljöprövningen i vindkraftsärenden kan bli mer rättssäker och förutsägbar.

En rättssäker vindkraftsprövning hos Regeringen

Stora delar av tillståndsprocessen sker innan en ansökan skickas in till länsstyrelsen. Första delen i processen består av samråd. Där ansvarar den sökande för att samråda med länsstyrelsen, tillståndsmyndigheten och enskilda som kan blir särskilt berörda.
Samrådsunderlaget ska beskriva den planerade etableringens:

 • Lokalisering
 • Omfattning
 • Utformning
 • Miljöpåverkan

Länsstyrelsen ska under samrådsprocessen beskriva hur omfattande krav som ställs på miljökonsekvensbeskrivningen. Om etableringen innebär en betydande miljöpåverkan ska den sökande också samråda med övriga statliga myndigheter, kommunen, allmänheten och övriga organisationer som kan tänkas bli berörda.

När samrådet är slutfört ansvarar den sökande för att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen inkluderas i tillståndsansökan som skickas in till länsstyrelsen.

När en tillståndsansökan kommit till länsstyrelsen, skickas en remiss till miljö- och byggnämnden för behov av eventuella kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen. Parallellt bedömer länsstyrelsen om de ser att det finns behov av kompletteringar av MKB:n. Om kommunen bedömer att det finns behov av kompletteringar kan dessa medtas och begäras av länsstyrelsen om de anser att kommunens begärda kompletteringar är nödvändiga.

En remiss skickas också till kommunfullmäktige angående beslut om kommunal tillstyrkan eller avstyrkan av ansökan enligt miljöbalkens 16 kap 14 §, det så kallade kommunala vetot.
I Ulricehamns kommun bedömer och bereder en vindkraftsgrupp bestående av tjänstemän från olika delar av den kommunala förvaltningen ärendet för beslut.

Efter att ett beslut om tillstyrkan eller avstyrkan fattats skickas det till länsstyrelsen som prövar tillståndsansökan. Vid ett beslut om tillstyrkan fortsätter deras prövning av ansökan, vid ett beslut om avstyrkan kan tillstånd från länsstyrelsen inte ges.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 6 maj 2015, senast ändrad den 14 juni 2024 av Ellen Haglund

Hjälpte informationen på denna sida dig?