Stenbocksskolans värdegrund

På Stenbocksskolan har vi visionen att alla ska känna sig trygga och bli respekterade för den man är. Vår verksamhetsidé är att eleverna upplever meningsfulla sammanhang, goda relationer, glädje och delaktighet och att miljön är trygg och vänskaplig så att det skapas optimala möjligheter till inlärning.

Vår värdegrund

Vår värdegrund vilar på att eleven är i centrum, lärandet och miljö. Bläddra i flikarna och läs mer.

Eleven i centrum

Vi arbetar för att stärka elevens självkänsla och självförtroende. Det ger goda förutsättningar för lärandet nu och i framtiden. För att kunna sätta
eleven i centrum är det viktigt med en personlig kontakt med eleven. Det åstadkommer vi genom att ta oss tid till samtal med eleverna. Det främjande och förebyggande värdegrundsarbetet finns väl definierat i planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi bemöter eleverna med respekt, genom att lyssna på dem och vara uppmärksamma på deras sinnesstämning. Elevkontrakten som upprättas snarast efter skolstart i åk 7 handlar om att använda ett vårdat språk, inte hota och använda våld mot någon, inte trakassera någon för hur personen är och se till att ingen känner sig utanför.

Alla elever är olika, därför bemöter vi dem så att de kan få möjlighet att lyckas, genom att individualisera arbetet och ge uppgifter efter förmåga. Vi ordnar fysiska och kulturella aktiviteter och gör studiebesök. På så sätt kan vi upptäcka och ta hänsyn till elevernas talanger och svårigheter. Alla elever ska bli sedda och få komma till tals, för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle.

Lärande

Det är viktigt att skapa en gynnsam lärande miljö. Därför arbetar vi med att vara tydliga i vår undervisning och variera arbetsuppgifterna, för att stimulera alla sinnen. När eleverna ges möjlighet att lyckas och bemöts efter sina förutsättningar kan vi tillvarata deras möjligheter till inlärning. Lärandet ger då en större självkänsla som medverkar till en bra kunskapsgrund och goda förutsättningar för framtiden.

Vi uppmuntrar eleverna till att vara kreativa och att våga pröva sina egna tankar, så att de blir självständiga och kritiskt tänkande. Vi möter deras nyfikenhet genom att knyta an till dagsaktuella händelser, låter dem reflektera, diskutera och dokumentera det de lär sig. Eleverna får lära sig mer om studieteknik i de olika ämnena.

Med utvecklingssamtalen skapar vi en dialog med hemmet så att föräldrarna blir delaktiga i elevens utveckling och lärande. Vi utvärderar elevernas utveckling kontinuerligt både kunskapsmässigt och socialt genom till exempel loggböcker, dagböcker, muntliga och skriftliga redovisningar och prov. Genom att utvärdera och upprätta en individuell utvecklingsplan synliggör vi elevens utveckling så att de oavsett social bakgrund kan möta framtida krav.

Miljö

Vi arbetar för att öka förståelsen och respekten för att människor är olika. Vi ingriper vid misstanke om kränkningar. Kamratstödjarverksamheten och elevkontrakten bidrar också till att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt för att ha en trevlig skolmiljö, både i och utanför klassrummet.

Vi har fasta gemensamma rutiner t.ex. ordningsregler. Uppehållsrum och bibliotek är öppna hela skoldagen. Lärarpersonal rör sig på skolan enligt tillsynsschema och äter pedagogisk lunch. All personal på skolan är vaksam och reagerar vid missförhållanden. Genom att vara tydliga och konsekventa vuxna får vi trygga och harmoniska elever.

Skolmiljön handlar också om att ha en god stämning i klassen. Vi arbetar med att stärka gruppkänslan och skapa trygghet genom gemensamma positiva upplevelser, exempelvis aktivitetsdagar, friluftsdagar, samlevnadsdagar, vandringar och studieresor.

Vi talar om vikten av att bemöta varandra med respekt och humor och att använda ett trevligt språk. Ett bra samspel mellan elever och personal skapar trivsel och arbetsro. Vi tränar eleverna i att samarbeta i olika konstellationer med hänsyn till arbetsområde och ämne. Vi tycker att en positiv miljö, där eleverna trivs, är viktig eftersom den stimulerar lärandet och det ger en bra kunskapsgrund med goda framtidsmöjligheter.

Vi arbetar för att stärka elevens självkänsla och självförtroende. Det ger goda förutsättningar för lärandet nu och i framtiden. För att kunna sätta
eleven i centrum är det viktigt med en personlig kontakt med eleven. Det åstadkommer vi genom att ta oss tid till samtal med eleverna. Det främjande och förebyggande värdegrundsarbetet finns väl definierat i planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi bemöter eleverna med respekt, genom att lyssna på dem och vara uppmärksamma på deras sinnesstämning. Elevkontrakten som upprättas snarast efter skolstart i åk 7 handlar om att använda ett vårdat språk, inte hota och använda våld mot någon, inte trakassera någon för hur personen är och se till att ingen känner sig utanför.

Alla elever är olika, därför bemöter vi dem så att de kan få möjlighet att lyckas, genom att individualisera arbetet och ge uppgifter efter förmåga. Vi ordnar fysiska och kulturella aktiviteter och gör studiebesök. På så sätt kan vi upptäcka och ta hänsyn till elevernas talanger och svårigheter. Alla elever ska bli sedda och få komma till tals, för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?