Invasiva arter

För att minska spridningen av invasiva främmande arter behöver vi alla hjälpas åt.

Invasiva arter är främmande växt- och djurarter som etablerat sig i Sverige och som är skadliga för vår natur. De sprider sig lätt och kan konkurrera ut inhemska arter, vilket kan få konsekvenser genom att balansen i ekosystemen rubbas. Deras utbredning utgör därför ett hot mot ursprunglig natur och den biologiska mångfalden.

Spridning

Invasiva arter sprids på flera olika sätt, bland annat i trädgårdar, sjöar och vattendrag och via fiskeredskap och båtar. De riskerar också att spridas ännu mer om man inte hanterar dem på rätt sätt. Det finns både arter som trivs på land, som jätteloka, parkslide, blomsterlupin och spanska skogssnigeln, men även de som trivs i vattendrag, som signalkräftan och sjögull.

För det mesta är de invasiva arterna inte farliga för människan, men jättelokans växtsaft kan vid kontakt med hud och solljus orsaka brännskador varför den bör hanteras med skyddskläder och stor varsamhet.

Hantering

Det är viktigt att invasiva växter och djur hanteras på rätt sätt. Annars kan man istället bidra till spridningen. Om man upptäcker en invasiv främmande växt eller djur på sin mark finns många råd att få på Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens webbsidor.

Information om invasiva arter hos Naturvårdsverket
Information om invasiva arter hos Länsstyrelsen Västra Götaland

Om man upptäcker en invasiv främmande växt på allmän mark så kan man rapportera in det till artdatabanken för att hjälpa till med kartläggningen av invasiva arter i Sverige.

Rapportera invasiva arter via SLU Artdatabanken

Tips – det här kan du göra

Tillsammans kan alla motverka spridningen av invasiva arter, här kommer några tips:

  • Ta inte med dig fröer och växter från utlandet.
  • Börja inte bekämpa en invasiv växt innan du läst på hur man gör, risken är annars att du förvärrar situationen ( kika gärna in hos Naturvårdsverket och Länsstyrelsen via länkarna ovan).
  • Invasivt växtavfall ska du lägga i en säck som kan stängas ordentligt. Avfallet ska sen slängas på en återvinningscentral. Släng aldrig växtavfallet i naturen eller på komposten, det är förbjudet. Rådfråga på återvinningscentralen var du kan slänga det.
  • Tvätta fiskeredskap och skrov innan du byter sjö. Häll heller inte ut akvarievatten i sjöar och vattendrag.
  • Se till att exotiska husdjur inte rymmer.

Vad gör kommunen?

Just nu arbetar Ulricehamns kommun med att inventera och ta fram åtgärdsförslag för hanteringen av invasiva arter i vår kommun. Både de eu-listade arterna som vi som fastighetsägare är skyldiga att bekämpa och de arter som inte är listade men som vi vet ställer till problem inkluderas i arbetet.

Publicerat av Rebecca Berndes den 29 juni 2021, senast ändrad den 4 april 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?