Nya hastigheter

Från den 15 april 2021 gäller nya hastighetsgränser inom Ulricehamns tätort.

Nya hastighetsgränser

I stället för 50 km/h som gäller idag, blir den nya hastighetsgränsen 40 km/h på de flesta gator inom tätorten. Hastighetsgränsen 30 km/h kommer i huvudsak att användas vid skolor. Det innebär att de bostadsområden som i dag har hastighetsgränsen 30 km/h kommer att få ändrat till 40 km/h för ett mer enhetligt och ett tydligare hastighetssystem. På infartsvägarna, vissa industrigator och den södra delen av Tre Rosors väg, upp till rondellen som går upp till Lassalyckan, kommer hastighetsgränsen ändras till 60 km/h.

Tryggare och säkrare trafik med lägre buller

Anledningen till ändrade hastighetsgränser är att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö och en bättre boendemiljö med ökad trygghet och lägre buller. Det ger även bättre förutsättningar för staden att kunna fortsätta växa och förtätas då man lättare kan uppfylla kraven för trafikbuller vid planering av nya bostäder.

Åtgärder och hastighetsmätningar

På infarten till stan på Marbäcksvägen kommer det att utföras hastighetsdämpande åtgärder som exempelvis avsmalningar. Utöver det så finns inga andra åtgärder planerade i dagsläget förutom ändrad skyltning.

Hastighetsmätningar har redan utförts på ett flertal platser och de kommer att följas upp med nya mätningar efter att hastighetsgränserna har ändrats för att utvärdera hur väl de efterföljs. Om det visar sig att hastighetsbegränsningarna inte följs, ses behovet av att justera gränserna över eller om det istället krävs någon form av hastighetsdämpande åtgärd.

Politiskt beslut av hastighetsplan

Ändringarna den 15 april grundar sig i den hastighetsplan som beslutades politiskt under 2020. Den innefattar också kransorterna norrut längs väg 46. Hastighetsändringar kommer ske även där, men i dagsläget avvaktar kommunen Trafikverkets planerade arbete med trafiksäkerhetsåtgärder i vissa av orterna. Planen är att införa nya hastighetsgränser i kransorterna i samband med att Trafikverket utför sina åtgärder, detta för att få en bättre förståelse och efterlevnad av de nya gränserna.

Varför 40 istället för 50?

Det är många som upplever att det körs för fort på gatan där man bor eller på sin väg till skolan. Genom att sänka hastigheten till 40 hoppas vi kunna skapa en lugnare trafikmiljö där man upplever det tryggare att vistas i trafiken och blir mindre störd av buller. Att införa 40 innebär även bättre förutsättningar för kommunen att nå målet om ökad tillväxt då hastighet och trafikbuller är en viktig parameter vid planering av bostäder.

40 km/h inom tättbebyggt område är även den hastighetsgräns som förordas i den utredning som regeringen genomfört där man föreslår att 40 km/h ska bli ny bashastighet inom tättbebyggt område. Regeringen har inte tagit beslut i frågan men är positiv till att kommuner går före och själva inför det.

Varför 40 och inte 30?

Gatorna har väldigt skiftande karaktär så det är inte möjligt att sätta den mest lämpade hastighetsgränsen för varje enskild gata. Att sänka hastighetsgränsen till 3o på alla gator skulle medföra en alltför låg efterlevnad hos trafikanterna. För att få en acceptabel efterlevnad av 30 så krävs omfattande fysiska åtgärder över hela gatunätet, vilket inte bedöms vara varken ekonomiskt eller praktiskt möjligt.

Om huvudgator och anslutningsgator skulle hastighetsbegränsas till 40 km/h samtidigt som  anslutande bostadsgator skulle skyltas 30 så blir det istället rörigt och med låg efterlevnad som följd. Med 4o km/h som bashastighet inom tätorten så blir det tydligare för trafikanten kring vilken hastighetsgräns det är som gäller.

Om hastigheten inte hålls

På de platser där den nya hastighetsgränsen eventuellt inte kommer efterlevas så kommer i första hand hastighetsdisplayer “Din fart” att sättas upp för att försöka påverka trafikanternas beteende. Om det inte har någon effekt så kommer vi att utreda om det är motiverat med åtgärder alternativt justering av hastighetsgränsen på platsen.

Frågor?

Mats Kindlund, gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: trafikogata@ulricehamn.se

Viktor Bodin, trafikhandläggare
Telefon: 0321-595263
E-post: trafikogata@ulricehamn.se

Publicerat av Sabina Eskil den 26 mars 2021, senast ändrad den 28 juni 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?