Planerade gatuarbeten

Under 2021 görs ett antal större gatuarbeten i Ulricehamns kommun. Det är Ulricehamns Energi AB som utför dem. De arbeten som presenteras nedan utförs på kommunala gator. Arbeten som sker på statliga vägar utförs av Trafikverket och presenteras därför av dem.

Bild på vägskylt som betyder gatuarbete

 

Nytt bostadsområde Bergsäter

Nu drar arbetet med nya bostadsområdet igång på allvar

Att förbereda inför byggnation på området Bergsäter, mellan Fredriksberg och Stadsskogen kommer bli ett av kommunens större projekt kommande år.

Vatten– och avloppsledningar ska dras fram, gator, gång- och cykelvägar och grönområden ska anläggas innan bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende kan påbörjas.

Trafiken påverkas

– Det är ju ett stort och spännande projekt såklart, men vi vet också att det kommer påverka trafikmängden, framförallt på Grönahögsvägen mellan Tre Trosors väg och Bergsäter under en lång tid. Antalet arbetsfordon kommer öka markant, säger Jan-Ove Vilhelmsson, gatuingenjör på Ulricehamns kommun.
Närmast i planerna ligger anläggningen av en ny avloppsledning mellan Sträckåsvägen och Bergsäter. I samband med det förbereds även en ny gång- och cykelväg som förbinder det nya området med Fredriksberg.
– Vi är tvungna att köra in i angränsande bostadsområde via Blomstervägen och Stormhattsvägen och det kommer att märkas för de som bor där. Vi skickade ut brev i veckan till direkt berörda så att de vet vad som pågår och hur länge, säger Jan-Ove Vilhelmsson.
Under vintern och våren kommer en del sprängningsarbeten att göras för att få ner avloppsledningen. Det kan innebära vibrationer i marken för dem som bor eller rör sig i närheten, men de allra flesta kommer inte att påverkas.
Ulricehamns kommun beställer allt arbete av Ulricehamns Energi som är de som utför. Enligt tidplanen kommer vi vara en bit in på 2023 innan hela området är utbyggt.

Planen för Bergsäter

I den västra delen av planområdet förbereds ett område för villor (1 – 2 våningar). Öster om villaområdet möjliggörs det för radhus, parhus eller kedjehus i 2 – 3 våningar. Längst i öster tillåter detaljplanen flerbostadshus med upp till sex våningar. Området närmast Fredriksberg är planerad för vård och omsorg och är tänkt att byggas som samverkanshus med äldreboende och förskola.
Ett parkområde placeras i mitten av området för att vara tillgängligt för alla. Vid bäcken i den norra delen anläggs gång- och cykelväg som gör att olika områden knyts ihop och kan nås till fots eller via cykel på ett bra sätt.

Ny rondell Grönahögsvägen - Tre Rosors väg

Snart sätter arbetet igång för att bygga en cirkulationsplats i korsningen Tre Rosors väg och Grönahögsvägen.

Korsningen ska genom rondellen bli säkrare för framför allt cyklister och fotgängare. Den är också en förutsättning för framtidens ökade trafik i korsningen i och med utbyggnad av fler bostäder på Bergsäter och i Stadsskogen och den planerade skolan.
Samtidigt som cirkulationsplatsen byggs, tillgänglighetsanpassas och byggs busshållplatserna Fållan ut på båda sidor av Tre Rosors väg.

Hela arbetet väntas vara klart i slutet av september. Tre Rosors väg är framkomlig under hela projektet, men trafikflödet kommer att påverkas.
Grönahögsvägen mellan Furuvägen och Tre Rosors väg stängs tidvis av för genomfart, men boende längs sträckan kommer fortfarande kunna använda vägen.

Arbetet utförs av Ulricehamns Energi.

För mer information
Ola Andersson
trafikingenjör
0321-59 52 07
ola.andersson@ulricehamn.se

Sturegatan

I samband med att bostäder byggs på Södra Kullagatan 1 kommer Sturegatan stängas av direkt söder om korsningen med Södra Kullagatan från augusti 2020. Gatan kommer att vara avstängd under ett drygt år.
Trottoaren mellan Sturegatan 10 och Södra Kullagatan är avstängd och gående hänvisas via gångvägen i Stureparken. Parkeringsplatserna (2 tim) från Sturegatan 10 till Kullagatan kan inte nyttjas under den period som avstängningen gäller.

Vid frågor

Mats Kindlund, gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

Byggnation Linden

I samband med att bostadsbyggnationen på fastigheten Linden påbörjas vecka 20 så kommer möjligheten att parkera utmed Lindängsvägens södra att begränsas. Parkering kommer istället kunna ske utmed Prästgårdsgatan.

Gångbanan på norra sidan av Jönköpingsvägen kommer stängas av mellan Nygatan och Bogesundsgatan och gående kommer istället hänvisas till andra sidan. Likadant gäller för gångbanan på östra sidan av Lindängsvägen, den kommer vara avstängd fram till Prästgårdsgatan.

Arbetet beräknas pågå under ca 1,5 år.
Man kommer börja med schaktarbeten, vilket innebär att det kommer vara mycket schakttransporter under de första veckorna.

Kontakt:
Mats Kindlund
Gatuingenjör
Telefon: 0321-595297
E-post: mats.kindlund@ulricehamn.se

 

Asfalteringar våren 2021

Förarbeten inför beläggning pågår på Grönahögsvägen. Sträckan som avses är sträcka mellan Bergsäter och Pinebo.

Beläggning kommer utföras på del av Bjättlundavägen och  Rönnåsgatan.
Framkomligheten kan tidvis vara begränsad. Arbetet beräknas vara klart i mitten av juni.

Nu drar arbetet med nya bostadsområdet igång på allvar

Att förbereda inför byggnation på området Bergsäter, mellan Fredriksberg och Stadsskogen kommer bli ett av kommunens större projekt kommande år.

Vatten– och avloppsledningar ska dras fram, gator, gång- och cykelvägar och grönområden ska anläggas innan bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende kan påbörjas.

Trafiken påverkas

– Det är ju ett stort och spännande projekt såklart, men vi vet också att det kommer påverka trafikmängden, framförallt på Grönahögsvägen mellan Tre Trosors väg och Bergsäter under en lång tid. Antalet arbetsfordon kommer öka markant, säger Jan-Ove Vilhelmsson, gatuingenjör på Ulricehamns kommun.
Närmast i planerna ligger anläggningen av en ny avloppsledning mellan Sträckåsvägen och Bergsäter. I samband med det förbereds även en ny gång- och cykelväg som förbinder det nya området med Fredriksberg.
– Vi är tvungna att köra in i angränsande bostadsområde via Blomstervägen och Stormhattsvägen och det kommer att märkas för de som bor där. Vi skickade ut brev i veckan till direkt berörda så att de vet vad som pågår och hur länge, säger Jan-Ove Vilhelmsson.
Under vintern och våren kommer en del sprängningsarbeten att göras för att få ner avloppsledningen. Det kan innebära vibrationer i marken för dem som bor eller rör sig i närheten, men de allra flesta kommer inte att påverkas.
Ulricehamns kommun beställer allt arbete av Ulricehamns Energi som är de som utför. Enligt tidplanen kommer vi vara en bit in på 2023 innan hela området är utbyggt.

Planen för Bergsäter

I den västra delen av planområdet förbereds ett område för villor (1 – 2 våningar). Öster om villaområdet möjliggörs det för radhus, parhus eller kedjehus i 2 – 3 våningar. Längst i öster tillåter detaljplanen flerbostadshus med upp till sex våningar. Området närmast Fredriksberg är planerad för vård och omsorg och är tänkt att byggas som samverkanshus med äldreboende och förskola.
Ett parkområde placeras i mitten av området för att vara tillgängligt för alla. Vid bäcken i den norra delen anläggs gång- och cykelväg som gör att olika områden knyts ihop och kan nås till fots eller via cykel på ett bra sätt.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 8 mars 2019, senast ändrad den 12 maj 2021 av Sabina Eskil

Hjälpte informationen på denna sida dig?