Del av Ubbarp 8:16 m.fl. ”Lövåsen”

Här hittar du information om Lövåsen.

Kartbild över detaljplanområdet Lövåsen

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tätortsutveckling med en ny högstadieskola och lämpliga bostadsmiljöer. Detaljplanen ska även skapa förutsättningar för en vägförbindelse mellan väg 1704 och Jönköpingsvägen.

Beskrivning

Lövåsen ligger nordöst om Ulricehamns tätort med cirka två till tre kilometer till stadskärnan. Området ligger mellan det befintliga bostadsområdet Borgmästarhagen, Jönköpingsvägen och väg 1704 (gamla 40:an). Strax söder och öster om området ligger Hesters och Rönnåsens verksamhetsområden. I dagsläget är området till största del obebyggt och består av skogsmark.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 § 123/2022 att en av kommunens nya högstadieskolor ska uppföras i området, då kallat övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16).

Illustration i 3D

I ArcGIS Urban har du möjlighet att se samrådsförslaget i 3D.
På sidan kan du själv se hur planen kan komma att påverka områdets sol- och skuggförhållanden och hur en illustrerad byggrätt kan komma att uppföras på platsen.

3D-visualisering ”Lövåsen” i ArcGIS Urban

Tidig medborgardialog

Under våren 2023 genomförde kommunen en enkätundersökning för att ta del av medborgares synpunkter, tankar och idéer för området. Under utredningar finns dokumentet ”Sammanställning av Medborgardialog” att läsa där inkomna synpunkter och kommunens svar redovisas. Dokumentet fungerar som en återkoppling och är ett sätt för kommunen att visa hur vi har gjort avvägningar mellan olika intressen och hur vi har tagit hänsyn till medborgarnas synpunkter.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

 

Samråd - handlingar

Samråd 16 februari – 15 mars 2024

Planbeskrivning samråd del av Ubbarp 8_16 m.fl. Lövåsen (pdf)
Plankarta samråd del av Ubbarp 8_16 m.fl. Lövåsen (pdf)
Grundkarta samråd del av Ubbarp 8_16 m.fl. Lövåsen (pdf)
Illustrationsplan samråd del av Ubbarp 8_16 m.fl. Lövåsen (pdf)

 

Granskning - handlingar

Granskning planeras kvartal 4 2024.

Antagande - handlingar

Antagande planeras kvartal 2 2025

Utredningar

Arkeologisk förundersökning (pdf)
Arkeologisk utredning Bogesund 1:66, Ubbarp 8:16 och Vist 10:25 (pdf)
Barnchecklista – Lövåsen (pdf)
Barnkonsekvensanalys Lövåsen (pdf)
Bullerkartläggning Ulricehamns kommun år 2018 – Underlagsrapport (pdf)
Dagvattenutredning Lövåsen (pdf)
Ekosystemtjänstinventering inför detaljplan för Lövåsen (pdf)
Fördjupad artinventering vid Lövåsen 2022 (pdf)
Geoteknisk undersökning Ubbarp 8_16 – Markteknisk undersökningsrapport, MUR
Geoteknisk undersökning Ubbarp 8_16 – PM 1 Geoteknik, översiktlig orientering
Inventering av fladdermöss i området Lövåsen, (pdf)
Magnetfält från 130 kV och 40 kV-ledningar vid fastigheterna Ubbarp 8:16 och 8:21 (Vattenfall) (pdf)
Sammanställning av medborgardialog detaljplan för del av Ubbarp 8_16 m.fl. Lövåsen
Medborgardialog Lövåsen Bilaga 1 – Samtliga enkätsvar (pdf)
Naturvärdesinventering för detaljplan för Lövåsen, del av fastigheterna Ubbarp 8_16 m.fl.
PM Skyfallskartering Ulricehamn (pdf)
Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. (pdf)
Trafikanalys Lövåsenområdet (pdf)
Undersökning om betydande miljöpåverkan – Lövåsen (pdf)

Publicerat av Helen Einarsson den 14 juni 2022, senast ändrad den 24 juni 2024

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?