Handelsträdgården, Relingen 13 och Riggen 4

Vi bjuder in till anbudstävling för möjligheten att utveckla och bebygga fastigheterna Relingen 13 och Riggen 4 inom exploateringsområdet Handelsträdgården. Sista dag för inlämnande av anbud är 18 mars 2022.

Exploateringsområdet Handelsträdgården

Ulricehamns kommun ska via en anbudstävling utse det bidrag som på bästa sätt fullbordar den sista delen av Handelsträdgården. Tävlingens inriktning är att skapa ett attraktiv boende med fokus på bebyggelsens arkitektoniska kvaliteter, utformning, gestaltning, nytänkande och hållbarhet. Det rör sig inte om en fullfjädrad tävling där anbudsgivaren ska lämna in ett färdigt förslag på hur området ska utvecklas, utan om en tävlingsform där kravställningen på inlämnat anbud är något lägre. Kommunen önskar att anbudsgivaren lämnar in en beskrivning med intentioner för området i relation till kommunens mål och vision, en enklare situationsplan samt referensobjekt som visar på de kvaliteter som anbudsgivaren vill förverkliga i området. I utvärderingen kommer kommunen även bedöma nivån på köpeskillingen samt om anbudsgivaren har finansiella, ekonomiska och personella förutsättningar att delta i planering och genomförande av området. Den vinnande anbudsgivaren förväntas samverka med kommunen under hela processen fram till färdigställande. Ett köpekontrakt kommer att tecknas med den anbudslämnare som utifrån pris och beskrivning bedöms ha den bästa helhetslösningen för området. Köpebrev upprättas när byggherren har fått beviljat bygglov. Utvärdering av anbuden sker enligt bedömningskriterierna nedan.

Anbudsprogram

Utvärdering av anbuden sker enligt bedömningskriterierna som anges i anbudsprogrammet. Sista dag för inlämning av anbud är 18 mars. Vinnaren meddelas 31 mars.

Anbudsprogram för Handelsträdgården (pdf)

Handelsträdgården – en del av Villastaden

Handelsträdgården ligger i stadsdelen Villastaden i västra Ulricehamn. I området finns villabebyggelse i flera olika stilar från större delen av 1900-talet. Handelsträdgården är en del i kommunens planer på att skapa fler attraktiva bostadsområden utmed den nordvästra sidan av sjön Åsunden. Här finns goda möjligheter att ta sig till och från området via buss, cykel och till fots. Från Handelsträdgården är det nära till centrala Ulricehamns utbud av butiker, restauranger och caféer, bad vid bland annat Prångens camping, aktiviteter för hela familjen i Ulrikaparken och fina vandringsleder på Fotåsberget.

Detaljplanen medger byggnation av par-, rad-, kedje- eller flerbostadshus inom tävlingsområdet samt byggnation av 16 villor på angränsande planlagd mark. Villatomterna sålde snabbt slut efter budgivning till olika köpare och byggnationen pågår för fullt.

Mål och vision

Målsättningen med tävlingen är att skapa ett nytt karaktärsfullt bostadsområde med väl gestaltade byggnader som bidrar till att ge området en tydlig identitet. Tävlingsområdet ska dessutom:

 • Upplevas som inbjudande och tillgängligt.
 • Kännetecknas av hög arkitektonisk, teknisk och hantverks­mässig kvalitet vad gäller material, utformning och detaljer.
 • Präglas av ett hållbarhetsperspektiv med låg livscykel­belastning vad gäller ekonomi, miljö, energi, drift och sociala aspekter.
 • Byggnation med träkonstruktion kommer premieras.
 • Utformas med beaktande av miljömässiga val avseende exempelvis byggmaterial, energi­lösningar, tekniska lösningar och drift premieras.
 • Anpassas till omgivande villabebyggelse i såväl skala som utformning.

Bedömning

Ulricehamns kommun söker en byggherre med kompetens, kunskap och förmåga att leda utvecklingen av Handelsträdgårdens färdigställande. Vi förväntar oss att byggherren håller en hög ambitionsnivå beträffande utformning och helhetslösningar. Byggherren måste vara beredd att avsätta tid och sam­verka med kommunen för att projektet ska hålla överenskommen tidplan. Bedömning av anbud kommer att ske utifrån pris och inlämnat material och hur väl de överensstämmer med kommunens mål och vision för området.

Bidraget kommer först att bedömas utifrån följande:

 • Komplett anbud inlämnat i tid, med samtliga obligatoriska handlingar och information.
 • Värdering av om byggherren bedöms vara en fullgod samarbetspartner med tanke på ekonomisk stabilitet, långsiktig uthållighet, förmåga att fullfölja ingångna avtal och påbörjade projekt.
 • Nivån på köpeskillingen.

Därefter kommer en bedömning göras utifrån följande, som anknyter till kommunens mål och vision för området:

Beskrivning och referensprojekt

 • Hur väl beskrivningen av byggherrens tänkta utformning samspelar med platsens omgivning med avseende på befintlig bebyggelse samt landskap och topografi.
 • Koncept för framtida bebyggelse.

Funktion

 • Disponering av bebyggelsen samt utemiljön inom tävlingsområdet.
 • Hur väl förslaget stärker kopplingen till viktiga noder och stråk i stadsdelen.

Genomförbarhet

 • Hur sannolikt föreslagen bebyggelse bedöms kunna genomföras.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet

 • Hur väl material och produkter står för kvalitet, är slitstarka, åldras väl och under­hållsvänliga.
 • Hur väl byggnaderna bidrar till ekologisk hållbarhet.
 • Hur väl byggnaderna och omgivande utemiljö bidrar till stadsmiljön.
 • Hur väl förslaget visar på kostnadseffektiva lösningar och har goda förutsättningar för låga driftkostnader.

Inlämningskrav

Anbudet ska innehålla följande:

 • Förteckning av inlämnat material.
 • Uppgifter om anbudsgivaren med namn, adress och organisationsnummer samt namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktperson.
 • Anbudsgivarens nivå på köpeskillingen. Utgångspriset för tävlingsområdet är 4,2 miljoner kr. Samtliga bud under utgångspris kommer förkastas.
 • Redovisning av genomförda referensobjekt som visar och beskriver kvaliteter som anbudslämnaren kan bidra med genom byggnation av området.
 • Beskrivning av anbudsgivarens tänkta utformning innehållande materialval, färgsättning och annat som kan underlätta förståelsen av tänkt byggnation och utemiljö. Beskrivning lämnas på max två A4.
 • Anbudet ska innehålla en (enklare) situationsplan som, utifrån de redovisade referensobjekten samt den gällande detaljplanens exploateringsmöjligheter, visar förslag på byggnation och lokalisering.

• Redovisning av anbudsgivarens finansiella, ekonomiska och personella förutsättningar att delta i planering och genomförande av bostadsprojekt.

Anbudsdag

Skriftliga anbud ska vara inkomna till kommunen senast 18 mars 2022. Märk med ”Anbud Handelsträdgården”.

Anbud skickas till:
Ulricehamns kommun
Exploateringsenheten
523 86 Ulricehamn

Alternativt till:
markochexploatering@ulricehamn.se

Handlingar

Geoteknisk undersökning, 16 mars 2015

Teknisk PM, geoteknik, Bogesund 1:40 m.fl. (pdf)

Geotekniska undersökningar, 14 april 2016

Teknisk PM, geoteknik, Bogesund 1:40 m.fl. (pdf)
Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik, Bogesund 1:40 m.fl. (pdf) Geoteknisk undersökning, G-09.1-011, Bogesund 1:40 m.fl. (pdf)
Geoteknisk undersökning, G-09.2-011, Bogesund 1:40 m.fl. (pdf)

Bullerutredning, 16 september 2017

Bullerutredning, Bogesund 140 m.fl. (pdf)

Övriga handlingar

Parkeringsnorm för Ulricehamns kommun (pdf)
Riktlinjer för stadsbyggnad (pdf)
Riktlinjer för markanvisning (pdf)
Planbeskrivning Bogesund 1 40 mfl (pdf)
Plankarta, Bogesund 140 m.fl. (pdf)
Nybyggnadskarta, Relingen 13 (pdf)
Nybyggnadskarta, Riggen 4 (pdf)

Maila till markochexploatering@ulricehamn.se för nybyggnadskartor i DWG-format.

Frågor och svar

Vi kommer inte att hinna skicka in något anbud då tidsramen är för snäv. Kan ni justera tidpunkten för inlämnande av anbud?

Sista anbudsdag har förlängts med en månad och justerats till 18 mars. Vinnaren meddelas 31 mars.

Ska situationsplanen få plats på de två 4A som lämnas in för beskrivning eller ska denna lämnas som en separat bilaga?

Situationsplanen lämnas som en separat bilaga. I beskrivningen räcker det att hänvisa till situationsplanen.

Vi anser att tiden från tillträde till färdigställande, 2 år, är kort. Det är svårt att redan nu säga hur marknaden ser ut. Förhoppningsvis finns det ett stort intresse för bostäder i detta området men om inte, vid tidpunkt för säljstart, så kan det påverka tiden för byggstart. Finns det någon möjlighet att påverka tiden?

Vi instämmer och kommer att justera till beviljat bygglov inom 1 år från undertecknandet av köpekontraktet samt slutbesked eller intermistisk slutbesked inom 2 år från beviljat bygglov.

Målsättningen med tävlingen är att skapa ett nytt karaktärsfullt bostadsområde med väl gestaltade byggnader som bidrar till att ge området en tydlig identitet. Tävlingsområdet ska dessutom:

 • Upplevas som inbjudande och tillgängligt.
 • Kännetecknas av hög arkitektonisk, teknisk och hantverks­mässig kvalitet vad gäller material, utformning och detaljer.
 • Präglas av ett hållbarhetsperspektiv med låg livscykel­belastning vad gäller ekonomi, miljö, energi, drift och sociala aspekter.
 • Byggnation med träkonstruktion kommer premieras.
 • Utformas med beaktande av miljömässiga val avseende exempelvis byggmaterial, energi­lösningar, tekniska lösningar och drift premieras.
 • Anpassas till omgivande villabebyggelse i såväl skala som utformning.

Publicerat av Elin Ohlsson den 21 december 2021, senast ändrad den 20 januari 2022 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?