Detta är en detaljplan

En detaljplan visar bland annat hur mycket man får bygga, hur höga byggnader får vara och om det ska vara bostäder, industri eller kanske en park på området. En detaljplan är juridiskt bindande och regleras i plan- och bygglagen.

En detaljplan kan göras på tre olika sätt: standardförfarande, begränsat förfarande och utökat förfarande. Planens storlek och komplexitet påverkar vilket förfarande som kan tillämpas och därmed handläggningstiden.

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Begränsat förfarande kan användas när planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig grupp med bland annat fastighetsägare, föreningar och myndigheter som berörs. De som berörs av detaljplanen ska godkänna planförslaget under samrådet. Vid begränsat förfarande ingår ingen granskning.

Utökat förfarande ska användas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte kan användas. Det utökade förfarandet ska användas om förslaget till exempel inte är förenligt med översiktsplanen.

1. Uppdrag

Ett detaljplanearbete kan inledas på olika sätt. Politiker kan initiera för att lösa ett behov av detaljplanerad mark för till exempel skolor och vårdboenden. Det kan också vara en exploatör eller fastighetsägare som skickar in en ansökan om att upprätta eller ändra en detaljplan. Om kommunen lämnar ett positivt besked så inleds ett planarbete.

2. Samråd

Här kan du tycka till!

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, skickas det ut på samråd till bland annat fastighetsägare, länsstyrelsen och lantmäteriet. Förslaget publiceras på ulricehamn.se. Samrådet innebär att invånare får möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. De personer som anses vara direkt berörda av planförslaget kallas sakägare och kan till exempel vara de fastighetsägare som finns närmst detaljplanen. Sakägare får via brev information om planarbetet.

3. Granskning

Här kan du tycka till!

Efter samrådet bearbetas detaljplanen och eventuella justeringar görs. Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter, där berörda myndigheter, fastighetsägare och sakägare får möjlighet att ta del av kommunens förslag. Även här får de som anses vara direkt berörda av planen ett utskick med information.

4. Antagande och laga kraft

Efter granskningstiden kan mindre ändringar göras utifrån de synpunkter som skickats in. Detaljplanen antas av kommunstyrelsen eller kommunalfullmäktige beroende på vilket förfarande det är. Beslutet kan överklagas av de som anser att de inte fått sina synpunkter de framfört under samrådet eller granskningen tillgodosedda. Om ingen överklagar detaljplanen inom tre veckor efter beslut om att anta den så får detaljplanen laga kraft och är juridiskt bindande.

Guide för detaljplaneprocess hos Boverket

Publicerat av Elin Ohlsson den 15 mars 2018, senast ändrad den 12 maj 2023 av Ellen Haglund

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?