Beställ karta och mätuppdrag

När du ska söka bygglov, eller göra en bygglovsanmälan behöver du ha ett kartunderlag som du beställer hos kommunen. Du kan också få hjälp med utstakning och lägeskontroll i ditt byggprojekt.

Ulricehamns kommuns karta

Beställ kartprodukt

Kartunderlag för bygglov

Beroende på vilken åtgärd du ska göra kommer en av följande kartprodukter att skapas till dig: nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, eller bygglovskarta. En bygglovshandläggare avgör vilken karta du behöver till din bygglovsansökan. Beskriv därför den planerade åtgärden så noggrant som möjligt. Vilken kartprodukt som behövs beror på vilken typ av bygglovsärende det rör sig om, i vilket område fastigheten ligger, var på fastigheten åtgärden planeras, med mera.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnadskarta görs en mätning på plats av mätteknisk kunnig personal. Det innebär att byggnader, markhöjder med mera mäts in och fastighetsgränser kontrolleras, detta ingår i kostnaden. Vi redovisar vatten- och avloppsanslutningar, även aktuell detaljplan för din fastighet. Den kartan du får innehåller då de uppgifter som behövs för en korrekt bedömning i handläggningen av ditt bygglovsärende.

Förenklad nybyggnadskarta

Vid förenklad nybyggnadskarta görs också mätning på plats av mätteknisk kunnig personal, detta ingår i kostnaden. Aktuell detaljplan redovisas. Vatten- och avloppsanslutningar redovisas inte.

Bygglovskarta

Detta är den enklaste kartan där oftast ingen mätning görs på plats. Den används oftast till de mindre åtgärderna, till exempel nätstationer, tillbyggnader där det är långt till närmast fastighetsgräns osv. Aktuell detaljplan redovisas.

Riktlinjer för kartunderlag till situationsplan (pdf)

Dessa används för bedömning av kartprodukt.

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för kartprodukten, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Taxebilaga 2024 (pdf)
Kart- och mättaxa 2024 (pdf)

Exempel på avgift:
• Nybyggnadskarta: Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta kostar 8 595 kronor
• Förenklad nybyggnadskarta: Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta kostar 6 303 kronor.
• Bygglovskarta kostar 1 140 kronor.
• Kartprodukt i DWG ingår i kostnaden vid förenklad nybyggnadskarta och nybyggnadskarta men kostar extra vid bygglovskarta 1 140 kronor, vill du ha en dwg behöver den beställas.

OBS! Vid ansökan om förhandsbesked behöver du inte beställa någon kartprodukt. Läs mer här vad som gäller vid förhandsbesked:

Förhandsbesked

Beställningstid

Beställningstid är cirka 20 arbetsdagar. Under semesterperiod beräknas handläggningstiden för kartor vara längre. Beställningarna tas om hand i tur och ordning.

För att kunna handlägga din ansökan kommer vi behöva ha dina personuppgifter. När du loggar in med personnummer hämtas också namn och adress från folkbokföringen. Du kan också välja att fylla i fler kontaktuppgifter om du vill underlätta för oss att ta kontakt med dig.

Utstakning

Utstakning

Byggnadsnämnden kan kräva att en utstakning och lägeskontroll behövs. Detta kan beställas av kommunens kart och mät-avdelning eller av extern utförare. Även om det inte finns krav på utstakning eller lägeskontroll kan det vid önskan av kund beställas och utföras.

Då extern utförare används ska denne ha mätningsteknisk färdighet enlig lantmäteriet rekommendationer och godkännas av Ulricehamns kommun före utstakning. Blankett finns nedan, e-tjänst på gång.

Vid bygglov innebär utstakning att det som finns inritat på situationsplanen markeras ut på plats, planerad åtgärd synliggörs på fastigheten. Byggherren ansvarar för att det som ska byggas/åtgärdas uppförs på rätt plats, alltså enligt bygglov. Utstakning utförs skyndsamt men var ute i god tid med beställning, under jul och sommar kan handläggningstiden vara något längre. Vill du vara med vid utstakning/inmätning, ring gärna och boka en tid efter att du skickat in din ansökan.

Grovutstakning

Grovutstakning görs vanligtvis innan schakt och fyll påbörjas för att underlätta markarbetet. Med träkäpp eller sprayfärg markeras placering av husfasadens hörn ut med en noggrannhet inom 5 cm. En referenshöjd markeras ut på lämplig plats.

Finutstakning

Vid finutstakning markeras placering av husfasadens hörn ut med spik på profiler (se bild). Detta ger en hög noggrannhet, inom 5 mm inbördes (i relation till åtgärden/byggnaden). Beställaren ansvarar för att sätta upp profilstolpar och profilbrädor med god stabilitet. Höjd markeras på profilbrädans överkant.

Riktlinjer för utstakning och lägeskontroll (pdf)

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för utstakning, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Grovutstakning: 4 600 kr
Finutstakning: 5 700 kr
Tillägg per punkt: 570 kr

Taxebilaga 2024 (pdf)
Kart- och mättaxa 2024 (pdf)

Ansökan och beställning av utstakning

Beställ mätuppdrag
Ansökan om grundläggande mätningsteknisk färdighet för utstakning (pdf)

Lägeskontroll

Lägeskontroll

Lägeskontroll görs helst så tidigt som möjligt i byggprocessen, på kantelement innan gjutning. Det görs för att undvika dyrbara förändringar på grund av avvikelser från bygglovet. Åtgärdens placering kontrolleras och jämförs med situationsplanen i bygglovshandlingarn. Mätningen görs med hög noggrannhet, ca 5 mm inbördes. Lägeskontroll kan också göras senare i byggprocessen men då med risk för att eventuella fel blir svåra att justera. Efter mätning är det bygglovsinspektören som avgör om inmätning stämmer överens med situationsplanen enligt lovet.

Riktlinjer för utstakning och lägeskontroll (pdf)

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för lägeskontroll, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Lägeskontroll: 2 800 kr
Tillägg per punkt: 570 kr

Taxebilaga 2024 (pdf)
Kart- och mättaxa 2024 (pdf)

Beställning av mätuppdrag

Beställ mätuppdrag
Ansökan om grundläggande mätningsteknisk färdighet för utstakning (pdf)

Gränsutvisning

Gränsutvisning

Med åren kan markeringar ha försvunnit eller flyttats på. Det är viktigt att du som fastighetsägare vet vart dina gränsmarkeringar finns. De digitala fastighetsgränserna har skiftande kvalité, på landsbygden till exempel, är gränserna ofta sämre vilket ibland gör att kommunen inte kan hjälpa till med gränsutvisning, det gäller även gränser i tätorten. Alla fall är unika och behöver utredas separat.
Med hjälp av kommunens baskarta och lantmäteriets fastighetsarkiv letas befintliga gränsmarkeringar upp och markeras ut av kunnig personal. Om fastighetsgränserna i det digitala fastighetsregistret är av bra kvalité kan gränsen markeras ut på marken, antingen med sprayfärg och eller stakkäpp. Kommunen sätter inte ut rättsligt bindande gränser, detta kan endast av lantmäteriet.

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för gränsutvisning efter timtaxa, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

2024: 1 140 kr/timma

Beställ mätuppdrag

 

Kartunderlag för bygglov

Beroende på vilken åtgärd du ska göra kommer en av följande kartprodukter att skapas till dig: nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, eller bygglovskarta. En bygglovshandläggare avgör vilken karta du behöver till din bygglovsansökan. Beskriv därför den planerade åtgärden så noggrant som möjligt. Vilken kartprodukt som behövs beror på vilken typ av bygglovsärende det rör sig om, i vilket område fastigheten ligger, var på fastigheten åtgärden planeras, med mera.

Nybyggnadskarta

Vid nybyggnadskarta görs en mätning på plats av mätteknisk kunnig personal. Det innebär att byggnader, markhöjder med mera mäts in och fastighetsgränser kontrolleras, detta ingår i kostnaden. Vi redovisar vatten- och avloppsanslutningar, även aktuell detaljplan för din fastighet. Den kartan du får innehåller då de uppgifter som behövs för en korrekt bedömning i handläggningen av ditt bygglovsärende.

Förenklad nybyggnadskarta

Vid förenklad nybyggnadskarta görs också mätning på plats av mätteknisk kunnig personal, detta ingår i kostnaden. Aktuell detaljplan redovisas. Vatten- och avloppsanslutningar redovisas inte.

Bygglovskarta

Detta är den enklaste kartan där oftast ingen mätning görs på plats. Den används oftast till de mindre åtgärderna, till exempel nätstationer, tillbyggnader där det är långt till närmast fastighetsgräns osv. Aktuell detaljplan redovisas.

Riktlinjer för kartunderlag till situationsplan (pdf)

Dessa används för bedömning av kartprodukt.

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för kartprodukten, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Taxebilaga 2024 (pdf)
Kart- och mättaxa 2024 (pdf)

Exempel på avgift:
• Nybyggnadskarta: Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta kostar 8 595 kronor
• Förenklad nybyggnadskarta: Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta kostar 6 303 kronor.
• Bygglovskarta kostar 1 140 kronor.
• Kartprodukt i DWG ingår i kostnaden vid förenklad nybyggnadskarta och nybyggnadskarta men kostar extra vid bygglovskarta 1 140 kronor, vill du ha en dwg behöver den beställas.

OBS! Vid ansökan om förhandsbesked behöver du inte beställa någon kartprodukt. Läs mer här vad som gäller vid förhandsbesked:

Förhandsbesked

Beställningstid

Beställningstid är cirka 20 arbetsdagar. Under semesterperiod beräknas handläggningstiden för kartor vara längre. Beställningarna tas om hand i tur och ordning.

För att kunna handlägga din ansökan kommer vi behöva ha dina personuppgifter. När du loggar in med personnummer hämtas också namn och adress från folkbokföringen. Du kan också välja att fylla i fler kontaktuppgifter om du vill underlätta för oss att ta kontakt med dig.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 5 februari 2024 av Helen Einarsson

Adress

E-post: gis@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?