Beställ karta och mätuppdrag

När du ska söka bygglov, eller göra en bygglovsanmälan behöver du ha ett kartunderlag som du beställer hos kommunen. Du kan också få hjälp med utstakning och lägeskontroll i ditt byggprojekt.

Utdrag ur en nybyggnadskartaUtdrag ur en nybyggnadskarta

 

Beställ kartprodukt

Nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, VA-karta, borrhålskarta eller bygglovskarta

Var noga med att beskriva din planerade åtgärd så noggrant som möjligt så att du får rätt kartprodukt.

Obs!  Vid ansökan om förhandsbesked räcker det att du tar ut ett kartunderlag.

Beställ karta via vår e-tjänst

Tänk på att beställa din karta i god tid.
Beställningstiden är cirka fyra veckor. Under semesterperioden är handläggningstiden för kartor längre.
Just nu har vi hög belastning på kartproduktion och mätningar vilket kan leda till längre handläggningstider. Beställningarna tas om hand i tur och ordning.

Kommunen tar ut en avgift för kartprodukten. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Taxebilaga-2021
Bilaga Kart-och mättaxa 2021

Exempel på avgift

  • En nybyggnadskarta <= 1999 kvm, kostar för enbostadshus 7 149 kronor enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.
  • En förenklad nybyggnadskarta <= 1999 kvm för enbostadshus kostar 5 235 kronor enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.
  • En bygglovskarta kostar från 1 006 kronor. (timtaxa)

Digital karta från kommunens kartdatabas

Kommunen tar ut en avgift för karta. Karta i dwg-format kostar 1 428 kronor/hektar plus tidsersättning för framtagande av kartan.

Hjälp med utstakning

Utstakning

Ansvaret för att husets placering i plan och höjd blir enligt beviljat bygglov ligger på dig som byggherre.

Du kan beställa en utstakning av kommunen eller från externa utförare. Utföraren ska ha mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer. Om extern utförare ska utföra arbetet ska denne godkännas av Ulricehamns kommun före utstakning genomförs, blankett för extern utsättare finns nedan.

Utstakningen kan delas i två moment:

  1. Grovutstakning sker innan arbetet med schakt och fyll påbörjas. Här markeras husets placering ut med stakkäpp eller sprayfärg i plan: En referenshöjd sätts som exempelvis kan vara höjden på färdigt golv. Grovutstakning är inget krav men det kan underlätta markarbetet.
  2. Finutstakning görs när markarbeten är slutförda och det är dags att placera ut husets definitiva läge. Vid finutstakning markeras huset ytterväggar (fasad) ut med spik på profiler (se bild nedan). Beställaren ansvarar för att profilstolpar och profilbrädor har god stabilitet.

Tid:  Beställning av utstakning hanteras skyndsamt. Under jul- och sommarperiod är handläggningstiden längre, var därför ute i god tid med din beställning.

Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för utstakning. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Taxebilaga-2021
Bilaga Kart-och mättaxa 2021

Ansökan och beställning av utstakning

E-tjänst för beställning av mätuppdrag
Ansökan om grundläggande mätningsteknisk färdighet för utstakning (extern mätare)

Illustration finutstakning

Illustration över finutstakning

Hjälp med lägeskontroll

Lägeskontroll

För att kontrollera att det nya huset hamnat rätt görs en lägeskontroll genom inmätning i plan och höjd. Då får huset också sina slutgiltiga koordinater och kan läggas in på kartan.

Tid: Beställning av lägeskontroll hanteras skyndsamt. Under jul- och sommarperiod är handläggningstiden längre, var därför ute i god tid med din beställning. 
Kostnad: Kommunen tar ut en avgift för lägeskontroll. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Taxebilaga-2021
Bilaga Kart-och mättaxa 2021

Beställning av mätuppdrag

E-tjänst för beställning av mätuppdrag
Ansökan-om-grundläggande-mätningsteknisk-färdighet-för-utstakning (extern mätare)

Nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta, VA-karta, borrhålskarta eller bygglovskarta

Var noga med att beskriva din planerade åtgärd så noggrant som möjligt så att du får rätt kartprodukt.

Obs!  Vid ansökan om förhandsbesked räcker det att du tar ut ett kartunderlag.

Beställ karta via vår e-tjänst

Tänk på att beställa din karta i god tid.
Beställningstiden är cirka fyra veckor. Under semesterperioden är handläggningstiden för kartor längre.
Just nu har vi hög belastning på kartproduktion och mätningar vilket kan leda till längre handläggningstider. Beställningarna tas om hand i tur och ordning.

Kommunen tar ut en avgift för kartprodukten. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Taxebilaga-2021
Bilaga Kart-och mättaxa 2021

Exempel på avgift

  • En nybyggnadskarta <= 1999 kvm, kostar för enbostadshus 7 149 kronor enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.
  • En förenklad nybyggnadskarta <= 1999 kvm för enbostadshus kostar 5 235 kronor enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.
  • En bygglovskarta kostar från 1 006 kronor. (timtaxa)

Digital karta från kommunens kartdatabas

Kommunen tar ut en avgift för karta. Karta i dwg-format kostar 1 428 kronor/hektar plus tidsersättning för framtagande av kartan.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 26 november 2021 av Kajsa Leidek

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?