Ulricehamn 2040 – ny översiktsplan

Nu planerar vi för vårt framtida Ulricehamns kommun.

illustration för översiktsplanen

Tyck till om förslaget 9 mars – 20 april 2020

Hela förslaget hittar du digitalt:
Länk till förslaget med möjlighet att tycka till om ny översiktsplan  (Fungerar bäst på datorskärm eller på läsplatta.)

 

Inställt: Inplanerade samrådsmöten ställs in på grund av risk för smittspridning av coronaviruset

Tills vidare planeras inga andra möten in med anledning av det osäkra läget. Ta del av översiktsplanen och lämna synpunkter via den digitala översiktsplanen 

Kontakta gärna samhällsplanerare  om du vill ha hjälp med att lämna synpunkter

Emma Persson
Samhällsplanerare
0321-59 50 68
emma.persson1@ulricehamn.se

Ludvig Simonsson
Samhällsplanerade
0321-59 52 77
ludvig.simonsson@ulricehamn.se

Det går bra att lämna synpunkter via mejl och brev: (Märk med ”Dnr 2017/647”):
e-post: kommun@ulricehamn.se
brev: Kommunstyrelsen
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

 

Digital medborgardialog var startskottet för ny översiktsplan

Mellan den 1 februari och 31 maj 2019 hade allmänheten möjlighet att tycka till om hur kommunen ska utvecklas fram till år 2040. Synpunkter samlades in i ett tidigt skede i arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan. Dialogen var öppen för alla och genomfördes med hjälp av en digital karta där synpunkter placerades ut på olika platser i kommunen. Synpunkter gick att lämna inom kategorierna bostäder, natur och rekreation, näringsliv och service, kulturmiljö och trafik för att täcka översiktsplanens stora ansvarsområden. Totalt inkom 716 synpunkter genom den digitala kartan. Vi vill tacka alla som bidrog med sina idéer om vårt framtida Ulricehamn!

Se vilka synpunkter som lämnades under våren 2019:

Länk till karta med alla synpunkter

Samråd ger möjlighet till nya inspel och åsikter

Synpunkterna har tagits med in i det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen.  9 mars – 20 april kommer ett första förslag gå ut på samråd. Under samrådet får allmänheten, länsstyrelsen och grannkommuner tycka till om förslaget till översiktsplan.

Varför en ny översiktsplan?

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen behandlar bland annat ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändningen. Översiktsplanen är vägledande i bland annat detaljplanearbetet och i handläggningen av bygglovsärenden. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Som en konsekvens av den snabba befolkningsökningen som nu sker i Ulricehamns kommun är har nya förutsättningar skapats för den långsiktiga utvecklingen. Samtidigt är den nu gällande översiktsplanen inte anpassad för de nya behoven som kommunen står inför.

Kommunen ser också stora behov av en tydligt avgränsad översiktsplan med ett koncentrerat fokus på mark- och vattenanvändningen. Gällande översiktsplan upplevs svårhanterlig vid tillämpning och bedömning. En ny och mer koncentrerad översiktsplan kommer medföra ökad tydlighet och underlätta det framtida planeringsarbetet.

Tidplan

Översiktsplanen kommer tas fram under flera år:

Tidplan översiktsplanering

Översiktsplanen ska innehålla grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen behandlar bland annat ekonomiska, ekologiska, tekniska och sociala frågor med anknytning till markanvändningen. Översiktsplanen är vägledande i bland annat detaljplanearbetet och i handläggningen av bygglovsärenden. Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 29 oktober 2015. Den är i stora delar redan genomförd eller på väg att genomföras vad gäller den planerade framtida bebyggelsen.

Som en konsekvens av den snabba befolkningsökningen som nu sker i Ulricehamns kommun är har nya förutsättningar skapats för den långsiktiga utvecklingen. Samtidigt är den nu gällande översiktsplanen inte anpassad för de nya behoven som kommunen står inför.

Kommunen ser också stora behov av en tydligt avgränsad översiktsplan med ett koncentrerat fokus på mark- och vattenanvändningen. Gällande översiktsplan upplevs svårhanterlig vid tillämpning och bedömning. En ny och mer koncentrerad översiktsplan kommer medföra ökad tydlighet och underlätta det framtida planeringsarbetet.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 23 januari 2019, senast ändrad den 17 mars 2020

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?