Översiktsplan Ulricehamn 2040

Översiktsplanen visar hur kommunen vill utvecklas fram till år 2040 avseende mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen innehåller också kommunens vindkraftsplan. Planen avses ändras och/eller uppdateras fram till dess.

Översiktsplanen

Översiktsplanen Ulricehamn 2040 antogs av kommunfullmäktige 24 februari 2022 och vann laga kraft 24 mars 2022.

Handlingar

Översiktsplan Ulricehamn 2040 i GIS-portalen
Strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (pdf)
Granskningsyttrande Länsstyrelsen (pdf)
Granskningsutlåtande (pdf)
Samrådsredogörelse (pdf)

Detta är en översiktsplan

Krav på vad en översiktsplan ska innehålla och hur den ska tas fram finns i 3 kap. plan-och bygglagen.

Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt planinstrument som omfattar hela kommunen. Övergripande ska en översiktsplan redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. En viktig funktion hos planen är att visa hur kommunen, kopplat till markanvändning, kan och vill utvecklas gällande bostäder och verksamheter. Översiktsplanen ska också visa hur kommunen tänker hantera nationellt viktiga frågor som riksintressen, allmänna intressen och miljökvalitetsnormer.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men däremot vägledande i bland annat detaljplanearbete och i handläggning av bygglovsärenden

Översiktsplanen ska ses över varje mandatperiod. Från och med 2022 ersätts den tidigare aktualitetsförklaringen med en planeringsstrategi. Genom planeringsstrategin ska kommunfullmäktige besluta om vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras. En planeringsstrategi ska antas av kommunfullmäktige senast två år efter ett ordinarie val.

Enligt lag ska förslag till ny översiktsplan presenteras och öppnas upp för synpunkter två gånger innan den kan antas av kommunfullmäktige. Dessa tillfällen kallas för samråd och granskning. Efter samråd och granskning beslutar kommunfullmäktige om ett sista förslag. Detta kallas för att planen antas. Om översiktsplanen inte överklagas inom tre veckor vinner den laga kraft.

Plan- och bygglagen hos Sveriges Riksdag

Publicerat av Elin Ohlsson den 23 januari 2019, senast ändrad den 23 april 2024

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?