Påverka i Ulricehamns kommun

Du kan vara med och påverka genom att ställa en fråga under allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige. Du kan också lämna en synpunkt eller ett medborgarförslag. En synpunkt återkopplas inom några dagar. Ett medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige och därför tar det i de flesta fall ett antal månader innan du får svar på ditt förslag.

Allmänhetens frågestund

Ställ en fråga under allmänhetens frågestund

Politikerna i kommunfullmäktige beslutade under 2022 att införa Allmänhetens frågestund. I och med detta kan allmänheten ställa frågor till ledande politiker och få svar under vissa i förväg bestämda fullmäktigemöten. Vilka möten som ska innehålla frågestund bestäms av fullmäktige.

Formulär för att ställa en fråga till allmänhetens frågestund

Regler för allmänhetens frågestund

Reglerna för allmänhetens frågestund följer nedan, samt går att läsa i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Samlat presidium bestämmer

Samlat presidium föreslår vilka sammanträden som ska innehålla allmänhetens frågestund inför fastställandet av sammanträdesdagar. Allmänhetens frågestund ska genomföras minst 2 gånger per år. Ett av dessa tillfällen ska vara inför budgeten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst 1,5 timme.

Hur ställer du en fråga?

En fråga från invånarna i Ulricehamns kommun ska vara skriftlig och undertecknad med namn och kontaktuppgift. Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett kommunalt förhållande, frågan får inte heller röra myndighetsutövning mot enskild. Frågan bör kunna besvaras utan större utredning. Frågan skickas in via formulär på hemsidan, till kommun@ulricehamn.se eller lämnas in/postas till kommunkansliet för ankomst senast kl. 09.00, tre arbetsdagar före sammanträdet där den ska ställas. Frågor bör lämnas in digitalt. Om frågeställaren så önskar kan hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa sin fråga. I annat fall läser kommunfullmäktiges ordförande upp frågan. Ordföranden avgör efter samråd med vice ordföranden om en fråga får ställas.

Till vem kan du ställa frågan?

Fråga får ställas till kommunal- och oppositionsråd, ordförande i kommunal nämnd eller ordförande i styrelse för kommunalt bolag. Om det av frågan inte framgår till vem den riktas, avgör fullmäktiges ordförande vem som har att besvara frågan. Om frågan rör majoritetsförhållandena så är det vice ordförande som avgör, och vice versa.

Hur lång får frågan vara?

Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) följdfråga på två (2) minuter med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på denna. Debatt i fullmäktige får inte förekomma under frågestunden.

Hur besvaras frågan?

Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får behandlas vid samma tillfälle. Alla frågor ska även få ett skriftligt svar som också publiceras på hemsidan efter sammanträdet. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid aktuellt sammanträde ska frågeställaren få skriftligt svar. ´

Hur får du reda på när frågan besvaras?

Allmänhetens frågestund ska tillkännages i kungörelsen till det aktuella sammanträdet med kommunfullmäktige. Allmänheten ska informeras om möjligheten att lämna frågor samt att allmänhetens frågestund äger rum vid visst sammanträde, till exempel via kommunens sociala medier eller annons i dagspress.

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt

Lämna en synpunkt eller ställ en fråga

E-post: kommun@ulricehamn.se

Har du frågor om eller synpunkter på oss och vår verksamhet är du välkommen att ta kontakt. En synpunkt kan vara ett förslag, ett klagomål eller kanske beröm. Det handlar ofta om ett enklare ärende som du kan få ett snabbt svar på. Alla frågor och synpunkter som kommer till oss registreras, dokumenteras och bevaras. Du kan välja att framföra dina synpunkter eller fråga utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med svar.

Lämna medborgarförslag

Lämna medborgarförslag

E-post: kommun@ulricehamn.se

Brev: Ulricehamns kommun, kansliet, 523 86 Ulricehamn.
Ange dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna återkoppla till dig.

Alla som är folkbokförda i Ulricehamns kommun kan lämna ett medborgarförslag. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det som kommunen är ansvarig för. Tanken med medborgarförslag är att det ska röra sig om frågor där du inte kan få ett snabbt svar utan där det krävs ett visst utredningsarbete. Ett medborgarförslag får inte innehålla olika ämnen. Om du har flera olika förslag får du lämna in flera medborgarförslag.

Du kan inte vara anonym när du lämnar ett medborgarförslag utan ska underteckna det med namn och adress. Medborgarförslag är allmänna offentliga handlingar. Vem som helst har rätt att ta del av förslaget. I och med att du skickar in ett medborgarförslag ger du också ditt tillstånd till att det publiceras på kommunens webbplats.

Vad som händer då du lämnat in ett medborgarförslag

Du får först en bekräftelse på att det tagits emot. Medborgarförslag tas emot av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige överlämnar sedan medborgarförslaget till kommunstyrelsen för behandling. Kommunstyrelsen tar upp ärendet på sitt sammanträde som är öppna för allmänheten.

Kontakta våra politiker

Du kan också påverka genom att kontakta kommunens politiker. Det kan du göra genom att ringa, skriva eller besöka dem. Om du vill träffa en politiker är det bra om du först bokar en tid.

Politikerregister

Ställ en fråga under allmänhetens frågestund

Politikerna i kommunfullmäktige beslutade under 2022 att införa Allmänhetens frågestund. I och med detta kan allmänheten ställa frågor till ledande politiker och få svar under vissa i förväg bestämda fullmäktigemöten. Vilka möten som ska innehålla frågestund bestäms av fullmäktige.

Formulär för att ställa en fråga till allmänhetens frågestund

Regler för allmänhetens frågestund

Reglerna för allmänhetens frågestund följer nedan, samt går att läsa i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Samlat presidium bestämmer

Samlat presidium föreslår vilka sammanträden som ska innehålla allmänhetens frågestund inför fastställandet av sammanträdesdagar. Allmänhetens frågestund ska genomföras minst 2 gånger per år. Ett av dessa tillfällen ska vara inför budgeten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst 1,5 timme.

Hur ställer du en fråga?

En fråga från invånarna i Ulricehamns kommun ska vara skriftlig och undertecknad med namn och kontaktuppgift. Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett kommunalt förhållande, frågan får inte heller röra myndighetsutövning mot enskild. Frågan bör kunna besvaras utan större utredning. Frågan skickas in via formulär på hemsidan, till kommun@ulricehamn.se eller lämnas in/postas till kommunkansliet för ankomst senast kl. 09.00, tre arbetsdagar före sammanträdet där den ska ställas. Frågor bör lämnas in digitalt. Om frågeställaren så önskar kan hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa sin fråga. I annat fall läser kommunfullmäktiges ordförande upp frågan. Ordföranden avgör efter samråd med vice ordföranden om en fråga får ställas.

Till vem kan du ställa frågan?

Fråga får ställas till kommunal- och oppositionsråd, ordförande i kommunal nämnd eller ordförande i styrelse för kommunalt bolag. Om det av frågan inte framgår till vem den riktas, avgör fullmäktiges ordförande vem som har att besvara frågan. Om frågan rör majoritetsförhållandena så är det vice ordförande som avgör, och vice versa.

Hur lång får frågan vara?

Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) följdfråga på två (2) minuter med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på denna. Debatt i fullmäktige får inte förekomma under frågestunden.

Hur besvaras frågan?

Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får behandlas vid samma tillfälle. Alla frågor ska även få ett skriftligt svar som också publiceras på hemsidan efter sammanträdet. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid aktuellt sammanträde ska frågeställaren få skriftligt svar. ´

Hur får du reda på när frågan besvaras?

Allmänhetens frågestund ska tillkännages i kungörelsen till det aktuella sammanträdet med kommunfullmäktige. Allmänheten ska informeras om möjligheten att lämna frågor samt att allmänhetens frågestund äger rum vid visst sammanträde, till exempel via kommunens sociala medier eller annons i dagspress.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 27 oktober 2022 av Elin Ohlsson

Hjälpte informationen på denna sida dig?