Påverka i Ulricehamns kommun

Du kan vara med och påverka genom tre sätt:

 • Ställa en fråga under allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige.
 • Lämna en synpunkt.
 • Lämna in ett Ulricehamnsförslag.

En synpunkt återkopplas inom några dagar. Ett Ulricehamnsförslag behöver minst 50 röster för att behandlas politiskt. Det innebär att förslaget kommer tas upp i kommunfullmäktige och utredas innan man fattar ett beslut.

Allmänhetens frågestund

Ställ en fråga under allmänhetens frågestund

Politikerna i kommunfullmäktige beslutade under 2022 att införa Allmänhetens frågestund. I och med detta kan allmänheten ställa frågor till ledande politiker och få svar under vissa i förväg bestämda fullmäktigemöten. Vilka möten som ska innehålla frågestund bestäms av fullmäktige.

Under år 2024 hålls allmänhetens frågestund vid fullmäktiges möten den 25 april och 24 oktober.

Du skickar in din fråga till allmänhetens frågestund via e-post.

kommun@ulricehamn.se

Du kan fylla i ett webbformulär.

Skriv en fråga till allmänhetens frågestund

Du kan posta din fråga till:

Kommunkansliet
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

Regler för allmänhetens frågestund

Reglerna för allmänhetens frågestund följer nedan, samt går att läsa i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Samlat presidium bestämmer

Samlat presidium föreslår vilka sammanträden som ska innehålla allmänhetens frågestund inför fastställandet av sammanträdesdagar. Allmänhetens frågestund ska genomföras minst 2 gånger per år. Ett av dessa tillfällen ska vara inför budgeten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst 1,5 timme.

Hur ställer du en fråga?

En fråga från invånarna i Ulricehamns kommun ska vara skriftlig och undertecknad med namn och kontaktuppgift. Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett kommunalt förhållande, frågan får inte heller röra myndighetsutövning mot enskild. Frågan bör kunna besvaras utan större utredning. Frågan skickas in via formulär på hemsidan, till kommun@ulricehamn.se eller lämnas in/postas till kommunkansliet för ankomst senast kl. 9.00, tre arbetsdagar före sammanträdet där den ska ställas. Frågor bör lämnas in digitalt. Om frågeställaren så önskar kan hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa sin fråga. I annat fall läser kommunfullmäktiges ordförande upp frågan. Ordföranden avgör efter samråd med vice ordföranden om en fråga får ställas.

Till vem kan du ställa frågan?

Fråga får ställas till kommunal- och oppositionsråd, ordförande i kommunal nämnd eller ordförande i styrelse för kommunalt bolag. Om det av frågan inte framgår till vem den riktas, avgör fullmäktiges ordförande vem som har att besvara frågan. Om frågan rör majoritetsförhållandena så är det vice ordförande som avgör, och vice versa.

Hur lång får frågan vara?

Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) följdfråga på två (2) minuter med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på denna. Debatt i fullmäktige får inte förekomma under frågestunden.

Hur besvaras frågan?

Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får behandlas vid samma tillfälle. Alla frågor ska även få ett skriftligt svar som också publiceras på hemsidan efter sammanträdet. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid aktuellt sammanträde ska frågeställaren få skriftligt svar.

Hur får du reda på när frågan besvaras?

Allmänhetens frågestund ska tillkännages i kungörelsen till det aktuella sammanträdet med kommunfullmäktige. Allmänheten ska informeras om möjligheten att lämna frågor samt att allmänhetens frågestund äger rum vid visst sammanträde, till exempel via kommunens sociala medier eller annons i dagspress.

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt

Du skickar in din synpunkt via webbformulär eller e-post.

Lämna en synpunkt

kommun@ulricehamn.se

Har du frågor om eller synpunkter på oss och vår verksamhet är du välkommen att ta kontakt. En synpunkt kan vara ett förslag, ett klagomål eller kanske beröm. Det handlar ofta om ett enklare ärende som du kan få ett snabbt svar på. Alla frågor och synpunkter som kommer till oss registreras, dokumenteras och bevaras. Du kan välja att framföra dina synpunkter eller fråga utan att tala om ditt namn, men då har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med svar.

Lämna in och rösta på Ulricehamnsförslag

Vad innebär Ulricehamnsförslag?

Alla som är folkbokförda i Ulricehamns kommun kan lämna ett Ulricehamnsförslag. Förslaget ska gälla kommunens verksamhet och det som kommunen är ansvarig för. Tanken med Ulricehamnsförslag är att det ska röra sig om frågor där du inte kan få ett snabbt svar utan där det krävs ett visst utredningsarbete. Förslaget får inte innehålla olika ämnen. Om du har flera olika förslag får du lämna in flera Ulricehamnsförslag.

Lämna in Ulricehamnsförslag

För att alla ska kunna lämna förslag går det att lämna dem på olika sätt:

 • Webbformulär
 • Skriftligt på pappersblankett
 • Telefon

Pappersblanketter finns i receptionen i stadshuset och på stadsbiblioteket.

Lämna Ulricehamnsförslag

Rösta på Ulricehamnsförslag

Ulricehamnsförslag som följer riktlinjerna publiceras på webbplatsen. Där kan du rösta på förslagen. Du har möjligheten att rösta på ett förslag i 90 dagar. Om ett förslag får minst 50 röster kommer det att behandlas politiskt. Det innebär att förslaget kommer tas upp i kommunfullmäktige och utredas innan man fattar ett beslut. En röst per person räknas.

Rösta på Ulricehamnsförslag

Publicering och ansvar

Ulricehamnsförslag är allmänna offentliga handlingar. Vem som helst har rätt att ta del av förslaget. När du skickar in ett Ulricehamnsförslag ger du också ditt tillstånd till att det publiceras på kommunens webbplats.

Riktlinjer

Det finns några riktlinjer som ditt förslag måste följa för att det ska kunna bli ett Ulricehamnsförslag:

 • Förslagsställaren är folkbokförd i kommunen, äger en fastighet i kommunen eller är en verksam ideell förening, anonyma förslag godtas inte.
 • Förslaget rör något av kommunens ansvarsområden.
 • Förslaget är inte att anse som en synpunkt.
 • Förslaget handlar inte om myndighetsutövning mot enskild.
 • Förslagets innehåll får inte vara odemokratiskt, rasistiskt eller på annat sätt kränkande.
 • Förslaget får inte vara inlämnat av ett företag.
 • Ett liknande förslag ska inte ha lämnats in eller beretts under det senast gångna året.
 • Att förslaget inte handlar om något som kommunen redan tillhandahåller.

Om ditt förslag inte följer riktlinjerna kommer vi att meddela dig att det inte kan publiceras. Det är därför viktigt att du lämnar namn och kontaktuppgifter.

Kontakta våra politiker

Du kan också påverka genom att kontakta kommunens politiker. Det kan du göra genom att ringa, skriva eller besöka dem. Om du vill träffa en politiker är det bra om du först bokar en tid.

Politikerregister

Ställ en fråga under allmänhetens frågestund

Politikerna i kommunfullmäktige beslutade under 2022 att införa Allmänhetens frågestund. I och med detta kan allmänheten ställa frågor till ledande politiker och få svar under vissa i förväg bestämda fullmäktigemöten. Vilka möten som ska innehålla frågestund bestäms av fullmäktige.

Under år 2024 hålls allmänhetens frågestund vid fullmäktiges möten den 25 april och 24 oktober.

Du skickar in din fråga till allmänhetens frågestund via e-post.

kommun@ulricehamn.se

Du kan fylla i ett webbformulär.

Skriv en fråga till allmänhetens frågestund

Du kan posta din fråga till:

Kommunkansliet
Ulricehamns kommun
523 86 Ulricehamn

Regler för allmänhetens frågestund

Reglerna för allmänhetens frågestund följer nedan, samt går att läsa i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Samlat presidium bestämmer

Samlat presidium föreslår vilka sammanträden som ska innehålla allmänhetens frågestund inför fastställandet av sammanträdesdagar. Allmänhetens frågestund ska genomföras minst 2 gånger per år. Ett av dessa tillfällen ska vara inför budgeten. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst 1,5 timme.

Hur ställer du en fråga?

En fråga från invånarna i Ulricehamns kommun ska vara skriftlig och undertecknad med namn och kontaktuppgift. Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett kommunalt förhållande, frågan får inte heller röra myndighetsutövning mot enskild. Frågan bör kunna besvaras utan större utredning. Frågan skickas in via formulär på hemsidan, till kommun@ulricehamn.se eller lämnas in/postas till kommunkansliet för ankomst senast kl. 9.00, tre arbetsdagar före sammanträdet där den ska ställas. Frågor bör lämnas in digitalt. Om frågeställaren så önskar kan hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa sin fråga. I annat fall läser kommunfullmäktiges ordförande upp frågan. Ordföranden avgör efter samråd med vice ordföranden om en fråga får ställas.

Till vem kan du ställa frågan?

Fråga får ställas till kommunal- och oppositionsråd, ordförande i kommunal nämnd eller ordförande i styrelse för kommunalt bolag. Om det av frågan inte framgår till vem den riktas, avgör fullmäktiges ordförande vem som har att besvara frågan. Om frågan rör majoritetsförhållandena så är det vice ordförande som avgör, och vice versa.

Hur lång får frågan vara?

Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en (1) följdfråga på två (2) minuter med anledning av svaret och den som svarar får 2 minuter för att svara på denna. Debatt i fullmäktige får inte förekomma under frågestunden.

Hur besvaras frågan?

Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får behandlas vid samma tillfälle. Alla frågor ska även få ett skriftligt svar som också publiceras på hemsidan efter sammanträdet. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid aktuellt sammanträde ska frågeställaren få skriftligt svar.

Hur får du reda på när frågan besvaras?

Allmänhetens frågestund ska tillkännages i kungörelsen till det aktuella sammanträdet med kommunfullmäktige. Allmänheten ska informeras om möjligheten att lämna frågor samt att allmänhetens frågestund äger rum vid visst sammanträde, till exempel via kommunens sociala medier eller annons i dagspress.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 21 december 2023 av Linnea Pettersson

Hjälpte informationen på denna sida dig?