Brunnsnäs 2:9 ”Säteriområdet”

Här hittar du information om detaljplanen Brunnsnäs 2:9 ”Säteriområdet”.

Karta med markerat område för detaljplanen Brunnsnäs 2:9

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utveckla Brunnsnäs Säteri, dels som ett besöksmål och dels för bostadsändamål. Planen syftar även till att skydda och bevara områdets höga natur- och kulturvärden.

Beskrivning

Planområdet är lokaliserat i Brunnsnäsområdet som ligger utmed Åsundens nordvästra strand, på motsatt sida vattnet från Ulricehamns centrum. Området ligger i anslutning till stadsdelen Villastaden och är ett populärt grönområde som närboende nyttjar för rekreation och friluftsliv.

Planförslaget innebär att Brunnsnäs Säteri, dess huvudbyggnad och tillhörande flyglar, ekonomibyggnader och befintliga arrendebostad tillåts utvecklas som en besöksanläggning. Exempelvis som café, hotell, restaurang, konferenslokal eller gårdsbutik. Byggnader som idag nyttjas för bostadsändamål tillåts även fortsättningsvis att användas som bostäder.

Detaljplanen tillskapar två nya byggrätter dels en utveckling av den befintliga ladugårdsstrukturen och dels en mindre komplementbyggnad i syfte att komplettera den framtida verksamheten. Nya byggnader och tillägg ska uppföras varsamt och ska inte störa upplevelsen av säteriets karaktär och dess dominanta läge i landskapet. Nya byggnader och tillägg i området ska följa den lokala byggnadstraditionen och ska därför utformas i samklang med befintliga byggnader utifrån volym, färg, struktur och material.

Detaljplanen möjliggör även för en utveckling av två nygamla parkområden. Den engelska parken nordväst om säteriet och parken i barockstil söder om säteriet med den befintliga trädallén av hamlade lindar. Vidare avser detaljplanen att skydda och bevara stora delar av områdets naturområden och jordbruksmarker.

Samråd pågår 5 till 26 juni 2024

Ett förslag till ny detaljplan för Brunnsnäs 2:9 ”Säteriområdet” har tagits fram och ställs ut på samråd. Har du synpunkter på förslaget ska du lämna in dem skriftligt, via e-post, e-tjänst eller brev, till kommunen senast 26 juni 2024. Handlingarna hittar du via länkarna nedan, de finns också att tillgå i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Synpunkter kan lämnas på följande sätt:

Märk med ”Dnr 2023-612”. Kom ihåg att ange ditt namn och adress/fastighetsbeteckning när du yttrar dig.

Samrådets syfte

Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in information och synpunkter. Kommunen samråder bland annat med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare och boende som berörs.

Samrådsmöte

Kommunen kommer att hålla ett informationsmöte där representanter från kommunen deltar och berättar mer om detaljplanen och svarar på eventuella frågor.

Datum: 25 juni 2024
Plats: Brunnsnäs Säteri, konferensrummet i den röda ladan
Tid: 16.00 till 18.00

Välkommen!

Illustration i 3D

I ArcGIS Urban har du möjlighet att se samrådsförslaget i 3D.
På sidan kan du själv se hur planen kan komma att påverka områdets sol- och skuggförhållanden och hur en illustrerad byggrätt kan komma att uppföras på platsen.

3D-visualisering Brunnsnäs i ArcGIS Urban

Planprogram Brunnsnäs Säteri

Planarbetet har föregåtts av ett planprogram, programmet syftade till att fördjupa kommunens kunskaper om området och har därmed även utrett hur exploatering i området kan genomföras med hänsyn till platsens höga natur- och kulturvärden.

Den föreslagna utvecklingen för Brunnsnäs Säteri är att det ska utvecklas mot någon form av besöksanläggning samt att dess befintliga funktion som bostäder ska bibehållas. I arbetet med planprogrammet har även ett flertal förundersökningar genomförts, bland annat naturvärdesinventeringar, ekosystemtjänstanalyser, kulturmiljöutredningar och arkeologiska utredningar med mera. Resultatet av utredningarna visar på att Brunnsnäsområdet är ett komplext område med flertalet höga djur-, natur-, och kulturvärden som måste beaktas vid framtagandet av detaljplanen. Planen följer den utveckling som föreslås i planprogrammet.

På grund av att Brunnsnäsområdet har en hög komplexitet har Ulricehamns kommun valt att dela upp området i två etapper, säteriområdet och bostadsområdet. Denna detaljplan kommer därför inte att beröra det framtida bostadsområdet.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2023 § att godkänna Planprogram Brunnsnäs Säteri. Programmet kommer att vara vägledande vid framtagande av detaljplanen för Säteriområdet.

Programmet finns att läsa i sin helhet här: Brunnsnäs — Ulricehamns kommun

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under samråd

Publicerat av Helen Einarsson den 9 januari 2024, senast ändrad den 14 juni 2024 av Elin Ohlsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?