Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Det ställs särskilda krav på verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet enligt lagen. Beroende på typ kräver de anmälan eller tillstånd. Dessutom måste egenkontroll finnas.

Oavsett vilken av kategorierna som den tilltänkta verksamheten tillhör så gäller miljöbalkens bestämmelser för alla verksamheter och inte bara för de som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Bygglov

Din planerade verksamhet eller ändring av verksamhet kan omfattas av bygglov. Läs mer och kontakta byggenheten här:  Kontakta byggenheten

Olika typer av miljöfarliga verksamheter

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. Vilka verksamheter som behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan listas i Miljöförordningen.

Miljöprövningsförordningen (2013:251) hos Sveriges Riksdag
Information om miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen
Information om farlig verksamhet hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

A- och B-verksamhet

Enligt miljöbalken kräver dessatillstånd och prövas hos Länsstyrelsens eller mark- och miljödomstolen. Exempel är större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats, en stor hamn, etc.

Information om prövning av miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen

C-verksamhet

Dessa ska anmälas till kommunen. Exempel på C-verksamheter är bensinstationer, tvätterier, verkstäder, avloppsreningsverk eller anläggningar för tillverkning av färg, lim eller plastprodukter. Även jordbruk och lantbruk räknas som C-verksamheter.

U-verksamhet

Dessa är mycket små verksamheter, som inte påverkar miljön särskilt mycket. Dessa behöver varken tillstånd eller anmälan. De ska ändå följa kraven i miljöbalken och miljöenheten utövar tillsyn över dem.

Är du osäker på om din verksamhet kräver en anmälan, hör av dig till miljöenheten i god tid så kan du få hjälp och råd.

Anmälan för C-verksamheter

Anmäl din verksamhet till kommunen minst sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet (pdf)

För jordbruk finns särskild information och anmälan.

Jordbruk och djurhållning

Kommunen kommer att ta ställning till vilka åtgärder och specifika försiktighetsmått som gäller för din verksamhet.

Avgift för handläggning av anmälan

För handläggningen av anmälan av C-verksamhet kommer kommunen ta ut en avgift. Avgiften baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa. 

Årlig tillsynsavgift

Året efter du har anmält din verksamhet kommer du som verksamhetsutövaren behöva betala en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek varierar efter vilken verksamhet som anmäls.

 

Tillsyn och egenkontroll

Miljöenheten i Ulricehamns kommun ansvarar för tillsynen

Det gäller de flesta verksamheter som finns i kommunen. Syftet med tillsynen är att förebygga och minska störningar i miljön. Det innebär att miljöenheten kontrollerar att verksamheterna inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att företagen har fungerande egenkontroll. Verksamheterna kontrolleras genom inspektioner och krav kan ställas på exempelvis reningsutrustning, kemikalieval och hantering av avfall. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Miljöenheten har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder. Om miljöenheten misstänker brott mot miljöbalken och överträdelsen kan vara straffbar, är miljöenheten skyldig att anmäla den misstänkte för åtalsprövning.

Ansvaret för brister och åtgärder ligger alltid på dig som verksamhetsutövare

När du bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att ha en egenkontroll

Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet

Arbeten i vatten

Om du ska utföra arbeten i vatten, till exempel muddra eller bygga pirar, så krävs det antingen anmälan eller tillstånd. Förutom att arbeten i vatten kan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt till Länsstyrelsen kan även reglerna i miljöbalken om strandskydd gälla.

Information om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen
Strandskydd i Ulricehamns kommun

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B-, C- eller U-anläggningar beroende på verksamhetens omfattning och miljöpåverkan. Vilka verksamheter som behöver söka tillstånd eller lämna in en anmälan listas i Miljöförordningen.

Miljöprövningsförordningen (2013:251) hos Sveriges Riksdag
Information om miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen
Information om farlig verksamhet hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

A- och B-verksamhet

Enligt miljöbalken kräver dessatillstånd och prövas hos Länsstyrelsens eller mark- och miljödomstolen. Exempel är större industri, anläggning för behandling av avfall, en flygplats, en stor hamn, etc.

Information om prövning av miljöfarlig verksamhet hos Länsstyrelsen

C-verksamhet

Dessa ska anmälas till kommunen. Exempel på C-verksamheter är bensinstationer, tvätterier, verkstäder, avloppsreningsverk eller anläggningar för tillverkning av färg, lim eller plastprodukter. Även jordbruk och lantbruk räknas som C-verksamheter.

U-verksamhet

Dessa är mycket små verksamheter, som inte påverkar miljön särskilt mycket. Dessa behöver varken tillstånd eller anmälan. De ska ändå följa kraven i miljöbalken och miljöenheten utövar tillsyn över dem.

Är du osäker på om din verksamhet kräver en anmälan, hör av dig till miljöenheten i god tid så kan du få hjälp och råd.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 30 januari 2015, senast ändrad den 29 december 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?