Bidrag för kultur

Både föreningar och enskilda personer och grupper kan söka bidrag inom kulturområdet.

Kulturföreningar kan få stöd dels för arrangemang och dels för kostnadskrävande projekt.

Förlustbidrag för kulturarrangemang kan även sökas av enskilda personer och grupper. Du behöver alltså inte ha bildat en förening för att få ansöka.

 

Styrdokument för föreningsbidrag följ länk nedan:

Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulricehamn

Förlustbidrag vid anordnande av kulturarrangemang

Förlustbidrag är ett bidrag som du kan få från kommunen för att ordna ett offentligt kulturarrangemang, till exempel en föreläsning eller en konsert. Du kan få pengar för hela eller delar av arrangemanget när det går med förlust, till exempel en föreläsning eller en konsert. Du kan inte få förlustbidrag om ditt evenemang går med vinst.

Tänk på att du måste ansöka i god tid före arrangemanget ska genomföras men att pengarna betalas ut efteråt när du har redovisat dina kostnader, om du då har gått med förlust.

Vem kan få förlustbidrag?

Enskilda personer, grupper och föreningar kan söka förlustbidrag. Barn och ungdomar under 18 år kan också få förlustbidrag om någon vuxen tar ansvar för ekonomin.

Det är arrangemangets innehåll som bedöms oavsett om det är en privatperson, förening eller annan organisation som står bakom ansökan. Du behöver alltså inte ha bildat en förening för att få ansöka.

Regler för att få förlustbidrag

Evenemanget du ordnar ska vara offentligt, alltså öppet för vem som helst. Evenemanget måste genomföras här i kommunen.

Du kan inte få förlustbidrag om ditt evenemang går med vinst.

Förlustbidraget är tänkt som en hjälp till personer och föreningar som jobbar ideellt. Företag och vinstdrivande organisationer kan inte få förlustbidrag.

Sökande förening ska även visa att man har en plan för alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetsarbete och att man följer FN:s barnkonvention.

Marknadsföring

Du måste marknadsföra ditt arrangemang så att så många som möjligt får veta vad som är på gång. Exempel på marknadsföring är annonser i tidningen och affischer. Annonskostnader är en utgift som du kan få ersättning för om du tar med det på ansökningsblanketten.

Det ska synas i all marknadsföring att du får hjälp av kommunen. Logotyp för nedladdning att använda i annonser och på affischer finns att hämta i vårt pressrum.

Grafiska regler för Ulricehamns kommun

Vet du inte vad det finns för tidningar och andra medier där du kan göra reklam? Kontakta oss på kultur så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Viktiga tider

Ansökan

Du kan max ansöka om 20 000 kronor eller mindre i förlustbidrag och du måste du skicka in din ansökan minst en månad före evenemanget. Under sommaren (juni-augusti) behöver vi din ansökan minst två månader i förväg. Du behöver ett Bank ID för att kunna ansöka om förlustbidrag.

Retroaktiva bidrag medges ej, du kan alltså inte ansöka om förlustbidrag efter att evenemanget är genomfört.

Svar

Du får svar på din ansökan inom två veckor om den är rätt ifylld. På sommaren kan det ta upp till en månad.

Ansökan

När du ansöker behöver du ha Bank ID för att kunna göra en ansökan.
Ansökan gör du via vår E-tjänst som finns på denna sida i kolumnen längst upp till höger.

Redovisning

Du ska redovisa dina inkomster och utgifter för arrangemanget senast två månader efter att du genomfört ditt evenemang för att få förlustbidrag utbetalt. Kom ihåg att lägga in kopior på kvitton och fakturor för alla inkomster och utgifter när du redovisar. Redovisar gör du genom att logga in i självserviceportalen där du gjorde din ansökan https://sjalvservice.ulricehamn.se/. Du hittar inloggning längst upp till höger. Ansökan hittar du sedan på mina sidor.

 

Kostnadskrävande projekt för hembygdsgårdar

Bidragets syfte är att stödja vid till exempel renovering och bevarande av hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gynnar skötsel och visningar av kulturmiljön. Bidraget ges till ideella organisationer som vårdar lokal byggnadskultur och använder dessa i regelbunden publik verksamhet.

Villkor

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos verksamhet kultur och fritid.
Igångsättnings /inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag beviljas efter kommunstyrelsens prövning.

Bidrag

Bidrag betalas ut med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt vars kostnader understiger 20 000 kronor eller överstiger 500 000 kr.

Projektet ska slutföras senast tre år efter att bidrag beviljats, i annat fall har kommunen rätt att ompröva beslutet i det enskilda fallet.

Utbetalning av beviljat bidrag sker när respektive projekt är genomfört och redovisning har inlämnats till kultur och fritid.

Handlingar

Ansökan ska innehålla:

 • Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i förekommande fall) samt finansieringsplan.
 • I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme.
 • De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert.
 • Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall).
 • Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via vår webbportal. Länk till vår webbportal hittar du här till höger under E-tjänst, välj Föreningsbidrag.

Ansökan kan lämnas in från 1 september och senast den 30 november.

Kontaktuppgifter

Kultur och fritid
Växel 0321-59 50 00
foreningsbidrag@ulricehamn.se

Övrigt

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen:

 • Byggnad av kulturhistoriskt intresse
 • Stöd kan fördelas för insatser/vård av byggnader som representerar lokal byggnadskultur som förvaltas av ideell organisation
 • Stöd till ordinarie driftskostnader lämnas inte
 • Vid renovering av byggnader av kulturhistoriskt värde ska dialog föras med regionens antikvarie
 • Vårdinsatser som bidrar till att öka tillgängligheten till kulturarvet prioriteras
 • Insatser som möjliggör förmedling och pedagogisk verksamhet för barn/unga värdesätts
 • Medel kan fördelas även till byggnader som är flyttade ur sitt ursprungliga kulturhistoriska sammanhang
 • Jämställdhetsskapande åtgärder

Redovisning

Redovisning av kostnadskrävande projekt  för ansökningar som gjorts både digitalt(via vår e-tjänst) eller manuellt ska redovisas via blankett nedan:

Rekvisition av bidrag till kostnadskrävande projekt (pdf)

Redovisning skickas till:
Ulricehamns kommun
Kultur och fritid
523 86 Ulricehamn

eller via e-post till kulturochfritid@ulricehamn.se

Oförutsett/övrigt

Ändamål

Bidraget avser att vara ett komplement till hembygdsföreningar för att tillgodose skyltning och information som gäller föreningens kulturarvsarbete.

Villkor

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd anmälas till kulturenheten. Igångsättnings – alternativ inköpstillstånd garanterar inte att stöd utbetalas.

Bidrag

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt/inköp vars kostnader överstiger 20 000 kronor. I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden.

Handlingar

Till ansökan ska biläggas:

 • Motiv för inköpet/projektet etc.
 • De beräknade kostnaderna vid inköp ska styrkas med anbud eller offert.
 • Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall)
 • Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser.

Ansökan

Någon särskild ansökningsblankett finns inte.

Två ansökningstillfällen per år, 30 maj respektive 30 oktober. Beslut tas månaden efter.

Ansökan skickas till:
Ulricehamns kommun
Kultur och fritid
523 86 Ulricehamn

eller via e-post till kulturochfritid@ulricehamn.se

Kulturstipendium

Kulturstipendiet

Kulturstipendiet, på 10 000 kronor, delas ut till person som avser utbilda, fortbilda, vidareutbilda sig eller forska inom de konstnärliga områdena.

Stipendiaten ska vara född och/eller uppvuxen, eller mantalsskriven i Ulricehamns kommun.

Föreslå stipendiat

Nominering sker via  E-tjänst. Länk till E-tjänsten finns från och med januari till sista datum för nomineringen i den blå spalten till höger, välj  Priser och stipendier.

Sista datum för nominering är 30 april.

Stipendiet delas ut i samband med firandet i Stureparken den 6 juni.

 

Kulturpris

Kulturpriset

Kulturpriset, på 10 000 kronor, delas ut till person, förening eller institution som utfört värdefull gärning inom kulturområdet.

Kulturpristagaren ska vara mantalsskriven i Ulricehamns kommun eller ha anknytning till kommunen. Förening/organisation ska vara verksam inom Ulricehamns kommun.

Beslut om kandidat görs av kommunstyrelsen.

Föreslå stipendiat

Nominering sker via  E-tjänst. Länk till E-tjänsten finns från och med januari till sista datum för nomineringen i den blå spalten till höger, välj  Priser och stipendier.

Sista datum för nominering är 30 april.

Stipendiet delas ut i samband med firandet i Stureparken den 6 juni.

 

 

Stöd till studieförbund

Kultur- och fritid, Ulricehamns kommun har beslutat att följa Västra Götalands Bildningsförbunds rekommenderade riktlinjer vid fördelning av bidrag till studieförbunden:

 • Kommunbidrag kan utgå till alla inom Ulricehamns kommun verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. Bidraget utgår för den verksamhet som bedrivs i Ulricehamns kommun.
 • Innevarande års anslag beräknas på den genomsnittliga verksamheten under 2 år, med eftersläpning på ett år.
 • De anslagsgrundande verksamhetsformerna är studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang.

Vid beräkningar används:

Studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet

 • unika deltagare
 • studietimmar
 • deltagare med funktionsnedsättning

Kulturarrangemang

 • antal kulturarrangemang

Anslaget fördelas enligt följande

 • 70 procent studiecirklar (50 procent deltagare 50 procentstudietimmar)
 • 10 procent annan folkbildningsverksamhet (50 procent deltagare 50 procent studietimmar)
 • 20 procent kulturarrangemang (antal kulturprogram)

För de studieförbund som är nya i kommunen sker infasning efter genomförd verksamhet efter samma princip som ovan. Infasningen sker under 2 år där man vid första utbetalningsåret erhåller 50 procent av anslaget och andra utbetalningsåret 100 procent.

Bidraget betalas ut under första kvartalet.

Inrapportering av verksamhet:

Studieförbunden rapporterar föregående års verksamhet till kommunen senast 30 juni. Inrapporterad verksamhet ligger sedan till grund för nästkommande års utbetalning av kommunbidraget. Som exempel så innebär det att 2021 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma beräkning används i alla tre verksamhetsformerna.

Verksamhetsplan för kommande år lämnas senast 15 december.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och påskrivet kommunsammandrag (sammanställning över STUV) lämnas senast 30 juni.

Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet kan bidraget omprövas.

Inrapportering sker genom vår e-tjänst:

Ansökan om kommunbidrag till studieförbund

Kultur & Fritid kallar till dialog med studieförbunden, representanter från politiken och tjänstemän och i syfte att utveckla samarbete.

Projektstöd för studieförbund till kultur för äldre

Ändamål

Verksamhet kultur och fritid delar ut 100 000 kronor för kulturarrangemang för äldre under året. Pengarna kan sökas av ett, eller flera studieförbund. Ansökan om medel är möjlig för studieförbund som har en projektidé som innefattar att äldre får stor möjlighet att vara med och skapa och delta aktivt.

Exempel på aktiviteter:
allsång, att skapa med färg och form, berättande, dans och rörelse.

Villkor

Det ska vara kostnadsfritt för de äldre att delta i aktiviteterna.
Projektet ska vara nyskapande.
Aktiviteter som redan görs på äldreboenden och så vidare kan man inte söka stöd för. Man kan få stöd att köpa tjänster (ex: musiker, konstpedagog etc.) och inköp av förbrukningsmaterial. Man kan inte få stöd för inköp av musikanläggningar, hyra av lokal etc.
Verksamhet kultur och fritid ser helst att projekt drivs ihop med föreningar, till exempel med hembygdsföreningar och pensionärsföreningar. Det bör tydligt framgå i ansökan hur samarbetet kommer ske.

Ansökan

Ansökan sker digitalt via vår e-tjänst, gå via länk nedan, och ska vara kommunen tillhanda senast den 31 januari.

Projektstöd för studieförbund till kultur för äldre

Redovisning

Projektet ska redovisas senast den 31 december det år ansökan gäller.

Redovisar gör du genom att logga in i självserviceportalen där du gjorde din ansökan https://sjalvservice.ulricehamn.se/. Du hittar inloggning längst upp till höger. Ansökan hittar du sedan på mina sidor.

 

 

Förlustbidrag är ett bidrag som du kan få från kommunen för att ordna ett offentligt kulturarrangemang, till exempel en föreläsning eller en konsert. Du kan få pengar för hela eller delar av arrangemanget när det går med förlust, till exempel en föreläsning eller en konsert. Du kan inte få förlustbidrag om ditt evenemang går med vinst.

Tänk på att du måste ansöka i god tid före arrangemanget ska genomföras men att pengarna betalas ut efteråt när du har redovisat dina kostnader, om du då har gått med förlust.

Vem kan få förlustbidrag?

Enskilda personer, grupper och föreningar kan söka förlustbidrag. Barn och ungdomar under 18 år kan också få förlustbidrag om någon vuxen tar ansvar för ekonomin.

Det är arrangemangets innehåll som bedöms oavsett om det är en privatperson, förening eller annan organisation som står bakom ansökan. Du behöver alltså inte ha bildat en förening för att få ansöka.

Regler för att få förlustbidrag

Evenemanget du ordnar ska vara offentligt, alltså öppet för vem som helst. Evenemanget måste genomföras här i kommunen.

Du kan inte få förlustbidrag om ditt evenemang går med vinst.

Förlustbidraget är tänkt som en hjälp till personer och föreningar som jobbar ideellt. Företag och vinstdrivande organisationer kan inte få förlustbidrag.

Sökande förening ska även visa att man har en plan för alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetsarbete och att man följer FN:s barnkonvention.

Marknadsföring

Du måste marknadsföra ditt arrangemang så att så många som möjligt får veta vad som är på gång. Exempel på marknadsföring är annonser i tidningen och affischer. Annonskostnader är en utgift som du kan få ersättning för om du tar med det på ansökningsblanketten.

Det ska synas i all marknadsföring att du får hjälp av kommunen. Logotyp för nedladdning att använda i annonser och på affischer finns att hämta i vårt pressrum.

Grafiska regler för Ulricehamns kommun

Vet du inte vad det finns för tidningar och andra medier där du kan göra reklam? Kontakta oss på kultur så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Viktiga tider

Ansökan

Du kan max ansöka om 20 000 kronor eller mindre i förlustbidrag och du måste du skicka in din ansökan minst en månad före evenemanget. Under sommaren (juni-augusti) behöver vi din ansökan minst två månader i förväg. Du behöver ett Bank ID för att kunna ansöka om förlustbidrag.

Retroaktiva bidrag medges ej, du kan alltså inte ansöka om förlustbidrag efter att evenemanget är genomfört.

Svar

Du får svar på din ansökan inom två veckor om den är rätt ifylld. På sommaren kan det ta upp till en månad.

Ansökan

När du ansöker behöver du ha Bank ID för att kunna göra en ansökan.
Ansökan gör du via vår E-tjänst som finns på denna sida i kolumnen längst upp till höger.

Redovisning

Du ska redovisa dina inkomster och utgifter för arrangemanget senast två månader efter att du genomfört ditt evenemang för att få förlustbidrag utbetalt. Kom ihåg att lägga in kopior på kvitton och fakturor för alla inkomster och utgifter när du redovisar. Redovisar gör du genom att logga in i självserviceportalen där du gjorde din ansökan https://sjalvservice.ulricehamn.se/. Du hittar inloggning längst upp till höger. Ansökan hittar du sedan på mina sidor.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 januari 2015, senast ändrad den 13 november 2023 av Lillemor Axell

Hjälpte informationen på denna sida dig?