Bidrag för kultur

Både föreningar och enskilda personer och grupper kan söka bidrag inom kulturområdet.

Kulturföreningar kan få stöd dels för arrangemang och dels för kostnadskrävande projekt.

Förlustbidrag för kulturarrangemang kan även sökas av enskilda personer och grupper. Du behöver alltså inte ha bildat en förening för att få ansöka.

Förlustbidrag för kulturarrangemang

Ändamål

Förlustbidrag är ett bidrag som du kan få från kommunen för att ordna ett offentligt kulturarrangemang, till exempel en föreläsning eller en konsert. Du kan få pengar för hela eller delar av arrangemanget och går med förlust, till exempel en föreläsning eller en konsert. Du kan inte få förlustbidrag om ditt evenemang går med vinst.

Tänk på att du måste ansöka i god tid före arrangemanget ska genomföras men att pengarna betalas ut efteråt, när du har redovisat dina kostnader, som ett förlustbidrag. Du får alltså inga pengar i förskott.

Vem kan få förlustbidrag?

Enskilda personer, grupper och föreningar kan söka förlustbidrag. Barn och ungdomar under 18 år kan också få förlustbidrag om någon vuxen tar ansvar för ekonomin.

Det är arrangemangets innehåll som bedöms oavsett om det är en privatperson, förening eller annan organisation som står bakom ansökan. Du behöver alltså inte ha bildat en förening för att få ansöka.

Regler för att få förlustbidrag

Evenemanget du ordnar ska vara offentligt, alltså öppet för vem som helst. Evenemanget måste genomföras här i kommunen.

Du kan inte få förlustbidrag om ditt evenemang går med vinst.

Förlustbidraget är tänkt som en hjälp till personer och föreningar som jobbar ideellt. Företag och vinstdrivande organisationer kan inte få förlustbidrag.

Sökande förening ska även visa att man har en plan för alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetsarbete och att man följer FN:s barnkonvention.

Marknadsföring

Du måste marknadsföra ditt arrangemang så att så många som möjligt får veta vad som är på gång. Exempel på marknadsföring är annonser i tidningen och affischer. Annonskostnader är en utgift som du kan få ersättning för om du tar med det på ansökningsblanketten.

Det ska synas i all marknadsföring att du får hjälp av kommunen. Logotyp för nedladdning att använda i annonser och på affischer finns under Grafisk profil.

Vet du inte vad det finns för tidningar och andra medier där du kan göra reklam? Kontakta oss på kultur så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Viktiga tider

Ansökan – Du kan max ansöka om 20 000 kronor eller mindre i förlustbidrag och du måste du skicka in din ansökan minst en månad före evenemanget. Under sommaren (juni-augusti) behöver vi din ansökan minst två månader i förväg.

Retroaktiva bidrag medges ej, du kan alltså inte ansöka om förlustbidrag efter att evenemanget är genomfört.

Svar – Du får svar på din ansökan inom två veckor om den är rätt ifylld. På sommaren kan det ta upp till en månad.

Redovisning – Redovisningsblanketten måste skickas in senast två månader efter att evenemanget är genomfört.

Ansökan

Använd vår e-tjänst för ansökan om förlustbidrag för kulturarrangemang.

Redovisning

Du ska redovisa dina inkomster och utgifter för arrangemanget för att få förlustbidrag utbetalt. Använd blanketten ”Redovisning för förlustbidrag förr arrangemang”. Var noga när du fyller i redovisningsblanketten och glöm inte att skicka med kopior på kvitton på alla inkomster och utgifter du redovisar. Blanketten skickas in senast två månader efter att du genomfört ditt evenemang.

Redovisningsblankett för förlustbidrag för arrangemang (pdf

Bidrag för kostnadskrävande projekt

Ändamål

Bidraget avser att stödja vid t.ex. renovering av fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och bevarande av kulturmiljön. Bidraget avser vårdinsatser som förvaltas av ideella organisationer och representerar lokal byggnadskultur samt används i publik verksamhet.

Villkor

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings- eller inköpstillstånd sökas hos verksamheten kultur. Igångsättnings – alternativt inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning.

Bidrag

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt vars kostnader understiger 20 000 kronor.

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden.

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet.

Handlingar

Till ansökan ska biläggas:

 • Motiv för föreslagen åtgärd
 • Fullständig kostnadskalkyl
 • Driftkostnadskalkyl (i förekommande fall)
 • Finansieringsplan

I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme.

De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert.

Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall).

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser.

Ansökan

Ansökan ska göras på särskild blankett  via länk nedan samt på verksamhet kultur och fritid.

Ansökan ska vara oss tillhanda eller poststämplad senast 30 november.

Blankett: Ansökan om bidrag till kostnadskrävande projekt (pdf)

Ansökan skickas till:
Ulricehamns kommun
Kultur och fritid
523 86 Ulricehamn

eller via e-post till kulturochfritid@ulricehamn.se

Övrigt

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen:

 • Byggnad av kulturhistoriskt intresse
 • Stöd kan fördelas för insatser/vård av byggnader som representerar lokal byggnadskultur som förvaltas av ideell organisation
 • Stöd till ordinarie driftskostnader lämnas inte
 • Vid renovering av byggnader av kulturhistoriskt värde ska dialog föras med regionens antikvarie
 • Vårdinsatser som bidrar till att öka tillgängligheten till kulturarvet prioriteras
 • Insatser som möjliggör förmedling och pedagogisk verksamhet för barn/unga har värdesatts
 • Medel kan fördelas även till byggnader som är flyttade ur sitt ursprungliga kulturhistoriska sammanhang
 • Jämställdhetsskapande åtgärder.

Styrdokument för föreningsbidrag:

Föreningsbidrag i Ulricehamns kommun (pdf)

Redovisning av kostnadskrävande projekt redovisas via blankett nedan:

Rekvisition av bidrag till kostnadskrävande projekt (pdf)

Redovisning skickas till:
Ulricehamns kommun
Kultur och fritid
523 86 Ulricehamn

eller via e-post till kulturochfritid@ulricehamn.se

Oförutsett/övrigt

Ändamål

Bidraget avser att vara ett komplement till hembygdsföreningar för att tillgodose skyltning och information som gäller föreningens kulturarvsarbete.

Villkor

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd anmälas till kulturenheten. Igångsättnings – alternativ inköpstillstånd garanterar inte att stöd utbetalas.

Bidrag

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt/inköp vars kostnader överstiger 20 000 kronor. I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden.

Handlingar

Till ansökan ska biläggas:

 • Motiv för inköpet/projektet etc.
 • De beräknade kostnaderna vid inköp ska styrkas med anbud eller offert.
 • Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall)
 • Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser.

Ansökan

Någon särskild ansökningsblankett finns inte.

Två ansökningstillfällen per år, 30 maj respektive 30 oktober. Beslut tas månaden efter.

Ansökan skickas till:
Ulricehamns kommun
Kultur och fritid
523 86 Ulricehamn

eller via e-post till kulturochfritid@ulricehamn.se

Kulturstipendium

Ändamål

Stipendiet delas ut varje år till en person som avser att utbilda, fortbilda, vidareutbilda sig eller forska inom de konstnärliga områdena.

Villkor

Stipendiat ska vara född eller verksam i Ulricehamns kommun.
Stipendiet delas ut i samband med firandet i Stureparken den 6 juni.

Bidrag

Stipendiesumman är 10 000 kr.

Förslag på kulturstipendiat inklusive en kort motivering kan göras på blankett nedan och skickas senast den 19 april till:
Ulricehamns kommun
Kultur och fritid
523 86 Ulricehamn
Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se

Kulturpris och kulturstipendium, blankett till nominering och ansökan

Kulturpris

Ändamål

Kulturpriset delas ut varje år till en person, förening eller institution som utfört värdefull gärning inom kulturområdet.

Villkor

Föreslagen kulturpristagare ska vara mantalsskriven i Ulricehamns kommun eller ha anknytning till kommunen. Förening/organisation ska vara verksam inom Ulricehamns kommun. Beslut om kandidat görs av kommunstyrelsen.
Kulturpriset delas ut i samband med firandet i Stureparken den 6 juni.

Bidrag

Summan är 10 000 kr.

Förslag på kulturpristagare inklusive en kort motivering kan göras på blankett nedan och skickas senast den 19 april till:
Ulricehamns kommun
Kultur och fritid
523 86 Ulricehamn
Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se

Kulturpris och kulturstipendium, blankett till nominering och ansökan

Stöd till studieförbund

Kommunbidrag kan utgå till alla inom Ulricehamns kommun verksamma studieförbund, vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet.

Villkor

Bidrag till studieförbunden utgår för den verksamhet som bedrivs i Ulricehamns kommun.
Enligt Kommunstyrelsen beslut 2018-04-05 § 125 följer Ulricehamns kommun den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat under 2017 med utgångspunkt från den statliga modellen som fastslogs 2015.

Övrigt

Bidragsberättigade studieförbund ska för Ulricehamns kommun presentera verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser inklusive ekonomisk redovisning i samband med bidragsansökan. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet kan bidraget omprövas.

Ansökan sker i kontakt med verksamheten

Projektstöd till studieförbund för mobil kultur för äldre

Ändamål

Verksamhet kultur och fritid delar ut 100 000 kronor för kulturarrangemang för äldre under året. Pengarna kan sökas av ett, eller flera studieförbund. Ansökan om medel är möjlig för studieförbund som har en projektidé som innefattar att äldre får stor möjlighet att vara med och skapa och delta aktivt.

Exempel på aktiviteter:
allsång, att skapa med färg och form, berättande, dans och rörelse.

Villkor

Det ska vara kostnadsfritt för de äldre att delta i aktiviteterna.
Projektet ska vara nyskapande.
Aktiviteter som redan görs på äldreboenden och så vidare kan man inte söka stöd för. Man kan få stöd att köpa tjänster (ex: musiker, konstpedagog etc.) och inköp av förbrukningsmaterial. Man kan inte få stöd för inköp av musikanläggningar, hyra av lokal etc.
Verksamhet kultur och fritid ser helst att projekt drivs ihop med föreningar, till exempel med hembygdsföreningar och pensionärsföreningar. Det bör tydligt framgå i ansökan hur samarbetet kommer ske.

Ansökan

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 1 mars.

Blankett- ansökan om medel för kultur för äldre

Ansökan skickas till:
Ulricehamns kommun
Kultur och fritid
523 86 Ulricehamn

Alt. kulturochfritid@ulricehamn.se

Projektet ska redovisas senast den 31 december det år ansökan gäller.

Blankett – redovisning av projekt för kultur för äldre

Särskilt stöd till gällande kulturföreningar

Det finns ett antal bidrag som betalas ut årligen från verksamhet kultur och fritid, nedan redovisas dessa:

Blåsorkestern 50 000 kronor
(Stödet utgår för att föreningen medverkar vid aktiviteter och arrangemang)

Folkets hus 100 000 kronor
(Stöd för Bio Kontrast, livesänd opera och konst på bio)

Kulturvägen- Ekomuseum Västergötland ek för. 15 000 kronor
(Stödet utgår för att föreningen marknadsför kulturarv i kommunen)

Riksteaterföreningen 90 000 kronor
(Stödet utgår för verksamheten)

Årligen anordnas möte mellan verksamhet kultur och fritid och respektive förening då verksamhetsplan och årsberättelse gås igenom.

Ändamål

Förlustbidrag är ett bidrag som du kan få från kommunen för att ordna ett offentligt kulturarrangemang, till exempel en föreläsning eller en konsert. Du kan få pengar för hela eller delar av arrangemanget och går med förlust, till exempel en föreläsning eller en konsert. Du kan inte få förlustbidrag om ditt evenemang går med vinst.

Tänk på att du måste ansöka i god tid före arrangemanget ska genomföras men att pengarna betalas ut efteråt, när du har redovisat dina kostnader, som ett förlustbidrag. Du får alltså inga pengar i förskott.

Vem kan få förlustbidrag?

Enskilda personer, grupper och föreningar kan söka förlustbidrag. Barn och ungdomar under 18 år kan också få förlustbidrag om någon vuxen tar ansvar för ekonomin.

Det är arrangemangets innehåll som bedöms oavsett om det är en privatperson, förening eller annan organisation som står bakom ansökan. Du behöver alltså inte ha bildat en förening för att få ansöka.

Regler för att få förlustbidrag

Evenemanget du ordnar ska vara offentligt, alltså öppet för vem som helst. Evenemanget måste genomföras här i kommunen.

Du kan inte få förlustbidrag om ditt evenemang går med vinst.

Förlustbidraget är tänkt som en hjälp till personer och föreningar som jobbar ideellt. Företag och vinstdrivande organisationer kan inte få förlustbidrag.

Sökande förening ska även visa att man har en plan för alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetsarbete och att man följer FN:s barnkonvention.

Marknadsföring

Du måste marknadsföra ditt arrangemang så att så många som möjligt får veta vad som är på gång. Exempel på marknadsföring är annonser i tidningen och affischer. Annonskostnader är en utgift som du kan få ersättning för om du tar med det på ansökningsblanketten.

Det ska synas i all marknadsföring att du får hjälp av kommunen. Logotyp för nedladdning att använda i annonser och på affischer finns under Grafisk profil.

Vet du inte vad det finns för tidningar och andra medier där du kan göra reklam? Kontakta oss på kultur så hjälper vi dig. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Viktiga tider

Ansökan – Du kan max ansöka om 20 000 kronor eller mindre i förlustbidrag och du måste du skicka in din ansökan minst en månad före evenemanget. Under sommaren (juni-augusti) behöver vi din ansökan minst två månader i förväg.

Retroaktiva bidrag medges ej, du kan alltså inte ansöka om förlustbidrag efter att evenemanget är genomfört.

Svar – Du får svar på din ansökan inom två veckor om den är rätt ifylld. På sommaren kan det ta upp till en månad.

Redovisning – Redovisningsblanketten måste skickas in senast två månader efter att evenemanget är genomfört.

Ansökan

Använd vår e-tjänst för ansökan om förlustbidrag för kulturarrangemang.

Redovisning

Du ska redovisa dina inkomster och utgifter för arrangemanget för att få förlustbidrag utbetalt. Använd blanketten ”Redovisning för förlustbidrag förr arrangemang”. Var noga när du fyller i redovisningsblanketten och glöm inte att skicka med kopior på kvitton på alla inkomster och utgifter du redovisar. Blanketten skickas in senast två månader efter att du genomfört ditt evenemang.

Redovisningsblankett för förlustbidrag för arrangemang (pdf

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 januari 2015, senast ändrad den 31 augusti 2020 av Lea Greim

Hjälpte informationen på denna sida dig?