Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Även produkter som har en funktion att bekämpa all växtlighet såsom t.ex. Roundup och ogräsättika är växtskyddsmedel och omfattas av reglerna.

Bild på en jordbruksmaskin som sprider växtskyddsmedel på en åker

Tillstånd, anmälan och information krävs för spridning av växtskyddsmedel

Det regleras i förordningen om bekämpningsmedel och vad som krävs beror på var du ska sprida växtskyddsmedel.

Sök tillstånd/anmäl spridning

Sök tillstånd för spridning på följande områden:

Enligt förordningen om bekämpningsmedel är det förbjudet att utan särskilt tillstånd yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Anmäl spridning för följande områden:

Enligt förordningen om bekämpningsmedel är det förbjudet att utan skriftlig anmälan yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat.

Ansökan/anmälan om spridning

Anmälan görs hos miljö- och byggnämnden i kommunen: Blankett för ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel (pdf)

Informera om att du sprider växtskyddsmedel

Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt ska senast en vecka före spridningen informera om den på väl synliga anslag.

Anslagen ska innehålla:

 • karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal
 • kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske
 • syftet med spridningen
 • växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne
 • beskrivning av spridningsmetod
 • beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen

Informationen ska lämnas på anslag av minst A5-format av väderbeständigt material och informationen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.

 

Speciella regler inom vattenskyddsområde

Var uppmärksam på att om området ligger inom ett vattenskyddsområde så kan användningen eller lagringen av växtskyddsmedel också vara tillståndspliktigt. Det enligt de villkor som finns i särskilt beslut om fastställt vattenskyddsområde.

Fastställda vattenskyddsområden i Ulricehamns kommun

Vattenskyddsområden (länkar till kartor och föreskrifter längst ner på sidan om vattenskyddsområde)

 

Skyldighet att underrätta vid spill/olycka

Vid spill eller olycka som kan ge negativa konsekvenser för mark, grund- eller ytvatten eller en egendomsskada, är det den som hanterar växtskyddsmedlet som är skyldig att snarast underrätta om detta. Räddningstjänsten, miljö- och byggnämnden, områdets ägare eller nyttjanderättsinnehavare är de som ska underrättas beroende på omfattning och risk för skada.

Naturvårdsverkets föreskrifter 2015:2

Sök tillstånd för spridning på följande områden:

Enligt förordningen om bekämpningsmedel är det förbjudet att utan särskilt tillstånd yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Anmäl spridning för följande områden:

Enligt förordningen om bekämpningsmedel är det förbjudet att utan skriftlig anmälan yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte nämnden bestämmer något annat.

Ansökan/anmälan om spridning

Anmälan görs hos miljö- och byggnämnden i kommunen: Blankett för ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel (pdf)

Publicerat av Ulrika Emtervall den 11 april 2016, senast ändrad den 12 mars 2021 av Oscar Andersson

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?