Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter. Även produkter som har en funktion att bekämpa all växtlighet såsom t.ex. Roundup och ogräsättika är växtskyddsmedel och omfattas av reglerna.

Förbud för viss användning av växtskyddsmedel

Från och med 1 oktober, 2021 är det förbjudet att använda kemiska växtskyddsmedel på vissa platser såsom skolgårdar, hemträdgårdar och kolonilotter.

Lagändringen, som skett i förordningen om bekämpningsmedel, syftar till att minska användningen av växtskyddsmedel och därmed minska riskerna för människors hälsa och miljön.

Förbudet gäller både för privatpersoner och yrkesverksamheter och innebär att växtskyddsmedel inte får användas inom följande områden;

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö , eller
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Exempel på växtskyddsmedel som inte får användas är medel som har glyfosat, pyretriner, flupyradifuron, acetamiprid som verksamma ämnen. Dessa ämnen finns i ogräsmedel och insektsmedel.

Kemikalieinspektionens lista över vilka preparat som inte får användas

Ämnen undantagna från förbudet

Kemikalieinspektionen har beslutat om undantag från förbudet för sådana ämnen som har en låg risk för människors hälsa och miljön.

Kemikalieinspektionens lista över ämnen som är undantagna från förbudet

Sök tillstånd/anmäl spridning

Innan det kan bli aktuellt med en ansökan om tillstånd eller en anmälan är den som överväger att använda växtskyddsmedel skyldig att göra en bedömning av om syftet med bekämpningen kan uppnås med metoder som ger en lägre miljöbelastning.

Sök tillstånd för spridning på följande områden:

Enligt förordningen om bekämpningsmedel är det förbjudet att utan särskilt tillstånd yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Tillståndsplikten gäller inte de växtskyddsmedel med verksam substans som Kemikalieinspektionen meddelat undantag om och som bedöms innebära en begränsad risk.

Kemikalieinspektionens lista över ämnen som är undantagna

Anmäl spridning för följande områden:

Enligt förordningen om bekämpningsmedel är det förbjudet att utan skriftlig anmälan yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter,
 • på banvallar,
 • områden som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Anmälningsskyldigheten gäller inte användning på åkermark och inte heller de växtskyddsmedel med verksam substans som Kemikalieinspektionen meddelat undantag om och som bedöms innebära en begränsad risk.

Kemikalieinspektionens lista över ämnen som är undantagna

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte miljö och byggnämnden bestämmer något annat.

Information om tillstånd och anmälan hos Naturvårdsverket

Ansökan/anmälan om spridning

Anmälan görs hos miljö- och byggnämnden i kommunen:

Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel (pdf)

Informera om att du sprider växtskyddsmedel

Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt ska innan spridningen sker informera om den på väl synliga anslag.

Anslagen ska innehålla:

 • karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal
 • kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske
 • syftet med spridningen
 • växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne
 • beskrivning av spridningsmetod
 • beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen

Informationen ska lämnas på anslag av minst A5-format av väderbeständigt material och informationen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.

Undantag från kravet om att informera allmänheten gäller sådan spridning som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Speciella regler inom vattenskyddsområde

Var uppmärksam på att om området ligger inom ett vattenskyddsområde så kan användningen eller lagringen av växtskyddsmedel också vara tillståndspliktigt. Det enligt de villkor som finns fastställt vattenskyddsområde.

Fastställda vattenskyddsområden i Ulricehamns kommun

Vattenskyddsområden (länkar till kartor och föreskrifter längst ner på sidan om vattenskyddsområde)

Skyldighet att underrätta vid spill/olycka

Vid spill eller olycka som kan ge negativa konsekvenser för mark, grund- eller ytvatten eller en egendomsskada, är det den som hanterar växtskyddsmedlet som är skyldig att snarast underrätta om detta. Räddningstjänsten, miljö- och byggnämnden och områdets ägare/nyttjanderättsinnehavare är de som ska underrättas beroende på omfattning och risk för skada.

Föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel, 2015:2, hos Naturvårdsverket

Innan det kan bli aktuellt med en ansökan om tillstånd eller en anmälan är den som överväger att använda växtskyddsmedel skyldig att göra en bedömning av om syftet med bekämpningen kan uppnås med metoder som ger en lägre miljöbelastning.

Sök tillstånd för spridning på följande områden:

Enligt förordningen om bekämpningsmedel är det förbjudet att utan särskilt tillstånd yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Tillståndsplikten gäller inte de växtskyddsmedel med verksam substans som Kemikalieinspektionen meddelat undantag om och som bedöms innebära en begränsad risk.

Kemikalieinspektionens lista över ämnen som är undantagna

Anmäl spridning för följande områden:

Enligt förordningen om bekämpningsmedel är det förbjudet att utan skriftlig anmälan yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter,
 • på banvallar,
 • områden som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Anmälningsskyldigheten gäller inte användning på åkermark och inte heller de växtskyddsmedel med verksam substans som Kemikalieinspektionen meddelat undantag om och som bedöms innebära en begränsad risk.

Kemikalieinspektionens lista över ämnen som är undantagna

Den anmälningspliktiga verksamheten får påbörjas tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte miljö och byggnämnden bestämmer något annat.

Information om tillstånd och anmälan hos Naturvårdsverket

Ansökan/anmälan om spridning

Anmälan görs hos miljö- och byggnämnden i kommunen:

Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 11 april 2016, senast ändrad den 4 april 2022

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?