Exempelritningar

Här hittar du exempel på hur ritningar och andra handlingar ska se ut och vara utförda för att bli godkända vid en handläggning. Tänk på att alla ritningar måste vara skalenliga när du skickar in dem till oss.

Checklistor och exempelritningar för olika åtgärder

Vill du installera en eldstad? (pdf)
Vill du bygga en mur? (pdf)
Vill du bygga ett uterum? (pdf)
Vill du ha ett förhandsbesked (pdf)

Situationsplan

Om du ska bygga nytt eller bygga till behöver du beställa en kartprodukt, som visar tomtens begränsningar och mått samt nivå och lägen för befintliga byggnader. Vi kommer att skicka en kartprodukt till dig så snart vi kan efter att du har lagt din beställning, beroende på vilken byggnation du tänker göra samt vilka förutsättningar som finns på platsen. Beskriv därför den planerade åtgärden så noggrant som möjligt när du fyller i beställningen.

Beställning av kartprodukt (e-tjänst)

På situationsplanen ska du rita in tillkommande byggnader och byggnadsdelar. För att lägesbestämma byggnationen behövs måttsättning med tre mått. Ett av dessa mått ska vara det närmaste och vinkelräta avståndet till tomtgränsen.

Exempel på situationsplan för nybyggnad (pdf)
Exempel på situationsplan för tillbyggnad (pdf)

Planritning

Här redovisar du husets planlösning. Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Ritningen ska visa våningsplanets olika delar (rum), dess funktion (kök) och dess yta (i kvadratmeter). Planritningen ska det framgå var sektioner är tagna och vara måttsatta. Byggnadsarea bör redovisas för varje rum och även våningsplan.

Av planritningen ska framgå:

 • våningsplanets olika delar (rum)
 • dess funktion (kök, sovrum, dusch)
 • fönster och dörrar, även dörrarnas öppningsmått
 • fast inredning såsom köksinredning, tvättstuga, wc och dusch
 • möblerade rum enligt standard (köksbord med stolar, soffa/soffbord, säng m.m.) som visar att ytorna i rummen är tillräckliga för användning av rullstol
 • var sektioner är tagna och gärna måttsatta
 • om eldstad ska installeras ska ritningen visa dess läge i byggnaden.

Ritningarna ska vara i skala 1:100 och bifogas lämpligen i A4 eller A3-format.

Tänk på att:

 • vid en ombyggnad av bostaden är det viktigt att märka ut vad som är befintligt och vad som är nytt.
 • visa väggar som ska rivas och nya väggar med avvikande markering, till exempel skrafferat (snedställda ritade parallella linjer) eller i avvikande kulörer (gråton).
 • vid tillbyggnad är det viktigt att märka ut den tilltänkta tillbyggnaden.
 • det kan vara svårt att hitta en teknisk lösning på placering av eldstad i yttervägg.

Exempel på planritning för nybyggnad (pdf)
Exempel på planritning för tillbyggnad (pdf)

Fasadritning

Här redovisar du alla fasader som påverkas. På fasadritningar ska takvinkel, byggnadshöjd och marknivåer redovisas liksom materialval och kulör(er) för aktuella fasader. Marknivåer redovisas med ny (ändrad) och befintlig marknivå. Fasadritningen ska redovisas i skala 1:100.

En fasadritning ska

 • visa takvinkel
 • visa fasadutformning
 • visa blivande och befintlig marknivå (helst ända fram till tomtgräns)
 • visa fönster och dörrars utformning
 • redovisas skalenligt

Tänk på att:

 • om marknivå ändrats ska både befintlig (streckad) som blivande (heldragen) marklinje redovisas ut till tomtgräns.
 • gatulinje bör redovisas
 • vid tillbyggnad/ändring ska både befintliga och nya fasader redovisas.
 • markera och måttsätt det som är nytt
 • vid installation av eldstad ska placering och höjd på den nya skorstenen visas på fasadritning

Exempel på fasadritning för nybyggnad (pdf)
Exempel på fasadritning för tillbyggnad (pdf)

Sektionsritning

Här redovisar du huset i sektion. En sektionsritning visar en genomskärning (snitt) av byggnaden från sidan. Markera även på planritningen vart sektionen dras. Sektionsritningen redovisas i skala 1:100.

En sektionsritning ska visa:

 • rumshöjder
 • byggnadshöjd
 • bjälklagens placering
 • taklutning
 • hur byggnaden ansluter till marken (med tänkt grundläggning)

Tänk på att:

 • genomskärningen ska vara markerad på planritning.
 • tak- och våningshöjd ska vara måttsatt.

Exempel på sektionsritning för nybyggnad (pdf)
Exempel på sektionsritning för tillbyggnad (pdf)

Markplanering och marksektion

Markplanering

En markplaneringsritning ska visa hur marken är tänkt att anordnas med parkeringar, slänter och gångytor med lutningsförhållanden redovisade. Ritningen ska vara i skala, en bra skala som oftast fungerar är 1:500.

En markplaneringsritning ska visa:

 • planerade gångar, uteplatser och parkeringsytor. Lutning på gångar, speciellt mellan entré och garage (lutningen får vara max 1:12 men bör dock inte luta mer än 1:20).
 • markhöjder mot bland annat grannar
 • stödmurar och slänter
 • anslutning av utfart till gata med plushöjder

Tänk på att:

 • visa hur man når byggnaden
 • visa hur biluppställningsplats(er) är planerad
 • redovisa vilka markbeläggningsmaterial som ska användas
 • markplaneringsritning kan behövas vid ny- och tillbyggnader
 • redovisa träd som ska tas ned respektive bevaras
 • det inte är någon nackdel att visa anslutning till vatten och avlopp

Exempel på markplaneringsritning för nybyggnad (pdf)
Exempel på markplaneringsritning för tillbyggnad (pdf)

Marksektion

Om stora marknivåförändringar ska göras bör detta redovisas med marksektionsritningar som visar hur marknivåerna är tänkta att förändras.

En marksektionsritning ska:

 • om marknivå ändrats ska både befintlig (streckad) som blivande (heldragen) marklinje redovisas ut till tomtgräns.
 • gatulinje bör redovisas

Exempel på marksektionsritning (pdf)

Konstruktionsritning

Här redovisar du de bärande delarna i konstruktionen. Detta kan göras genom antingen en konstruktionsritning eller en teknisk beskrivning av den bärande stommen. Ofta behöver konstruktionsritningar tas fram för att i detalj beskriva hur en byggnad ska uppföras. I ritningsform beskrivs byggnadens konstruktiva komponenter, dimensioner och hur de ska monteras ihop.

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Konstruktionsritningar behövs för bedömning av tekniska egenskapskrav. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Tänk på att ta reda på och redovisa de laster som ligger till grund för att konstruktionen ska ha tillräcklig bärförmåga och stadga.

Exempel på olika konstruktionsritningar är:

 • Grundkonstruktion
 • Vägguppbyggnad
 • Stomme
 • Avväxlingar i väggar
 • Takstolar
 • Installationer som ventilation, vatten- avlopp
 • Detaljer över kritiska konstruktioner t.ex. infästning av räcken, anslutning av tillbyggnad till befintlig byggnad.

Tips för dig som tänker rita själv

När du ansöker om bygglov är det viktigt att ritningarna är fackmässigt utförda och ritade på ett korrekt sätt. Det kallas ritteknik och är en gemensam standard för hur ritningar ska ritas. Det låter avancerat men behöver inte vara så svårt som det verkar.

Tänk på det här

 • Rita på vitt papper. Ta gärna hjälp av rutat papper för att få fram ett första underlag om ni tycker det är enklare, som ni sedan kan överföra till ett helt vitt papper som ni skickar in med ansökan.
 • Rita skalenligt. Vanligaste skalan för bygglovsritningar är 1:100 och 1:50 (att rita i skala innebär att den gällande byggnaden/åtgärden avbildas förminskad så många gånger som skalan anger, till exempel i skala 1:100 motsvarar 1 cm på ritningen 100 cm i verkligheten, eftersom verkligheten då förminskats 100 gånger).
 • Var noggrann och använd linjal.
 • Markera tydligt vad som blir tillkommande eller ändras (gäller inte nybyggnad).
 • Ta hjälp av exempelritningarna som finns ovanför.
 • Ha med en skalstock och ritningshuvud med information på ritningen.

Det är viktigt att ritningarna är tydliga och rena eftersom de ska arkiveras under en lång tid. Ritningarna ska kunna plockas fram och enkelt avgöra vad det har beviljats lov för. Det du har ritat på pappret ska vara en förminskad kopia av det du ska bygga, detaljer som stående eller liggande panel, foder runt fönster/dörrar, spröjs, vindskivor, takmaterial med mera ska synas på fasadritningarna. Ritningarna ska dessutom motsvara verkligheten vilket innebär att om du håller ritningen framför dig och kollar på just den fasaden i verkligheten så ska dom vara likadana vad gäller utseende och mått (även på detaljer). På ritningen ska det även tydligt framgå vad som ändras eller tillkommer (se exempelritningarna ovanför för förslag på markering).

Ett vanligt misstag som många gör när de ritar själva är att det endast ritar med ”en linje” det vill säga att ritningen blir väldigt simpel och motsvarar inte verkligheten. Till exempel ett fönster som bara är ritat som en fyrkant med en linje men i verkligheten har foder. Fodren runt fönstret måste redovisas med två linjer som motsvarar bredden på brädan och detsamma gäller för alla detaljer på fasaden. Eller på en planritning, inner/ytterväggar som redovisas med bara ett streck kan aldrig stämma eftersom väggarna inte är så smala. Vilket leder till att rummens innermått inte kommer stämma och tillgängligheten kan till exempel inte granskas. På situationsplaner däremot ska byggnader ritas in på kartan med en linje. Linjen ska visa ytan som byggnaderna upptar.

Tycker du att det verkar svårt och krångligt att rita själv, kan du anlita en sakkunnig. Då bör handlingarna bli bra ritade från början och ditt ärende kommer gå snabbare och enklare att hantera.

Om du ska bygga nytt eller bygga till behöver du beställa en kartprodukt, som visar tomtens begränsningar och mått samt nivå och lägen för befintliga byggnader. Vi kommer att skicka en kartprodukt till dig så snart vi kan efter att du har lagt din beställning, beroende på vilken byggnation du tänker göra samt vilka förutsättningar som finns på platsen. Beskriv därför den planerade åtgärden så noggrant som möjligt när du fyller i beställningen.

Beställning av kartprodukt (e-tjänst)

På situationsplanen ska du rita in tillkommande byggnader och byggnadsdelar. För att lägesbestämma byggnationen behövs måttsättning med tre mått. Ett av dessa mått ska vara det närmaste och vinkelräta avståndet till tomtgränsen.

Exempel på situationsplan för nybyggnad (pdf)
Exempel på situationsplan för tillbyggnad (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 26 februari 2019, senast ändrad den 26 juni 2024 av Ida Johansson

Adress

E-tjänst: Ställ en fråga till bygg
E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.00
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras.

Hjälpte informationen på denna sida dig?