Föreningar och bidrag

I Ulricehamns kommun finns allt från idrotts- och kulturföreningar till hembygdsföreningar. Du hittar föreningar genom att söka i föreningsregistret. Som förening kan ni ansöka om bidrag från kommunen. Regler och ansökningshandlingar finns här.

Föreningsregister

Föreningsregistret

Har du frågor eller synpunkter på föreningsregistret eller vill du att din förening ska finnas med? Kontakta vår fritidsintendent.

Föreningsbidrag

För att din förening ska få ekonomiskt stöd (föreningsbidrag) från Ulricehamns kommun måste den leva upp till de regler för föreningsbidrag som finns i Ulricehamns kommun.

Riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället i Ulricehamns kommun

Föreningen måste också uppfylla allmänna krav som gäller för alla föreningar och särskilda krav utifrån sin inriktning. Läs mer under rubrikerna nedan.

Allmänna bestämmelser

De gäller för alla föreningar inom Ulricehamns kommun som söker bidrag. Se även särskilda bestämmelser för varje föreningstyp.

Icke bidragsberättigad

Verksamhet som drivs med stöd från studieförbund eller har andra bidragsinstanser har inte rätt till bidrag från kommunen. Kommunala bidrag kan bara sökas från en kommunal verksamhetsgren.

Kontroll

Kommunen har rätt att begära de handlingar av förening som önskas för att utöva kontroll. Detta gäller även tillgång till komplett medlemsmatrikel. Om det vid granskning konstateras att bidrag betalats ut till förening i strid mot gällande bestämmelser är föreningen skyldig att betala tillbaka det belopp som kommunstyrelsen beslutar.

Om det konstaterats att förening gjort sig skyldig till oegentligheter för att få bidrag kan kommunstyrelsen besluta att förening ska avstängas från rätten att få bidrag för kortare eller längre tid.

Kommunen har rätt att reglera fodringar hos en förening genom att bidrag minskas eller helt dras in.

Ansökan om föreningsbidrag för pensionärsföreningar (pdf)

Krav på förening

 • Förening ska ha eget post- eller bankgironummer. Förening ska präglas av
 • demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla inom föreningens målgrupp.
 • Förening ska motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger. För att få del av kommunala bidrag ska därför plan för alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetsarbete lämnas in. Detta börjar gälla från och med 2014-04-01. Om den ändras ska den nya planen lämnas in genast.

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består av totalt 54 artiklar. Grundtankar i konventionen är:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.
 • Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
 • Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.

Förening som får bidrag från Ulricehamns kommun, ska i alla kontakter med barn och ungdomar följa avsikterna i FN:s barnkonvention.

Bidrag för kostnadskrävande projekt - fritidsföreningar och allmänna samlingslokaler/bygdegårdar

Villkor

För kommunstyrelsens prövning gäller: Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte har köpts in. Om projekt måste startas eller att inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos fritidsenheten.

Igångsättnings- alternativt inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag betalas ut efter kommunstyrelsens prövning.

Allmänna krav

Föreningen ska förutom särskilda villkor även uppfylla kommunens allmänna bestämmelser för alla föreningar och generella bestämmelser för fritidsföreningar.

Bidrag

Bidrag utgår med 50 procent av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt vars kostnader understiger 20 000 kronor.

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen minskas för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 procent av totalkostnaden.

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljats, i annat fall förbehåller sig kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet.

Handlingar

Till ansökan ska det skickas med:

 • Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (när det finns) samt finansieringsplan.
 • I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får det värderas till 200 kronor per timme.
 • De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert.
 • Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (när det finns).
 • Kopia på eventuell ansökan om bidrag från andra bidragsinstanser.

Ändamål

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till lokal/anläggning som ägs eller långtidsförhyrs av förening. Samt uppförande, om- och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och som bedöms angeläget för verksamheten.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via våra e-tjänster välj Föreningsbidrag som du hittar i spalten (blå ruta) till höger här på sidan.

För att kunna söka bidrag krävs inloggningsuppgifter.
För att få användarnamn och lösenord till er förening kontakta Fritidsenheten Tel: 0321-59 52 28 eller via mail till: foreningsbidrag@ulricehamn.se

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 november.

Redovisning

Redovisning av ansökningar som gjorts digitalt görs även den digitalt via vår e-tjänst, välj Föreningsbidrag som du hittar i spalten (blå ruta) till höger här på sidan och välj sedan redovisning. Vid frågor kontakta Fritidsenheten Tel: 0321-59 52 28 eller via mail till: foreningsbidrag@ulricehamn.se

Övrigt

 • Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen:
 • Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet.
 • Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande och utveckling.
 • Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande och funktion, handikapptillgänglighet.
 • Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska betalas ut.
 • Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar.
 • Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning.
 • Jämställdhetsskapande åtgärder.
 • Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen.

Fritids- och kulturföreningar (regler och ansökan)

Bidrag för  föreningar inom kultur

Bidrag för föreningar inom fritid

Föreningar inom social verksamhet (regler och ansökan)

Regler för bidrag

Föreningens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och formella ansökan ligger till grund för bidrag. Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet och utifrån de medel som årligen finns avsatta i budgeten.

Allmänna krav

Föreningen ska uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamheten särskilda bestämmelser.

Särskilda bestämmelser

Bidrag utgår i första hand till föreningar som har sitt säte i Ulricehamns kommun. I andra hand kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande föreningar eller organisationer som har medlemmar/brukare från Ulricehamns kommun.

Ändamål

Syftet är att stödja kurerande och upplysande verksamhet för utsatta grupper i samhället. Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och kompletterar kommunens insatser inom olika verksamhetsområden.

Ansökan

Ansökan ska göras på blankett och inlämnas senast den 31 mars. Ansökan ska innehålla beskrivning av planerade aktiviteter och budget.

Föreningsbidrag social verksamhet och funktionsnedsättning (pdf)

Efter slutförda aktiviteter ska beskrivning med utförlig utvärdering, ekonomisk redovisning och bifogad deltagarförteckning senaste den 3 april nästkommande år skickas eller lämnas till:

Ulricehamns kommun
Föreningsbidrag
523 86 Ulricehamn

Pensionärsföreningar (regler och ansökan)

Regler för bidrag

För att allmänt stödja föreningarnas verksamhet ger kommunstyrelsen ett årligt bidrag per medlem till pensionärsförening som uppfyller villkoren:

 • Föreningen tillhör riksomfattande pensionärsförbund (till exempel SPF, PRO)
 • Föreningen har haft dokumenterad verksamhet de senaste fem åren
 • Föreningen har minst 20 aktivitetstillfällen per år (med minst tre olika inriktningar) – riktade till medlemmar eller allmänt mot pensionärer
 • Föreningen har minst 30 betalande medlemmar
 • Reviderad årsberättelse och årsredovisning, med bland annat uppgift om antalet betalande medlemmar redovisas i samband med ansökan.

Allmänna krav

Föreningen ska uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamheten särskilda bestämmelser. Bidrag sker i form av ett grundbidrag som  beräknas utifrån antalet medlemmar. Beslut om bidrag sker utifrån de medel som årligen finns avsatta i budgeten.

Ändamål

Syftet är att stödja pensionärsföreningars verksamhet och bidra till ökad social aktivitet hos äldre.

Det kommunala bidraget ska:

 • Motverka isolering och ensamhet
 • Stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet
 • Minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 3 april. Bidraget betalas ut under april månad och grundar sig varje år på uppgifterna för föregående år. Bidragsbeloppet anpassas årligen till det belopp som finns till förfogande i budget.

Ansökan om föreningsbidrag för pensionärsföreningar (pdf)

Skicka ansökan till:

Ulricehamns kommun
Föreningsbidrag
523 86 Ulricehamn

Föreningar för funktionshindrade (regler och ansökan)

Regler för bidrag

Bidrag ges till föreningen för merkostnader i samband med verksamhet riktad till, eller integrerad med deltagare med funktionsnedsättning. Bidrag kan även ges till föreningens merkostnader för viss specialutrustning som krävs för medlemmars funktionsnedsättning.

Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet och utifrån de medel som årligen finns avsatta i budgeten.

Allmänna krav

Föreningen ska uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamheten särskilda bestämmelser.

Särskilda bestämmelser

Bidrag ges i första hand till föreningar som har sitt säte i Ulricehamns kommun. I andra hand kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande handikappföreningar som har medlemmar från Ulricehamns kommun.

Ändamål

Syftet är att stödja verksamhet riktad till eller integrerad med personer med funktionsnedsättning. Det kommunala bidraget ska:

 • Motverka isolering och ensamhet
 • Stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet i samhället
 • Minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser

Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och kompletterar kommunens insatser inom olika verksamhetsområden.

Ansökan/redovisning

Ansökan ska göras på blankett och lämnas in senast den 3 april. Ansökan ska innehålla beskrivning av planerade aktiviteter och budget.

Ansökan om bidrag för föreningar med social verksamhet eller personer med funktionshinder (pdf)

 

Efter slutförda aktiviteter ska beskrivning med utförlig utvärdering, ekonomisk redovisning och bifogad deltagarförteckning senaste den 28 februari nästkommande år skickas eller lämnas till:

Ulricehamns kommun
Föreningsbidrag
523 86 Ulricehamn

Övrigt

Observera att förening som i huvudsak har ungdomsverksamhet, för deltagare med funktionsnedsättning, istället har möjlighet att söka de bidrag som erbjuds via fritidsverksamheten. I dessa fall gäller kommunens allmänna bestämmelser och fritidsverksamhetens särskilda bestämmelser.

De gäller för alla föreningar inom Ulricehamns kommun som söker bidrag. Se även särskilda bestämmelser för varje föreningstyp.

Icke bidragsberättigad

Verksamhet som drivs med stöd från studieförbund eller har andra bidragsinstanser har inte rätt till bidrag från kommunen. Kommunala bidrag kan bara sökas från en kommunal verksamhetsgren.

Kontroll

Kommunen har rätt att begära de handlingar av förening som önskas för att utöva kontroll. Detta gäller även tillgång till komplett medlemsmatrikel. Om det vid granskning konstateras att bidrag betalats ut till förening i strid mot gällande bestämmelser är föreningen skyldig att betala tillbaka det belopp som kommunstyrelsen beslutar.

Om det konstaterats att förening gjort sig skyldig till oegentligheter för att få bidrag kan kommunstyrelsen besluta att förening ska avstängas från rätten att få bidrag för kortare eller längre tid.

Kommunen har rätt att reglera fodringar hos en förening genom att bidrag minskas eller helt dras in.

Ansökan om föreningsbidrag för pensionärsföreningar (pdf)

Krav på förening

 • Förening ska ha eget post- eller bankgironummer. Förening ska präglas av
 • demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla inom föreningens målgrupp.
 • Förening ska motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger. För att få del av kommunala bidrag ska därför plan för alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetsarbete lämnas in. Detta börjar gälla från och med 2014-04-01. Om den ändras ska den nya planen lämnas in genast.

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består av totalt 54 artiklar. Grundtankar i konventionen är:

 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.
 • Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.
 • Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat.

Förening som får bidrag från Ulricehamns kommun, ska i alla kontakter med barn och ungdomar följa avsikterna i FN:s barnkonvention.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 januari 2015, senast ändrad den 11 mars 2024 av Anette Westerlund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?