Förskolornas rutiner och tider

Här kan du läsa mer om vilka regler och kostnader som gäller för barnomsorg. Läs också vad som gäller för exempelvis ansökan till förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Öppettider

När är förskolorna öppna?

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg är öppen tolv timmar per dag. Dock kan barn behöva byta avdelning inom en förskola eller ett fritidshem i början eller slutet på dagen.

Stängningsdagar

Verksamheterna är öppna hela året med undantag för fyra dagar per år då personalen har kompetens- och kvalitetsutvecklingsdagar. Dessa dagar hålls verksamheten öppen genom vikarier eller plats på annan förskola. Vårdnadshavare får information minst tre månader innan kompetensutvecklingsdagarna.

Under fyra sommarveckor har verksamheterna ett begränsat öppethållande. Då är alltid minst en förskola i kommunen öppen.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommunen tillhandahåller  även omsorg under kvällar, nätter och helger. Verksamheten har ett öppet mellan klockan 17.30 och 07.30. Barnen hämtas senast klockan 22.30 om de inte ska sova över.

Verksamheten bedrivs vid Åsundavy förskola, vilket innebär att vårdnadshavare hämtar och lämnar barnet vid Åsundavy.

I våra riktlinjer kan du läsa mer om hur barnomsorg på obekväm arbetstid går till.

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

 

Vad kostar förskola och fritids?

Kommunfullmäktige beslutar om avgifterna för förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och skolbarnsomsorg. Avgifterna gäller för både enskild och kommunal regi.

Din kostnad beräknas utifrån den sammanlagda inkomsten före skatt för ditt hushåll. Kostnaden beror också på hur många barn i hushållet som har plats i förskola.

Avgiften regleras enligt riksdagens beslut om maxtaxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Inkomsttaket för maxtaxan är 50 340 kronor från och med den 1 januari 2021. Detta innebär att högsta avgift per månad för en förskoleplats blir 1 510 kronor och för en fritidshemsplats 1 007 kronor. I fortsättningen kommer taxan att indexeras.

Avgifter

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig. Du betalar för 12 månader per år. Från och med augusti det året barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5% samtliga månader under året. Det gäller till och med juli det år barnet fyller sex år. Därefter gäller fritidshems­taxa.

Från och med 1 januari 2021 gäller nedanstående taxor:

Avgift för förskoleverksamhet (procent av bruttoinkomsten)

Avgift för barn 1: 3 % av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxan är 1 510 kronor per månad

Avgift för barn 2: 2 % av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 1 007 kronor per månad

Avgift för barn 3: 1 % av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 503 kronor per månad

Barn 4 eller fler är avgiftsfria

Avgift för fritidshem (fritids)

Avgift för barn 1: 2 % av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 1 007 kronor

Avgift för barn 2 och 3: 1 % av hushållets inkomst före skatt
Maxtaxa är 503 kronor

Barn 4 eller fler är avgiftsfria

Beräkning av avgift, exempel

Om du har två barn i förskolan blir kostnaden 1 510 kronor för barn 1 och 1 007 kronor för barn två. Totalt blir kostnaden 2 517 kronor per månad.

Om du har ett barn i förskolan och ett barn på fritidshem (fritids) blir kostnaden
1 510 kronor och 503 kronor, vilket totalt blir 2 013 kronor per månad.

Om du har ett barn på fyra år i förskolan minskas grundavgiften (1 510 kronor) med 30,5 procent. Kostnaden blir då 1 049 kronor per månad.

Avgiftspliktiga personer

Avgiftspliktiga personer är:

 • Ensamförälder
 • Familjehemsförälder
 • Gift/sammanboende förälder

Sammanlever barnets förälder med någon som inte är förälder till barnet, räknas båda som avgiftspliktiga personer. I de fall den ena maken/makan/sambon arbetar utomlands räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande så länge det råder hushållsgemenskap.

Varierande inkomst

Om föräldrar har varierande inkomster räknas avgiften utifrån inkomsterna under en period om minst tre månader. Den sammanlagda inkomsten divideras med periodens antal månader och avgiften bestäms mot den framräknade månadsinkomsten.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomster?

Avgiften grundar sig på nuvarande bruttoinkomst (inkomst före skatt). Detta räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet (gäller egna företagare)
 • Sjukpenning, sjukbidrag
 • Föräldrapenning
 • Utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Aktivitetsersättning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Änkepension, förtidspension (ej barnpension)
 • Livränta (ersättning vid godkänd arbetsskada för förlorad inkomst)
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Familjehemsersättning (arvodesdel)
 • Reseersättning, bilförmån, kostförmån (beskattningsbara delen)

Detta räknas inte som inkomst:

 • Barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd
 • Försörjningsstöd
 • Bidragsdelen samt lånedelen av statliga studiemedel (skattefria)
 • Statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • Handikappersättning
 • Inkomst av kapital
 • Kommunalt vårdnadsbidrag

Vårdnadshavare är skyldiga att omgående anmäla förändringar som påverkar avgiften.

De föräldrar som har gemensam vårdnad om barnet och där barnet växelvis bor hos föräldrarna betalar var för sig efter den sammanlagda inkomsten i respektive familjs hushåll.

Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga maxavgiften för en plats.

Avgift vid frånvaro

Avgiften tas alltid ut så länge barnet har kvar sin plats. Detta gäller alltså även när barnet är frånvarande, till exempel vid sjukdom, sommarferier, semester eller annan frånvaro.

Om barnet är frånvarande mer än 30 dagar på grund av sjukdom, reduceras avgiften till hälften från och med den 31 dagen. Detta gäller vid sammanhängande frånvaro. Sjukfrånvaron ska styrkas med läkarintyg som intygar att barnet inte kan vara i omsorg.

För barn som placerats enligt skollagen reduceras placeringstiden med 15 timmar i veckan vid bestämning av avgiften. Överstiger placeringstiden 15 timmar per vecka tas en avgift för överskjutande tid. Avgiften reduceras med 30,5 % samtliga månader under året.

Vad gäller för barn mellan 1-3 år?

Ulricehamns kommun erbjuder förskola för barn från ett års ålder. Omfattningen bedöms utifrån föräldrars arbete, studier eller om barnet är i behov av särskilt stöd. Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till förskola 15 timmar förskola i veckan. Verksamheten bestämmer förläggningen av vistelsetiden.

Vad gäller för barn mellan 3-5 år?

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka. Den allmänna förskolan följer skolans terminstider och lov och omfattar 525 timmar per år samt är avgiftsfri. Verksamheten bestämmer förläggningen av vistelsetiden.

Läs mer om terminstiderna på sidan Terminer och läsårstider.

Förskoleklass – för 6-åringar

Förskoleklass är en skolförberedande verksamhet för 6-åringar.

Fritidshem och lovplats

Elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan också erbjudas plats på fritidshem.

Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier. Fritidshem kan också erbjudas om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation.

Du kan gå på fritidshem till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år. Elever kan också gå på fritidshem under lov och kompetensutvecklingsdagar. Du som förälder beställer detta och kostnaden är 100 kronor per dag.

Information om fritidshem

Inskolning

För barn som är 1-5 år brukar inskolningsperioden vara cirka en vecka eller efter barnets behov. Vårdnadshavare ska närvara under inskolningen. Du betalar avgiften från och med första inskolningsdagen.

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Som ett alternativ till förskola eller fritidshem finns pedagogisk omsorg. Tidigare kallades det familjedaghem.

Information om pedagogisk omsorg

Ansökan och placering

När vårdnadshavare ansöker om plats till fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg placeras barnet i kö efter det datum då ansökan kommit in.

Ulricehamns kommun erbjuder plats inom fyra månader (enligt Skollagen 8 kap. 14 §).

För placering och val av verksamhet tar kommunen skälig hänsyn till vårdnadshavares önskemål. Vid placering tar vi även hänsyn till barngruppens sammansättning och storlek. Vid önskemål om plats i fritidshem erbjuds plats så snart placeringsassistenten kontaktat ansvarig rektor.

Om ni är nyinflyttade kan ni ansöka om plats när ni har en fast adress i kommunen.

Turordning och förtur

Följande turordning gäller vid placering:

1. Barn i behov av stöd (placering enligt skollagen 8 kap 7§)
2. Allmän förskola (max 15 timmar)
3. Syskonförtur/platsgaranti
4. Omplaceringar
5. Nyplaceringar

Placeringserbjudande

Ett placeringserbjudande innebär att ditt barn erbjuds plats i första hand vid något av de alternativ som du har valt. I andra hand erbjuder kommunen en plats vid någon annan enhet i kommunen.

När du tackar ja till platserbjudandet får du betala för en plats från första inskolningsdag.

Om ditt svar på placeringserbjudande inte kommit in inom 10 dagar återkallas platsen och kan erbjudas till ett annat barn. Du behöver då göra ny ansökan.

Har barnet två vårdnadshavare ska båda vårdnadshavarna skriva under platserbjudandet.

Annan kommun

Önskar ni plats i annan kommun är det vårdnadshavarens ansvar att kontakta önskad kommun.

Omplacering

Omplaceringar görs endast i undantagsfall, till exempel om syskon är placerade på olika förskolor eller om man inte har fått sitt förstahandsval.

Omplacering sker en gång per år, vid placeringar i augusti/september. Rektor avgör om omplacering kan ske övrig tid.

Platsgaranti

Platsgaranti erbjuds alla vårdnadshavare som inte vill ha sina barn i barnomsorgen under föräldraledighet med yngre syskon. Plats garanteras på samma förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) vid föräldraledighetens slut. Garantin gäller endast i samband med placering i augusti/september.

Tid på förskolan

Du som vårdnadshavare ska lämna in schema för varje barn via kommunens e-tjänst.

I placeringstiden ingår arbets- eller studietid, restid till och från arbetet eller studierna samt kontakttid. Placeringstiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov. Om vårdnadshavarens arbetstidsschema varierar mellan olika veckor, beräknas placeringstiden på ett veckogenomsnitt.

Uppgifter om inkomst eller ändrade familjeförhållanden

Om du inte lämnar in uppgifter om din inkomst får du betala den högsta avgiften enligt maxtaxan. Kommunen har rätt att kontrollera de uppgifter du lämnat om inkomst och anställningsförhållanden.

Familjeförhållanden

Du är skyldig att omgående anmäla förändringar som påverkar avgiften, till exempel ändrad inkomst eller ändrade familjeförhållanden. Inkomstkontroll görs varje år mot taxerad inkomst. Om du har betalat för mycket kan du få avgiften återbetald, har du betalat för lite är du skyldig att betala retroaktivt.

Grundschema och tillfälliga förändringar

Grundschemat ska utgöra det faktiska behovet av barnomsorg. När du beräknar genomsnittlig placeringstid ska du inte räkna med uppehåll i vistelsetiden som beror på semester, lov och helgdagar.

Tillfälligt behov av extratid

Om du är i tillfälligt behov av extratid ska du anmäla det senast tre dagar i förväg. Tiden ska godkännas av personalen.

Vistelse vid ledighet

När vårdnadshavare har semester eller annan ledighet från arbete/studier kan barnet vistas i barnomsorgen under högst fem dagar per år och per familj enligt schema.

Den allmänna förskolan

Den allmänna förskolan för tre- till femåringar är avgiftsfri. De som endast använder 15 timmar per vecka och lämnar barnen enligt de tider som verksamheten har bestämt, debiteras inte någon avgift.

För barn som är placerade mer än 15 tim per vecka reduceras avgiften med 30,5 % samtliga månader under året.

De tre- till femåringar som inte väljer att gå allmän förskola men är inskrivna i pedagogisk omsorg (familjedaghem) får avdrag på avgiften enligt samma princip.

När ska jag betala avgiften?

Du får en faktura från kommunen varje månad. Förfallodag för betalningen är den sista vardagen i månaden.

Påminnelseavgift och inkasso tas ut enligt gällande regler.

Vad händer om avgiften inte betalas?

Om avgiften för två må­nader förfallit och räkningarna fortfarande är obetalda, skickar kommunen med­delande till dig som räkningsmottagare och till den berörda rektorn.

Rektor tar beslut om avstängning av omsorgsplatsen. Beslutet tas med fjorton dagars varsel.

Om avstängning av plats verkställs måste hela skuldbeloppet betalas innan plats återigen kan erbjudas.

Uppsägning av plats

Om du ska säga upp din plats – använd kommunens e-tjänst. Uppsägningstiden är två månader.

Gå direkt till e-tjänst

Du betalar avgift under hela uppsägningstiden oavsett om platsen används eller inte. Undantag gäller om du blir arbetslös, då sker omgående uppsägning för barn placerade på fritids.

Kontakta kommunens placeringsassistent om du blir arbetslös och har barn placerade på fritidshem.

När ska jag inte säga upp platsen?

Du behöver inte säga upp platsen när:
•Placeringstiden är tidsbegränsad
•Barnet ska omplaceras
•Barnet går över från en avgiftsbelagd omsorgsform till en annan (till exempel förskola till fritidshem)

Avgift tas ut för den mellanliggande tiden om det är mindre än fyra månader från sista betalningsmånad och till nästa placeringstillfälle.

Hur behandlar kommunen mina personuppgifter?

Uppgifter om barnomsorgsplatsen kommer att föras in i en databas för att kommunen ska kunna använda dina uppgifter vid placering och avgiftsdebitering.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

När är förskolorna öppna?

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg är öppen tolv timmar per dag. Dock kan barn behöva byta avdelning inom en förskola eller ett fritidshem i början eller slutet på dagen.

Stängningsdagar

Verksamheterna är öppna hela året med undantag för fyra dagar per år då personalen har kompetens- och kvalitetsutvecklingsdagar. Dessa dagar hålls verksamheten öppen genom vikarier eller plats på annan förskola. Vårdnadshavare får information minst tre månader innan kompetensutvecklingsdagarna.

Under fyra sommarveckor har verksamheterna ett begränsat öppethållande. Då är alltid minst en förskola i kommunen öppen.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Kommunen tillhandahåller  även omsorg under kvällar, nätter och helger. Verksamheten har ett öppet mellan klockan 17.30 och 07.30. Barnen hämtas senast klockan 22.30 om de inte ska sova över.

Verksamheten bedrivs vid Åsundavy förskola, vilket innebär att vårdnadshavare hämtar och lämnar barnet vid Åsundavy.

I våra riktlinjer kan du läsa mer om hur barnomsorg på obekväm arbetstid går till.

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 11 mars 2015, senast ändrad den 4 februari 2021 av Ulrika Emtervall

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?