Jordbruk och djurhållning

Du som driver jordbruksverksamhet kan påverka miljön genom hantering av till exempel växtskyddsmedel, gödsel, kemikalier och avfall.

Beroende på antalet djurenheter enligt miljöbalken så räknas jordbruk som antingen B-, C- eller U-verksamhet. B-verksamhet är tillståndspliktig till länsstyrelsen. C-verksamhet är anmälningspliktig till miljö- och byggnämnden i kommunen. U-verksamheter är mindre verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga. I miljöprövningsförordningen hittar du vart gränserna går och vad som menas med djurenhet.

Miljöprövningsförordning (2013:251) hos Sveriges Riksdag
Anmälan och tillstånd gällande större djurhållande verksamheter

Inspektioner

Kommunens miljöenhet gör inspektioner för att se till att verksamheter inom jordbruk och djurhållning känner till och följer den miljölagstiftning som gäller inom området. Inspektionerna är oftast så kallade rutininspektioner. Dessa görs planerat utefter olika intervall beroende på djurantal i verksamheten och riskbedömning.

Rutininspektioner brukar som regel föranmälas, men kan också göras oanmälda. Normalt är våra inspektioner förenade med en avgift.

Uppgift att kontrollera och ge råd till förbättring

Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och informera om den lagstiftning som gäller inom området. Vi går igenom dokumentation som är aktuell för gården, till exempel sprutjournal för växtskyddsmedelsanvändningen och kontrollrapport på dieselcisternen.

Efter inspektionen görs en sammanfattning av vad som setts och gjorts. Du får en inspektionsrapport sänd till dig. Har du synpunkter eller frågor på inspektionen eller rapporten, så är du välkommen att höra av dig till miljöenheten.

Egenkontroll

Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller för miljön. Enligt miljöbalken (1998:808) innebär egenkontroll att företagen själva ska kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker. För anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet gäller dessutom förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll hos Sveriges Riksdag
Egenkontroll av miljöfarlig verksamhet
Information om egenkontroll hos Jordbruksverket

Djurskydd​

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för djurskyddskontroll. Det är även dit du vänder dig om du vill anmäla att du tror eller ser att ett djur inte sköts på rätt sätt.

Information om djurskyddskontroller hos Länsstyrelsen

Avloppsslam från jordbruket

Gödselhantering

Vad är en djurenhet enligt miljöbalken

En djurenhet är olika många djur beroende på djurslag. I listan nedan ser du hur många djur som räknas som en djurenhet inom varje djurslag.

 • 1 mjölkko eller sinko
 • 6 kalvar, som är från 1 månad upp till 6 månaders ålder (yngre kalvar räknas till moderdjuret)
 • 3 övriga nötkreatur som är 6 månader eller äldre
 • 3 suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder
 • 10 slaktsvin, avelsgaltar eller obetäckta gyltor som är 12 veckor eller äldre
 • 1 häst, inklusive föl upp till 6 månaders ålder
 • 10 får eller getter som är 6 månader eller äldre
 • 40 lamm eller killingar upp till 6 månaders ålder
 • 100 värphöns som är 16 veckor eller äldre (moderdjur räknas till värphöns)
 • 200 unghöns upp till 16 veckors ålder
 • 200 slaktkycklingar
 • 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till 1 veckas ålder
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till 1 veckas ålder
 • 10 minkhonor för avel, inklusive valpar upp till 8 månaders ålder och avelshannar
 • 100 kaniner

Indelningen av djurenheter är tagen från miljöprövningsförordningen (2013:251).

Anmälan större djurhållande verksamhet

Anmäl större djurhållande verksamhet

Gödselhantering

Gödselhantering

Cisterner

Cisterner

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel

Döda djur och slaktrester

Döda djur och slaktrester

Kommunens miljöenhet gör inspektioner för att se till att verksamheter inom jordbruk och djurhållning känner till och följer den miljölagstiftning som gäller inom området. Inspektionerna är oftast så kallade rutininspektioner. Dessa görs planerat utefter olika intervall beroende på djurantal i verksamheten och riskbedömning.

Rutininspektioner brukar som regel föranmälas, men kan också göras oanmälda. Normalt är våra inspektioner förenade med en avgift.

Uppgift att kontrollera och ge råd till förbättring

Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och informera om den lagstiftning som gäller inom området. Vi går igenom dokumentation som är aktuell för gården, till exempel sprutjournal för växtskyddsmedelsanvändningen och kontrollrapport på dieselcisternen.

Efter inspektionen görs en sammanfattning av vad som setts och gjorts. Du får en inspektionsrapport sänd till dig. Har du synpunkter eller frågor på inspektionen eller rapporten, så är du välkommen att höra av dig till miljöenheten.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 21 januari 2015, senast ändrad den 20 december 2023 av Julia Martinsson Heinänen

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?