Köldmedier

Kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar kan innehålla köldmedia som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Det är därför viktigt att du ser över din anläggning så att köldmediet inte läcker ut i luften.

Du som är operatör är skyldig att:

 • Se till så att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till miljöenheten om ditt köldmedieinnehav någon gång under året överstigit 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter ska rapporten vara inkommen till miljöenheten).
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
 • Se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöenheten.
 • Underrätta miljöenheten innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Du behöver anmäla till kommunen om:

 • Du ska installera en ny anläggning eller aggregat. Gör det i god tid innan installation.
 • Du ska konvertera din befintliga utrustning och därmed byta köldmedium.

När du ska byta köldmedium ska du också göra en läckagekontroll. I samband med haveri som kräver omedelbara åtgärder behöver du inte först informera kommunen.

OBS! Kommunen har inga blanketter för anmälan. De får du från kylentreprenören.

Avgift för handläggning

Vi tar ut en timavgift, avgiftens storlek är beroende av den handläggningstid som läggs ned på ärendet. För handläggning av årlig köldmediekontrollrapport tas en avgift ut beslutad av kommunfullmäktige.

Skrotningsintyg

När du ska du skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Årlig rapport till kommunen

Om du har en anläggning med ett eller flera aggregat, med en sammanlagd köldmediemängd på minst 14 ton koldioxidekvivalenter, ska du skicka in en sammanfattande kontrollrapport till miljöenheten en gång per år. Den sammanställda rapporten (årsrapporten) ska skickas till miljöenheten tidigast den 1 januari men senast 31 mars året efter kontrollerna blivit utförda.

Årsrapporten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av operatören (du kan signera rapporten genom att skicka in den via e-tjänsten). Rapporten ska beskriva alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges. Det är kylföretaget som upprättar rapporten men det är du som operatör som är ansvarig att se till att de årliga rapporterna kommer till miljöenheten.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress.
 2. Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Kontaktuppgifter
 5. Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen.
 6. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.
 7. Certifierad kylentreprenör. På Incert kan du se om din kylentreprenör är certifierad.
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
 10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.
 11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 12. Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
 13. Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

Om du har en anläggning med ett eller flera aggregat, med en sammanlagd köldmediemängd på minst 14 ton koldioxidekvivalenter, ska du skicka in en sammanfattande kontrollrapport till miljöenheten en gång per år. Den sammanställda rapporten (årsrapporten) ska skickas till miljöenheten tidigast den 1 januari men senast 31 mars året efter kontrollerna blivit utförda.

Årsrapporten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av operatören (du kan signera rapporten genom att skicka in den via e-tjänsten). Rapporten ska beskriva alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges. Det är kylföretaget som upprättar rapporten men det är du som operatör som är ansvarig att se till att de årliga rapporterna kommer till miljöenheten.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress.
 2. Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Kontaktuppgifter
 5. Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp av utrustningen.
 6. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.
 7. Certifierad kylentreprenör. På Incert kan du se om din kylentreprenör är certifierad.
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings- eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall certifieringsnummer.
 10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.
 11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 12. Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
 13. Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2015, senast ändrad den 6 mars 2024 av Oscar Andersson

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?