Köldmedier

Kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringar kan innehålla köldmedia som tunnar ut ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten. Det är därför viktigt att du ser över din anläggning så att köldmediet inte läcker ut i luften.

Dina skyldigheter som operatör

Du som är operatör och har hand om utrustningen är också ansvarig för att följa de bestämmelser som finns för användning och hantering av köldmedier, liksom för skötsel och underhåll av aggregat eller anläggning.

Anmälan för installation eller konvertering av befintlig utrustning

Du behöver anmäla till kommunen om:

  • Du ska installera en ny anläggning eller aggregat. Gör det i god tid, helst sex veckor innan installation.
  • Du ska konvertera din befintliga utrustning och därmed byta köldmedium.

När du ska byta köldmedium ska du också göra en läckagekontroll. I samband med haveri som kräver omedelbara åtgärder behöver du inte först informera kommunen.

Avgift för handläggning av din anmälan

Vi tar ut en timavgift Avgiftens storlek är beroende av den handläggningstid som läggs ned på ärendet. För handläggning av årlig köldmediekontrollrapport tas en avgift ut beslutad av kommunfullmäktige.

Årsrapport för verksamhetsåret 2020

Kontrollrapporten för år 2020 ska ha inkommit till miljö- och byggnämnden senast den 31 mars 2021. Skicka gärna in den på mejladress miljo@ulricehamn.se

Regler för köldmedier

Den 1 januari 2015 började en ny EU-förordning att gälla och det har lett till en del förändringar. Tidigare räknades mängden köldmedier i kilogram (kg). Nu ska detta räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.). Som exempel blir 1 kg av köldmediet R404A 3,92 ton koldioxidekvivalenter. I bestämmelserna ingår en stegvis utfasning av de mest miljöpåverkande ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar där man hanterar större mängder. Ny svensk lagstiftning som kompletterar EU-förordningen började gälla den 1 januari 2017.

Miljöbalken (1998:808)

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Certifierat företag installerar, skrotar och kontrollerar

Endast ett certifierade företag får installera, kontrollera, serva, montera ner eller göra andra ingrepp i aggregat eller anläggning som innehåller köldmedium.
Endast ett certifierat företag får demontera och skrota ett köldmedieaggregat/anläggning. Vid skrotningen upprättar det certifierade företaget en skrotningsrapport som operatören skriver under och skickar till miljöenheten.

Kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av INCERT. På INCERTS webbplats hittar du en förteckning över certifierade företag.

Årlig rapport till kommunen

Om du har en anläggning med ett eller flera aggregat, med en sammanlagd köldmediemängd på minst 14 ton koldioxidekvivalenter, ska du skicka in en sammanfattande kontrollrapport till miljöenheten en gång per år. Den sammanställda rapporten (årsrapporten) ska skickas till miljöenheten tidigast den 1 januari men senast 31 mars året efter kontrollerna blivit utförda.

Årsrapporten ska vara fullständigt ifylld och undertecknad av operatören. Rapporten ska beskriva alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges. Det är kylföretaget som upprättar rapporten men det är du som operatör som är ansvarig att se till att de årliga rapporterna kommer till miljöenheten.

Kontrollintervall och köldmedier

Kontrollintervall att hålla reda på

I och med de nya reglerna som trädde i kraft den 1 januari 2015 gäller nu nya intervall för när ett aggregat ska kontrolleras. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i aggregaten. Koldioxidekvivalenttalet räknas fram genom att multiplicera antal kilo köldmedia med gasens GWP-värde (Global Warming Potential faktor). För att får reda på hur mycket koldioxidekvivalenter era aggregat har kan ni använda er av kylbranschens uträkningsmodell på alltomfgas.se/anlaggningskollen eller kontakta ditt certifierade kontrollföretag. Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla.

Alla aggregat som innehåller fluorerande växthusgaser i mängder på minst 5 ton koldioxidekvivalenter ska kontrolleras för läckage enligt nedan:

Köldmedier

Koldioxidekvivalenter/aggregat Läckagekontroller
5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader

Sedan den 31 december 2014 är det förbjudet att använda köldmedia av typen HCFC (till exempel. R22). Undantag görs för aggregat som innehåller maximalt 3 kg köldmedia om dessa var i bruk den 1 juni 2003 och sedan dess har fortsatt vara i bruk. CFC-köldmedier får inte längre användas, med undantag för små enhetsaggregat med som mest 900 gram köldmedia.

Register och utrustningskrav

För varje utrustning ska operatören föra register (journal) över mängden och typ av köldmedium som ingår i aggregaten/anläggningen, utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedium etc. Det ska även framgå vem som genomfört åtgärderna (namnet på det certifierade företaget anges).

Aggregaten/anläggningen ska vara tydligt märkt med köldmediemängd och köldmedietyp. Det ska även finnas drift- och skötselinstruktioner för aggregaten/anläggningen.

Miljösanktionsavgift

I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift som betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken. Överträdelser som kan medföra miljösanktionsavgift anges i Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Typ av förseelse Avgift
Skicka in årsrapport efter 31 mars 1 000 kr
Utebliven årsrapport eller för sent utförda kontroller 5 000 kr
Inte anmäla installation eller uppdatering av anläggning med 14 ton CO2-e 5 000 kr
Inte utföra installationskontroll av nytt aggregat 5 000 kr
Inte föra register över åtgärder på aggregat 2 000 kr
Använda ocertifierade kylföretag för att utföra service eller installera anläggning 10 000 kr

Regler och riktlinjer

Utrustning innehållande köldmedier med GWP-faktor på 2500 eller högre (till exempel R404A), får inte installeras efter 2020 med undantag för militär utrustning eller utrustning avsedd för tillämpningar som är utformade för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C.

Nytt köldmedium med GWP-faktor på 2500 eller högre (t ex R404A), får inte användas efter 2020 vid service eller underhåll av kylutrustning med en fyllningsstorlek på 40 ton CO2e eller mer. Regenererat eller återvunnet köldmedium får dock användas fram till 2030.

Från och med den 1 januari 2017 ska köldmedieaggregat som har fyllnadsmängd på mindre än 3 kg men mer än 5 ton CO2 ekvivalenter läckagekontrolleras årligen. Den 1 januari 2015 började en ny EU- förordning om f-gas att gälla (EU 517/2014). EU-förordningen styr hanteringen av köldmedier och ska skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerande växthusgaser. En förändring är att det nu är typen av köldmedium, kopplat till dess växthuspåverkan, som avgör om och hur ofta ett aggregat ska läckagesökas. Det är ett begrepp som kallas koldioxidekvivalenter (CO2e) som styr rapporteringen framöver. En koldioxidekvivalent är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid. Ändringen innebär också att de tidigare intervallgränserna för läckagekontroll på 3, 30 och 300 kilo nu ersätts med 5, 50 och 500 ton CO2e.

Endast ett certifierade företag får installera, kontrollera, serva, montera ner eller göra andra ingrepp i aggregat eller anläggning som innehåller köldmedium.
Endast ett certifierat företag får demontera och skrota ett köldmedieaggregat/anläggning. Vid skrotningen upprättar det certifierade företaget en skrotningsrapport som operatören skriver under och skickar till miljöenheten.

Kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av INCERT. På INCERTS webbplats hittar du en förteckning över certifierade företag.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 4 februari 2015, senast ändrad den 7 december 2020 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?