Beslut i korthet, kommunstyrelsen 5 april

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 5 april. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Politiska handlingar och ordförandeklubba.

Inriktningsbeslut om nytt kulturhus på Marknadsplatsen

Det ska vara möjligt att bygga ett nytt kulturhus på Marknadsplatsen. Därför ska arbetet med detaljplanen för området ändras. Det beslutet togs av politikerna i kommunstyrelsen.

Beslutet på mötet blev att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera inriktningen på detaljplanen för Marknadsplatsen med avsikt att möjliggöra nytt kulturhus. I beslutet ingår att ändra benämning från nytt stadsbibliotek till nytt kulturhus. Dessutom avslutar politikerna nuvarande investeringsprojekt för nytt stadsbibliotek.

Bakgrunden till beslutet är att det finns utmaningar vad gäller det nuvarande projektet med nytt stadsbibliotek. Dessa utmaningar gör att kommunen behöver göra ett omtag vad gäller platsen. Utmaningarna handlar bland annat om att projektet kräver stora ingrepp i den verksamhet som redan finns på fastigheten.

Kostnaderna för ett nytt stadsbibliotek är hittills cirka 29 miljoner kronor. Köpet av fastigheten kostade tolv miljoner kronor. Nu ska kommunen göra en bedömning om övrigt arbete som gjorts går att använda i ett kommande projekt vid Marknadsplatsen.

Ulricehamns kommun har även beställt konst till det projekt som nu avslutas. Denna tillfaller kommunens konstsamling. Nu ska kommunen se över om denna konst kan användas i ett nytt kulturhus.

Detta inriktningsbeslutet om nytt kulturhus på Marknadsplatsen ska nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Underlag och handlingar för ärendet

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen för 2022

Årsredovisningen för 2022 är klar och har godkänts av kommunstyrelsen.

Årsredovisningen visar på ett ekonomiskt resultat på cirka 70 miljoner, vilket är 45 mer än budgeterat. Överskottet beror bland annat på att kommunen fick in mer i skatt än beräknat.

Investeringarna under 2022 uppgick till drygt 200 miljoner kronor. Det är mindre än beräknat och beror på att flera investeringar har försenats.

Årsredovisningen innehåller också sådant som verksamhetsberättelser från olika verksamheter inom kommunen, som sektor lärande och sektor välfärd.

Nu ska ärendet vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Underlag och handlingar för ärendet

Medborgarförslag om skiljeväggar i skolduschar antas

Ett medborgarförslag föreslår skiljeväggar mellan duscharna som finns i skolornas idrottshallar. Detta förslag antas av politikerna i kommunstyrelsen.

Bakgrunden till förslaget sägs vara att många elever upplever obehag när de duschar efter idrottslektionerna eftersom de inte har tillräcklig avskildhet. På grund av det avstår elever från att duscha.

Politikerna bestämmer nu att kommunen ska inventera samtliga duschutrymmen som finns i anslutning till idrottshallarna. Därefter ska kommunen beräkna kostnaden för att montera skiljeväggar.

I nuläget saknas skiljeväggar i duscharna vid flertalet skolor i Ulricehamns kommun.

Underlag och handlingar för ärendet

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar

Ärenden till kommunfullmäktige

 • Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet.
 • Vissa taxor för måltider ändras. Skälet är att taxorna i fråga hade blivit fel och nu rättas de.
 • Reglerna för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda ändras. Skälet är bland annat att kommunfullmäktige tidigare bestämt att ersätta val- och arvodesberedningen med en valberedning och en arvodesberedning. Enligt beslutet ska beredningsledarna och vice beredningsledarna i de båda beredningarna arvoderas med fyra respektive två procent av en heltid. Arvoderingen sker bara de år när det är val till riksdag, region eller kommun.
 • Kommunstyrelsen godkänner en redovisning av motioner och medborgarförslag för våren 2023. Totalt är det 31 motioner och 19 medborgarförslag som är under handläggning. Den 1 mars ersattes möjligheten att lämna medborgarförslag med Ulricehamnsförslag. Inga Ulricehamnsförslag har ännu lyfts för politisk behandling.
 • Kommunstyrelsen godkänner att Ulricehamns energi AB köper eller bildar helägt dotterbolag för att bedriva elnätsverksamhet.
 • En motion om utfasning av betong och användning av så kallad grön betong anses vara under genomförande. Det pågår ett arbete med att minska användningen av betong.
 • En motion om arbetsplatsdemokrati avslås med hänvisning till att fullmäktige redan fattat beslut om utveckling av ledar- och medarbetarskap.

Kommunstyrelsens beslutsärende

 • Budget- och verksamhetsuppföljning till februari 2023 godkänns.
 • Budgetuppdraget likvärdighet inom förskolan godkänns.
 • Budgetuppdraget kompetenscentrum för särskolan godkänns.
 • En ansökan om investeringsmedel på 1,7 miljoner kronor för välfärdsteknik beviljas.
 • Ett medborgarförslag om fallskydd vid gångtunnlarna utmed Tre rosors väg antas delvis med hänvisning till att ett fallskydd kommer sättas upp vid en av tunnlarna.
 • Ett medborgarförslag om tydlig skyltning för bilister och cyklister avslås.

 

Publicerat av Anders Rosenberg den 5 april 2023, senast ändrad den 5 april 2023 av Eva Wallin