Beslut i korthet, kommunfullmäktige 25 maj

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 25 maj. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Flaggor utanför stadshuset i Ulricehamn

Ulricehamnsförslag om gratis busskort till ungdomar

Fullmäktige beslutade att Ulricehamnsförslaget om gratis busskort till ungdomar på både högstadiet och gymnasiet under sommaren ska utredas vidare.

Förslaget kom i april efter att förslagsställaren sett ett annat Ulricehamnsförslag som rörde gratis busskort till gymnasieungdomar och då tyckte att även högstadieeleverna borde inkluderas.

Förslagsställaren tyckte även att busskortet skulle gälla i hela västtrafiks område.

Det verkar fler hålla med om, då förslaget sedan dess fått fler än 50 röster och därmed ska tas upp politiskt. Politikerna har nu alltså tagit det formella beslutet att frågan ska utredas närmare.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Ulricehamnsförslag om gratis busskort till äldre

Fullmäktige beslutade att Ulricehamnsförslaget om gratis busskort till personer som fyllt 65 år ska utredas vidare.

Förslagsläggaren tyckte att pensionärer i Ulricehamn borde få samma förmån som i kringliggande kommuner, nämligen att få åka gratis med Västtrafik vid 65-års ålder istället för vid 75 års ålder som det är nu.

Då förslaget fått 50 röster togs det upp på kommunfullmäktige, där fattade politikerna det formella beslutet att frågan ska utredas vidare.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Riktlinje för civil beredskap

Riktlinje för civil beredskap antas och ersätter Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid antagen av kommunfullmäktige 2019-10-24

Kommunens planering för det civila försvaret utgår ifrån krisberedskapsarbetet eftersom många förmågor som byggs upp för att hantera kriser i fredstid även är relevanta vid höjd beredskap.

För att effektivisera arbetet särskiljer Ulricehamns kommun inte de två områdena i det praktiska arbetet och använder begreppet ”civil beredskap” när man avser båda områdena. Hänsyn måste dock tas till att viss lagstiftning förändras vid höjd beredskap

Kommunens mål med det civila beredskapsarbetet är att:

 • Minska risken för- och konsekvensen av kriser.
 • Hindra eller begränsa skador på egendom och miljö.
 • Värna människors hälsa och personliga säkerhet.
 • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.
 • Bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig
 • Bidra till att upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och att stärka försvarsviljan

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Övriga ärenden

 • Motion angående utegymmet vid Ulrikaparken
 • Motion angående webbsändning av öppet kommunstyrelsemöte
 • Motion om avgiftsfria blöjor i förskolan
 • Motion om Att erbjuda garanti för en anställning efter avklarad utbildning inom vård- och omsorgsprogrammet
 • Motion om förändringar vid Bogesundsgatan och Lilla Torget
 • Motion om fjärrvärme
 • Motion om självstyrande grupper, ökad kontinuitet, trygghet och effektivitet
 • Inkomna interpellationer och frågor
 • Svar på interpellation – Vilka konsekvenser får anpassningskravet på sektor lärande?
 • Rättelse av taxa för plan- och exploateringsenheten 2023
 • Partistöd 2023
 • Valärenden

Alla underlag och handlingar hittar du på sidan för Kommunfullmäktiges möten och beslut

Publicerat av Rebecca Berndes den 26 maj 2023, senast ändrad den 19 februari 2024 av Anders Rosenberg