Beslut i korthet, kommunfullmäktige 26 oktober

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 26 oktober.

I förgrunden syns Ulricehamns kommuns flagga. I bakgrunden sitter människor i kommunfullmäktigesalen.

Här är ett urval av de beslut som fattades av kommunfullmäktiges möte 26 oktober. För alla ärenden och fullständig information, se ärenden och handlingar.

Ulricehamnsförslag: Sommarbusskort till gymnasieungdomar

I ett Ulricehamnsförslag till kommunfullmäktige föreslår en medborgare att Ulricehamns kommun kan utvecklas genom att dela ut sommarbusskort till gymnasieungdomar i kommunen.

Kommunfullmäktige avslår förslaget med hänvisning till att det inte finns pengar avsatta i budgeten för att köpa in sommarlovskort.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Motion: Upprätta en solbruksplan i kommunen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår företrädare från Miljöpartiet att kommunen ska ta fram en solbruksplan och integrera den i kommunens översiktsplan. Enligt motionärerna så är en solbruksplan ett bra redskap för att hitta rätt platser för solcellsparker.

Kommunfullmäktige anser att motionen är under utredning. I den kommande planeringsstrategin för översiktsplanen finns ett uppdrag om att utreda lämpliga platser för solenergi.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Ansökan om investeringsmedel på 14 miljoner kronor för ombyggnation av gruppbostad

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel på 14 miljoner kronor för ombyggnation av Karlslätts gruppbostad. Investeringen möjliggör en ombyggnation för gruppbostaden. Kommunfullmäktige beviljar ansökan.

Investeringsmedel kan delvis finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2023, 7,5 miljoner kronor, och 2024, 3 miljoner kronor. Det kan också finansieras genom att ramen för investeringsbudgeten för 2023 utökas med 3,5 miljoner kronor för att möjliggöra projektet. 2022 beviljade kommunstyrelsen 1 miljon kronor, för bland annat projektering, för ombyggnationen.

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

 • Slutrapport från fullmäktigeberedningen för namngivning av byggnader lämnas över till kommunstyrelsen för beredning.
 • Förvaltningen redovisade en samlad budget- och verksamhetsuppföljning för augusti 2023. Rapporten med bilagor godkänns.
 • Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten stämmer överens med de finansiella mål som kommunfullmäktige har beslutat om.
 • Skattesatsen för Ulricehamns kommun 2024 blir oförändrad, 21,05 procent per skattekrona.
 • Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2024 fastställs.
 • Redovisningen av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
 • Redovisningen av motioner, medborgarförslag och Ulricehamnsförslag för hösten 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
 • Planeringsstrategin för mandatperioden för 2023–2026 antas.
 • Ulricehamnsförslaget om sommarbusskort till ungdomar i både högstadiet och gymnasiet avslås hänvisning till att det inte finns avsatta pengar i kommunens budget för att köpa in sommarlovskort.
 • Motionen om att ge en bra återbäring till Ulricehamns Energis elkunder avslås. Utifrån kommande investeringsbehov finns det inte utrymme för att ge elnätskunderna återbäring.
 • Motionen om att bygga ett nytt reningsverk som inte skapar något slam återremitteras.
 • Motionen om att kommunen ska ge bidrag till aktivitetssamordnare och gemensamhetslokal avslås med hänvisning till att det i dagsläget saknas pengar för det. Motionen innehöll också förslag om framtagning av regler och tillämpningsföreskrifter för trygghetsbostäder. Förslaget anses vara under utredning med hänvisning till att förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda plats på trygghetsboende genom biståndsbedömning.
 • Motionen om att tillgodose barns rätt till utökad vistelsetid i förskolan avslås med hänvisning till att det inte finns något hinder för rektorer att besluta om utökad vistelsetid.
 • Motionen om en årlig novelltävling riktad mot elever i högstadiet i Ulricehamns kommun avslås med hänvisning till att det inte finns utrymme i kultur och fritids budget.

Övriga valärenden som togs upp på mötet

 • Elin Andersson (C) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
 • Kommunfullmäktige utsåg en ny företrädare vid föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus 7, Parkgården. Den före detta ledamoten, Liselotte Andersson (C), har avlidit.
 • Charlotta Nilsson (C) utses till ny ledamot och ordförande i individnämnden, efter Liselotte Andersson (C).

Underlag och handlingar (pdf)

Publicerat av Ellen Haglund den 26 oktober 2023, senast ändrad den 26 oktober 2023 av Eva Wallin

Kontakt