Ändring av mark

Om du planerar att höja eller sänka marknivån på din tomt mer än 50 cm behöver du söka marklov. Eftersom höjdläget på marken förändras påverkas inte bara du utan även din omgivning. En förändring av nivån kan bland annat påverka markens förmåga att ta hand om regnvatten. Det kan också finnas krav i gällande detaljplaner om man måste ha marklov, om du får lov att fälla träd eller plantera skog. 

Var ska du bygga?

Du behöver ansöka om marklov om: 

 • om fastigheten ligger inom detaljplanerat område och ändringen överskrider 50 cm 
 • om områdesbestämmelser bestämt att det krävs sådant marklov i området 

Inom detaljplanelagt område 

Inom områden med detaljplan krävs, marklov för schaktningar eller fyllningar som ändrar marken höjd mer än 0,5 meter. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.
Ligger er fastighet inom ett detaljplanerat område? 

I strandskyddade områden

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter.
Strandskydd. 

Trädfällning

Träd kan vara skyddade i en detaljplan, det krävs en ansökan om marklov där det prövas om det finns anledning att fälla träden eller om de ska bevaras. Marklov söks hos byggenheten. Det krävs särskilda skäl för att skyddade träd ska kunna fällas.
Trädfällning och röjning på kommunens mark – Ulricehamns kommun

Gör din ansökan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta. 

Bifoga rätt handlingar och ritningar till din ansökan:

För att kunna handlägga ditt ärende behövs tydliga handlingar som redovisar vad du vill göra. 

 • situationsplan, är en karta över din fastighet som du beställt av oss 
 • markplaneringsritning 
 • kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkla kontrollplan användas) 
 • anmälan om kontrollansvarig (om det krävs) 

Exempelritningar

Ritningar ska vara fackmässigt utförda. Det innebär att de ska vara tydliga och vara av så god kvalitet att handläggaren ska kunna bedöma ansökan effektivt och rättssäkert. Om ansökan ska skickas till grannar och andra sakägare ska även de tydligt kunna förstå förslaget. 
Exempel på ritningar 

Kontrollplan

Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker. Exempel är mot ritningar, branschregler och om bestämmelser i bygglagstiftningen. 

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna ska bli uppfyllda. Den ska alltså inte uppfylla byggherrens önskemål om detaljutförande, finishdetaljer som inte berör de tekniska kraven. Dessa frågor är frågor mellan entreprenören och byggherren.
Kontrollplaner 

Kontrollansvarig

 Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Byggnadsnämnden gör bedömningen i varje enskilt ärende om kontrollansvarig krävs, detta meddelas under handläggningens gång Den kontrollansvariga ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna intyga detta genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.
Anmälan om kontrollansvarig (e-tjänst) 

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden ska du beställa en karta över din fastighet. En situationsplan är den enskilt viktigaste handlingen i byggärenden då den visar omfattningen och bestämmer läget för det som ska byggas. Det innebär att det är nödvändigt med ett bestämt ursprung och säkerställd kvalitet på den kartprodukt som en situationsplan är baserad på.  

På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan ska du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet. Kartproduktens giltighetstid är ett år från det datum den skapades förutsatt att den inte varit använd i ett tidigare ärende.
Beställ karta och mätuppdrag — Ulricehamns kommun 

Hur lång tid tar en bygglovsansökan? 

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Handläggningstiden kan förlängas en gång med ytterligare tio veckor om projektet eller förutsättningarna för platsen är komplicerade. Om man som sökande skickar in ytterligare underlag på eget initiativ i ärendet räknas tidsfristen från den dagen då det nya underlaget kom in till byggnadsnämnden. Med eget initiativ menas om man som sökande vill ändra sin ansökan. 

Avgift

Avgift

Den avgift som byggnadsnämnden tar ut för handläggningen av ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska redovisas i beslutet. Redovisningen ska vissa hur avgiften har fastställts.    

Avgiften för åtgärden är olika från gång till gång. Detta kan bero på bland annat: 

 • var du bygger, om det är inom eller utanför detaljplanerat område 
 • byggnadens eller anläggningens storlek 
 • hur avancerat byggnationen är 

Nedan kan du se exempel på vad en slutgiltig avgift kan hamna omkring. 

Avgifter tas ut vid beslut om lov, startbesked och avslag. Om du tar tillbaka din ansökan eller anmälan där handläggningen är påbörjad tas en avgift ut för nedlagd tid. 

Exempel på avgift: För en yta upp till 600-1 200 m² som inte avviker från detaljplanens bestämmelser kan avgiften för lovbeslut, startbesked samt slutbesked kosta cirka 17 000 kr. 

Du behöver ansöka om marklov om: 

 • om fastigheten ligger inom detaljplanerat område och ändringen överskrider 50 cm 
 • om områdesbestämmelser bestämt att det krävs sådant marklov i området 

Inom detaljplanelagt område 

Inom områden med detaljplan krävs, marklov för schaktningar eller fyllningar som ändrar marken höjd mer än 0,5 meter. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.
Ligger er fastighet inom ett detaljplanerat område? 

I strandskyddade områden

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 meter.
Strandskydd. 

Trädfällning

Träd kan vara skyddade i en detaljplan, det krävs en ansökan om marklov där det prövas om det finns anledning att fälla träden eller om de ska bevaras. Marklov söks hos byggenheten. Det krävs särskilda skäl för att skyddade träd ska kunna fällas.
Trädfällning och röjning på kommunens mark – Ulricehamns kommun

Publicerat av Ida Johansson den 22 september 2023, senast ändrad den 22 september 2023

Hjälpte informationen på denna sida dig?