Del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsen Etapp 2”

Karta med markerat område för detaljplanen Rönnåsen etapp 2

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ulricehamns industrimark att utökas och att området ska tillåta sällanköpshandel. Planområdet är ca 45 ha och avgränsas i norr av Riksväg 40 och i väster av Rönnåsen etapp 1. I öster och söder gränsar området till skogsmark.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under granskning

Samråd - handlingar

Planbeskrivning, Rönnåsens ind.område etapp 2 (pdf)
Plankarta, Rönnåsens ind.område  etapp 2 (pdf)

Granskning - handlingar

Grundkarta granskning detaljplan för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsen (pdf)
Planbeskrivning granskning detaljplan för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsen (pdf)
Samrådsredogörelse detaljplan för del av Ubbarp 8_16, Ulricehamn (pdf)
Plankarta granskning detaljplan för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsen (pdf)

Antagande - handlingar

Mer information kommer.

Utredningar - Väg och gata, Miljö

Väg och gata

Förprojektering Bilaga 1 – Planritning (pdf)
Förprojektering Bilaga 2 – Profilritning (pdf)
Förprojektering Bilaga 3 – Typsektioner (pdf)
Bilaga 4 – PMS beräkning Förbifart (pdf)
Bilaga 5 – PMS beräkning Industrigata (pdf)
Bilaga 6 – Mängdförteckning (pdf)
Projekteringsrapport PM Väg och mark (pdf)
PM Trafikalstring (pdf)
Flyghinderanalys Ubbarp 8;16(pdf)

Miljö

Bilaga 5. Rapport flodpärlmussla_Hilleredsån (pdf)_
Bilaga 6. Biotopkartering Hillaredsån (pdf)
Utvärdering ekosystemtjänster (pdf)
Naturvärdesinventering (pdf)
Naturvärdesinventering komplettering 2022, Ubbarp 8;16 (pdf)
Påverkan och effekter för naturmiljön (pdf)

Utredningar - Radon, Arkelogi, Dagvatten, Geoteknik

Radon

Utredning Radon (pdf)

Arkelogi

Steg 1 arkeologisk utredning (pdf)
Steg 2 arkeologisk utredning (pdf)
Steg 3 arkeologisk utredning (pdf)
Arkeologisk utredning – steg 1 (pdf)

Dagvatten

Rönnåsen dagvattenutredning (pdf)
Komplettering PM Dagvatten, Ubbarp 8;16 (pdf)

Geoteknik

Geoteknik Rönnåsen MUR (pdf)
Geoteknik Rönnåsen PM (pdf)
Komp. geoteknik MUR (pdf)
Komp. geoteknik PM (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 22 mars 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?