Del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsen Etapp 2”

Karta med markerat område för detaljplanen Rönnåsen etapp 2

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Ulricehamns industrimark att utökas och att området ska tillåta sällanköpshandel. Planområdet är ca 45 ha och avgränsas i norr av Riksväg 40 och i väster av Rönnåsen etapp 1. I öster och söder gränsar området till skogsmark.

Antagande 25 april 2024

Kommunfullmäktige har den 25 april 2024 § 72 beslutat att anta detaljplanen för del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsen etapp 2”.  Antagandehandlingarna hittar du via länkarna längre ner på sidan i stadshusets foajé och på Höjdgatan 3 i Ulricehamn.

Beslutet kan överklagas under tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligen senast den 24 maj 2024. Om inget överklagande inkommit och länsstyrelsen beslutar att planen inte ska överprövas får planen laga kraft den 27 maj 2024.

Vem får överklaga

Beslutet att anta detaljplanen får överklagas av dig som under samrådstiden och/eller granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas om det inte tagits fram enligt gällande lagstiftning.

Överklagande skickas till:

Kommunstyrelsen, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn

eller kommun@ulricehamn.se.

Märk med ”Överklagande Dnr 2018/786 Mark- och miljödomstolen Vänersborg”.

Beslutet överklagas till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg men ska skickas till kommunen. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar kommunen överklagandet och handlingarna i ärendet till mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Nyhetsbrev om pågående planer

Vill du hålla dig uppdaterad om pågående detaljplaner i kommunen? Prenumerera på våra nyhetsbrev om specifika planer för mer information.

Prenumerera på nyhetsbrev om pågående detaljplaner

Tidslinje över detaljplaneprocessen, som visar att detaljplanen är under antagande

 

Samråd - handlingar

Planbeskrivning, Rönnåsens ind.område etapp 2 (pdf)
Plankarta, Rönnåsens ind.område  etapp 2 (pdf)

Granskning - handlingar

Grundkarta granskning detaljplan för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsen (pdf)
Planbeskrivning granskning detaljplan för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsen (pdf)
Samrådsredogörelse detaljplan för del av Ubbarp 8_16, Ulricehamn (pdf)
Plankarta granskning detaljplan för del av Ubbarp 8_16, Rönnåsen (pdf)

Granskning 2

Granskning hölls 11 december 2023 – 11 januari 2024

Planbeskrivning granskning detaljplan för del av Ubbarp ”Rönnåsen etapp 2” (pdf)
Plankarta granskning detaljplan för del av Ubbarp ”Rönnåsen etapp 2” (pdf)
Samrådsredogörelse detaljplan för del av Ubbarp ”Rönnåsen etapp 2” (pdf)
Granskningsutlåtande 1 detaljplan för del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsen etapp 2” (pdf)

Antagande - handlingar

Antagande 25 april 2024

Planbeskrivning antagande detaljplan för del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Plankarta antagande detaljplan för del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Grundkarta antagande detaljplan för del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Granskningsutlåtande detaljplan för del av Ubbarp 8:16 (pdf)
Sammanträdesprotokoll (pdf)

 

Utredningar - Väg och gata, Miljö

Väg och gata

Förprojektering Bilaga 1 – Planritning (pdf)
Förprojektering Bilaga 2 – Profilritning (pdf)
Förprojektering Bilaga 3 – Typsektioner (pdf)
Bilaga 4 – PMS beräkning Förbifart (pdf)
Bilaga 5 – PMS beräkning Industrigata (pdf)
Bilaga 6 – Mängdförteckning (pdf)
Projekteringsrapport PM Väg och mark (pdf)
PM Trafikalstring (pdf)
Flyghinderanalys Ubbarp 8;16(pdf)

Miljö

Bilaga 5. Rapport flodpärlmussla_Hilleredsån (pdf)_
Bilaga 6. Biotopkartering Hillaredsån (pdf)
Utvärdering ekosystemtjänster (pdf)
Naturvärdesinventering (pdf)
Naturvärdesinventering komplettering 2022, Ubbarp 8;16 (pdf)
Påverkan och effekter för naturmiljön (pdf)

Utredningar - Radon, Arkelogi, Dagvatten, Geoteknik

Radon

Utredning Radon (pdf)

Arkelogi

Steg 1 arkeologisk utredning (pdf)
Steg 2 arkeologisk utredning (pdf)
Steg 3 arkeologisk utredning (pdf)
Arkeologisk utredning – steg 1 (pdf)

Dagvatten

Rönnåsen dagvattenutredning (pdf)
Dagvatten PM – Rönnåsen Etapp 2 – Rev 23-07-03 (pdf)

Geoteknik

Geoteknik Rönnåsen MUR (pdf)
Geoteknik Rönnåsen PM (pdf)
Komp. geoteknik MUR (pdf)
Komp. geoteknik PM (pdf)

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2020, senast ändrad den 30 april 2024 av Helen Einarsson

Kontakt

Adress

E-post: plan@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?