Kommunstyrelsens beslut i korthet 3 februari 2022

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under mötet den 3 februari. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Ärenden vidare till kommunfullmäktige

Ny översiktsplan – Ulricehamn 2040

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

I juni 2018 fick kommunen i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ulricehamns kommun. Knappt två år senare var ett första förslag redo för samråd. Under våren 2020 fanns det möjlighet att tycka till om planerna för hur Ulricehamns kommun ska utvecklas framöver. Därefter presenterades ett nytt förslag i en så kallad granskning, som ägde rum under våren 2021. Nu har planen reviderats och lämnats in för beslut. Kommunstyrelsens ordförande ger som förslag att kommunfullmäktige ska anta översiktsplanen Ulricehamn 2040 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Under sammanträdet den 24 februari ska kommunfullmäktige besluta om ärendet.

Näringslivsstrategi 2022 till 2025

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Under hösten förra året påbörjades ett arbete mellan kommun och näringsliv för att med gemensamma krafter utveckla framtidens näringsliv. Nu har en näringslivsstrategi tagit form. Strategin, som ska bidra till ett gott företagsklimat och ge goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i kommunen, ligger till grund för kommunens näringslivsarbete under perioden 2022 till 2025. Kommunstyrelsen har också gett kommunen i uppdrag att tillsammans med Näringsliv Ulricehamn ta fram förslag på en handlingsplan för strategin. Handlingsplanen, som ska definiera aktiviteter, ansvariga och när aktiviteterna ska vara genomförda, ska senare beslutas av kommunstyrelsen. Under mötet föreslår kommunstyrelsens ordförande att näringslivsstrategin ska antas av kommunfullmäktige under sammanträdet den 24 februari.

Handlingsplan – Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

”Möt välfärdens kompetensutmaning” är den rapport som ligger till grund för val av strategier för att nå kommunens övergripande mål i handlingsplanen – en långsiktig, hållbar balans mellan tillgänglig personal och de uppdrag kommunen har att möta. Det var i budgeten för 2019 som kommunen fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare. Sedan dess har kommunen formulerat elva strategier med olika inriktningar i den handlingsplan som nu är redo för beslut. Handlingsplanen ska ge en tydlig bild av vart vi vill nå för att kunna attrahera, rekrytera och behålla rätt medarbetare. Kommunstyrelsens ordförande ger som förslag att kommunfullmäktige antar handlingsplanen ”Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare” under sammanträdet den 24 februari.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

600 000 kronor kronor till badbryggor

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

För att garantera funktion och säkerhet har kommunen har ansökt om 600 000 kronor för att investera i badplatser runt om i kommunen. Pengarna ska användas till att byta ut badbryggor som har blivit utslitna, men även till andra inköp kopplade till badplatserna. Kommunstyrelsens ordförande beslutar att ansökan om 600 000 kronor beviljas. Pengarna finansieras av investeringsbudgeten för 2022.

1,2 miljoner kronor till parker och lekplatser

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Tidigare ansvarade kommunen endast för centralortens offentliga lekplatser, men sedan 2001 tar kommunen även hand om underhåll av lekplatser som ingår i väg- och samhällsföreningarnas ansvar. Idag ansvarar park och skog för underhåll av totalt 59 lekplatser i Ulricehamns kommun. Som en del i att skapa ett tryggt och attraktivt Ulricehamn har kommunen ansökt om 1,2 miljoner kronor för att investera i parker och lekplatser under 2022. Pengarna ska gå till att rusta upp och utveckla parker, lekplatser och parkutrustning runt om i kommunen. Under kommunstyrelsens möte beslutade ordförande att ansökan om 1,2 miljoner kronor beviljas. Pengarna finansieras av investeringsbudgeten för 2022.

Övriga ärenden

Underlag och handlingar för ärenden (pdf)

Ärenden vidare till kommunfullmäktige

 • Revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner
 • Förslag till nya renhållningsföreskrifter
 • Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2022
 • Ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 SoL och LSS
 • Svar på återremitterad motion om barnrättsombud
 • Svar på motion om parkeringar på Marknadsplatsen

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2022-02-03
 • Kommunstyrelsens internbudget 2022
 • Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2022
 • Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025
 • Revidering av riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden
 • Uppdrag att ta fram förslag på alternativa placeringar för återbruk
 • Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost 2022
 • Ansökan om investeringsmedel för pott offentlig gestaltning
 • Ansökan om investeringsmedel för lekplatsrenoveringar 2022
 • Avsteg från funktionsprogram för grundskola avseende idrottshall (föredragning)
 • Avsteg från funktionsprogrammet vård- och omsorgsboende Gällstadsgården (föredragning)
 • Avsteg från funktionsprogrammet vård- och äldreboende nya Ryttershov (föredragning)
 • Svar på initiativärende om att skyndsamt tillföra medel till byte av bryggor vid badplatsen Stora Björken
 • Svar på medborgarförslag om utbyggnad av skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet
 • Informationsärenden till kommunstyrelsen 3 februari 2022

Publicerat av Elin Ohlsson den 9 februari 2022, senast ändrad den 9 februari 2022

Kontakt