Beslut i korthet, kommunstyrelsen den 10 mars 2022

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 10 mars. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Ukrainas och Ulricehamns kommuns flagga vajar utanför stadshuset.

Beslut i korthet

Pengar för om- och tillbyggnation av Vegby skola

Underlag och handlingar till ärendet (pdf)

Under 2022 och 2023 ska kommunen renovera och bygga till Vegby skola för 29 miljoner kronor. Bland annat ska pengarna räcka till större personalutrymmen, kontor för personal och arbetsplatser för lärare, lokal för nytt skolbibliotek, ombyggnation av skolsköterskans lokal, och ett samtalsrum för kurator. Kök och matsal kommer att utökas och fritidslokaler ska anpassas till den verksamheten. Beslutet ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt besked.

Ingen kartläggning av hedersrelaterat förtryck

Underlag och handlingar i ärendet (PDF)

Viktor Öberg (M) ville att kommunen ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ulricehamns kommun. Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att göra en nationell kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. De tog hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) men fick konstatera att det av metodologiska och etiska svårigheter inte gick att göra en sådan kartläggning i form av en befolkningsenkät. Förvaltningen gör samma bedömning. Därför avslogs motionen. Däremot fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan med åtgärder som syftar till att förbättra kommunens arbete med att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck samt utveckla stödet för de personer som är utsatta. Beslutet tas slutgiltigt i kommunfullmäktige.

Hössnaskolans elever kommer gå på högstadiet på Ätradalskolan framöver

Underlag och handlingar i ärendet (PDF)

Antalet elever vid Stenbocksskolan har ökat i så hög grad att det i vissa delar leder till att det maximala antalet personer som får vistas i vissa av lokalerna riskerar att överskridas. Det finns däremot plats på Ätradalsskolan. Med anledning av detta så har förvaltningen sett över möjligheten att ändra gällande skolupptagningsområden för att på så sätt få en jämnare fördelning mellan Stenbocksskolan och Ätradalsskolan. Blivande elever i årskurs 6 vid Hössna skola börjar sin introduktion vid Ätradalsskolan läsåret 2022/2023 genom att undervisningen i språk och hem- och konsumentkunskap förläggs till skolan. Läsåret 2023/2024 börjar eleverna i årskurs 7 vid Ätradalsskolan. Elever i nuvarande årskurs 6 vid Hössna skola erbjuds möjligheten att välja Ätradalsskolan då de börjar i årskurs 7 läsåret 2022/2023 och får då skolskjuts efter ansökan via kommunens skolskjutssystem. Gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden justeras så att Hössna skola från och med läsåret 2023/2024 organiseras inom Ätradalsskolans upptagningsområde. I dagsläget pågår en utredning om 7-9-skolor och Stenbockskolan i Ulricehamns kommun. När utredningen är klar ska en förnyad översyn av 7-9-skolornas upptagningsområden göras.

820 000 kronor för utveckling av Lassalyckan och simhallen

Underlag och handlingar i ärendet (PDF)

820 000 kronor godkändes för bland annat komplettering av tillgänglighetsanpassad slinga på Lassalyckans friluftsområde, åkgräsklippare på Lassalyckan, permanent målning av plattan i ishallens B-hall (300 tkr), städmaskin till simhallen. Dessa ligger med i investeringsbudgeten för året.

Ingen sänkt ålder på gratis busskort i kollektivtrafiken

Underlag och handlingar i ärendet (PDF)

Medborgarförslaget om att sänka åldern för gratis busskort från 75 till 65 år avslogs med hänvisning till att kostnaden för att sänka åldersgränsen för seniorkort inte täcks av det man planerat för i kommunens budget för 2022.

Cykelplan 2022- 2025 är antagen

Underlag och handlingar i ärendet (PDF)

Den antagen cykelplanen för 2022 – 2025 ska främja cykeltrafiken i kommunen. Tanken är att stärka cykeln som ett eget transportslag genom att samla cykelrelaterade frågor i ett dokument. Långsiktigt förväntas detta leda till en ökad andel resor med cykel. Planen innehåller prioriteringslistor över aktuella utbyggnadsobjekt, en för det kommunala vägnätet och en för det statliga vägnätet

Övriga ärenden som togs upp på mötet där beslutet blev enligt förslag:

Underlag och handlingar till alla ärenden (PDF)

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen
Årlig översyn av dokument i författningshandboken 2021-2022
Revidering av bolagspolicy – Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolag
Program för uppföljning av privata utförare
Revidering av riktlinjer för bisysslor och jäv
Samverkansform IT
Budget och verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 SoL och LSS
Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2022
Svar på motion om en gemensam distribution av personvalsedlar
Ombudgetering av investeringsanslag 2021 till 2022
Svar på motion om att kartlägga det hedersrelaterade förtrycket
Samverkan med civilsamhället
Riktlinje för idéburet, offentligt partnerskap
Riktlinjer mot mutor och korruption
Revidering av riktlinjer för färdtjänst
Revidering av riktlinjer för försörjningsstöd
Revidering av policy för avgifter i skolan
Reviderade regler för fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats
Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats
Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik
Begäran om omdisponering av investeringsmedel till småbåtshamnen
Svar på initiativärende om tilläggsbudget för Ulricehamns kommun
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet på Tre Rosors väg

Ärenden som bordlades

Riktlinjer för publik laddinfrastruktur
Svar på medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn

Publicerat av Elin Ohlsson den 10 mars 2022, senast ändrad den 10 mars 2022

Kontakt