Beslut i korthet, kommunfullmäktige 31 mars

Här får du en kortfattad beskrivning av utvalda beslut som togs under mötet den 31 mars. Du kan ta del av mötet i sin helhet via webbsändning eller så kan du läsa protokollet så snart det är justerat.

Ärenden

Pengar för om- och tillbyggnation av Vegby skola

Underlag och handlingar i ärendet (PDF)

Under 2022 och 2023 ska kommunen renovera och bygga till Vegby skola för 29 miljoner kronor. Bland annat ska pengarna räcka till större personalutrymmen, kontor för personal och arbetsplatser för lärare, lokal för nytt skolbibliotek, ombyggnation av skolsköterskans lokal, och ett samtalsrum för kurator. Kök och matsal kommer att utökas och fritidslokaler ska anpassas till den verksamheten.

Ingen kartläggning av hedersrelaterat förtryck

Underlag och handlingar i ärendet (PDF)

Viktor Öberg (M) ville att kommunen ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Ulricehamns kommun. Socialstyrelsen fick 2017 i uppdrag av regeringen att göra en nationell kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. De tog hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) men fick konstatera att det av metodologiska och etiska svårigheter inte gick att göra en sådan kartläggning i form av en befolkningsenkät. Förvaltningen gör samma bedömning. Därför avslogs motionen. Däremot fick förvaltningen i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan med åtgärder som syftar till att förbättra kommunens arbete med att förebygga och upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck samt utveckla stödet för de personer som är utsatta.

15 miljoner kronor i investeringsmedel för planerat underhåll under 2022

Underlag och handlingar i ärendet (PDF)

Pengarna möjliggör att genomföra planerat underhåll av kommunen ägda fastigheter och inhyrda lokaler.

Övriga ärenden som togs upp på mötet där beslutet blev enligt förslag

  • Årlig översyn av dokument i författningshandboken 2021–2022
  • Revidering av bolagspolicy för Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolag
  • Program för uppföljning av privata utförare
  • Riktlinjer för bisysslor och jäv har reviderats
  • Ny samverkansform för IT mellan Tranemo och Ulricehamn
  • Budget och verksamhetsplan år 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
  • Ej verkställda beslut kvartal 4, 2021 SoL och LSS
  • Gemensam distribution av personvalsedla

Nya motioner och medborgarförslag som presenterades under mötet och som kommer tas vidare till förvaltningen för beredning

Motioner

Novelltävling
Richard Halifax (M) föreslår att kultur och fritid ska arrangera en årlig novelltävling riktad mot elever i högstadiet i Ulricehamns kommun.

Sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år
Arne Fransson och Ingemar Basth (MP) föreslår att Ulricehamns kommun sänker åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år och att kommunen i nästa års budget 2023 tar upp kostnaden för att seniorkortet gäller från 65 års ålder.

Kommunekolog
Miljöpartiet föreslår att kommunen ska anställa en kommunekolog.

Utfasning av betong och användning av ”grön” betong
Dan Ljung (V) vill att Ulricehamn kommun sätter som mål att till 2035 fasa ut användningen av betong med minst 50 procent och där det är möjligt använda ”grön” betong. Att betongen ersätts med mer klimatneutrala material så som trä och tegel.

Ta tillvara äldre medarbetares kompetens
Inga-Kersti Skarland och Tommy Mårtensson (S) föreslår att kommunen tar fram rutiner för att all personal som uppnår pensionsåldern tillfrågas om de vill jobba kvar. De vill också att, i samverkan med de fackliga organisationerna, utreda villkor och anpassningar för att få fler att vilja arbeta även efter att de uppnått pensionsåldern.

Gratis mensskydd till elever i grundskola och gymnasiet
Jan-Olof Sundh (V) vill att Ulricehamns kommun snarast utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola och gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd.

Arbetsplatsdemokrati ett demokratiprojekt
Jan-Olof Sundh (V) föreslår att kommunen inleder en process tillsammans med de fackliga organisationerna som kan leda till beslut och avtal om att överföra ett reellt inflytande i frågor som arbetstid, bemannings- och anställningsfrågor och arbetets organisering till de anställda inom Ulricehamns kommun. Han vill också att det ska påbörjas inom en tolvmånadersperiod. Arbetet ska bedrivas som försöksverksamhet tills dess utvärdering genomförts och slutsatser kunnat dras av effekterna för såväl verksamheten som de anställda.

Chokladbollar på Ätradal
En medborgare föreslår att det ska få säljas chokladbollar på Ätradalsskolan.

Utveckla Hökerumssmotet
En medborgare vill att kommunen utreder möjligheten att utveckla området vid Hökerumsmotet som handelsplats.

Brygga med stege för vinterbad
En medborgare vill att kommunen ordnar en brygga med stege för att förenkla för vinterbad.

Fallskydd runt gångtunnlar längs Tre Rosors väg
En medborgare vill att fallskydd sätts upp vid gångtunnlar längs med Tre Rosors Väg för att undvika att barn trillar ner.

Staket mellan Stadsskogens förskolas parkering och Grönahögsvägen
En medborgare vill att det sätts upp en avgränsning i form av ett staket för att förhindra att barn springer ut på Grönahögsvägen från förskolan Tre Rosors parkering.

Förläng cykelvägen på Grönahögsvägen
En medborgare vill ha förlängd cykelbana från Pinebo till åtminstone korset vid Kinnared – Påbo.

Hundrastgård
En medborgare vill att kommunen löser en hundrastgård i Ulricehamn

En samlingspunkt
En medborgare föreslår ett samlingshus med miljötänk som ska motverka ensamhet och främja samarbete, gemenskap, hälsa och kunskapsöverföring.

Utred om Tolken genom att förändra reglering kan minska översvämningar
En medborgare vill att kommunen anlitar experthjälp för att göra beräkningar om hur vi bättre kan reglera tolken för att minimera risken för översvämningar i Viskan.

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 1 april 2022, senast ändrad den 1 april 2022