Beslut i korthet, kommunstyrelsen 2 juni

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 2 juni. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Konstgräs på A- och B-plan på Lassalyckan kan i framtiden innehålla inkapslad sand och thermoplast

Underlag och handlingar för ärendet (pdf) 

Tidigare beslut kring investeringsansökan (2 september 2021) ändras så att A och B-plan på Lassalyckan får ha inkapslad sand eller TPE (thermoplast) som ifyllnadsmaterial. Detta efter rekommendationer från ADDA  på att utöka beslutet till att också tolerera TPE (termoplast) som infill. På så sätt kan fler leverantörer lämna anbud och det blir en bredare konkurrensutsättning. Både TPE och inkapslad sand klarar FIFA Quality kraven.

1,5 miljoner för projektering av centrumutveckling inför ombyggnation av Storgatan

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Målsättning med ombyggnationen är att skapa tydlig zonindelning för tillgänglighetsstråk, möblering, lastning och generösa ytor för servering. Gågatan blir på så sätt mer attraktiv och inbjudande där den småskalig karaktären finns kvar. Utformningen ska vara enhetlig och attraktiv. Man hoppas på så sätt på en utökad användning av Stora torget med ökad koppling till omgivande gator, platser och parker. 1,5 miljoner kronor är den beräknade kostnaden för projektering av projektet. Det finansieras med pengar redan avsatta i investeringsbudgeten för 2022.

1,5 miljoner kronor för utbyggnad av 900 meter gång- och cykelväg i Rånnaväg utmed Stora vägen och Norra vägen

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Projektet ska genomföras under 2022.

Nej till att delvis enkelrikta Bogesundsgatan

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

En medborgare ville enkelrikta Bogesundsgatan från rondellen vid Jönköpingsvägen fram till korsningen med Nygatan och att Nygatan till Jönköpingsvägen ska vara enkelriktad åt andra hållet. Kommunstyrelsen säger nej till förslaget med hänvisning till försämrade följdeffekter på framförallt Nygatan.

Svar på förslag om sänkt hastighet samt cykelväg i Hössna

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Inom förvaltningen pågår ett arbete med en hastighetsplan för alla Ulricehamns kommuns tätorter och den innefattar även Hössna. Förslaget anses rymmas inom detta arbete.

Önskemålet om lägre hastighet ligger i linje med framtida förslag om 40 km/h. Trafikverket som är remissinstans till nya trafikföreskrifter vill undvika en ”plottrighet” i trafiksystemet med flera olika hastigheter, varav 30 km/h vid skolan förslagsvis upphör i samband med införandet av 40 km/h.

Väg 1721 och 1876 (Liaredsvägen) är statliga vägar. Endast Rulles väg, Hovslagareliden och Smedjeliden är kommunala, resterande är enskilda. Ulricehamns kommun saknar därför möjlighet att uppföra varningsskyltar och farthinder vid Liaredsvägen. I Ulricehamns kommuns cykelplan och översiktsplan (Ulricehamn 2040) finns inte någon planerad eller cykelväg mellan Hössna och riksväg 40. Efter att cykelplanen är genomförd kommer fler sträckor utredas för vidare utbyggnad av cykelvägnätet i kommunen. Förslaget kan därför utredas i framtiden, men en tydlig prioritering av denna sträcka finns inte.

Inga ändringar kring specifika platser för fyrverkerier

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Beslut om att kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter som reglerar begränsningar och tillståndsplikt anses vara ett tillräckligt ingripande.

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar för alla ärenden (pdf)

Ärenden som ska vidare för beslut i kommunfullmäktige

 • Årsredovisning för Tolkförmedling Väst godkändes
 • Årsredovisning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkändes
 • Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund godkändes
 • Budget- och verksamhetsuppföljning april 2022 godkändes
 • Hälso- och sjukvårdsavtal antogs
 • Färdplan Nära vård antogs
 • Finanspolicy fastställdes och ersätter tidigare finanspolicy
 • Riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt fastställdes
 • Riktlinjer för placering av pensionsmedel fastställdes och ersätter tidigare riktlinjer
 • Motion om jämställdhet antogs och kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan för jämställdhet som innefattar jämställdhetsutbildning samt hur arbetet ska utvärderas och återrapporteras.
 • Motion om tvåtaktsmotorer avslogs med hänvisning till att det ligger utanför den kommunala kompetensen att meddela ett generellt beslut om förbud mot tvåtaktsmotorer i kommunens sjöar och vattendrag.
 • Motion om fri pedagogisk lunch för lärarstudenter under sin verksamhetsförlagd utbildning antogs.
 • Motion om ökad självbetjäning på skolbiblioteken avslogs då man anser att prio ska ligga på en utökning av antalet fackutbildade skolbibliotekarier samt en ökad bemanning.
 • Motion om utbildning i digitala system anpassat för äldre avslogs med hänvisning till att det inte finns tillräckliga resurser för det.
 • Motion om riktlinjer för större evenemang antogs och kommunstyrelsen och Stadshus AB får i uppdrag att ta fram en evenemangsstrategi. Strategin ska omfatta hela koncernen.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Planprioriteringslista hösten 2022 antogs och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete.
 • Intern kontrollplan för 2022 antogs och förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet.
 • Revidering av regler för flaggning antogs och innefattar nu också Nordens dag som infaller den 23 mars.
 • Riktlinjer för ersättning till familjehem antogs och gäller från och med 2 juni 2022.
 • Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 läggs till handlingarna
 • Investeringsmedel till mobila reservkraftaggregat och projektering av elanläggningar som ska förses med reservkraft godkändes
 • Investering på 1 miljon kronor för genomförande av detaljplaner godkändes.

Publicerat av Elin Ohlsson den 3 juni 2022, senast ändrad den 3 juni 2022

Kontakt