Beslut i korthet, kommunfullmäktige 29 september 2022

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 29 september. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

EU-flagga och Ulricehamns kommuns flaggaEU-flagga och Ulricehamns kommuns flagga

Allmänhetens frågestund förs in i fullmäktiges arbetsordning

Efter förslag från politikerna i demokratiberedningen införs vissa förändringar i fullmäktiges arbetsordning. En av ändringarna är införandet av allmänhetens frågestund. Frågestunden är förknippad med vissa regler.

Exempel på regler:

 • Frågestund ska genomföras minst två gånger per år.
 • En fråga ska vara skriftlig och undertecknad med namn och kontaktuppgift.
 • Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett kommunalt förhållande, frågan får inte heller röra myndighetsutövning mot enskild.
 • En fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp på två minuter.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Motion om minnesmonument för utlandsveteraner antas

En motion om att inrätta ett minnesmonument för utlandsveteraner antas genom att det inrättas en plats i kommunen för organisationer att uppföra minnestavlor.

Det var Mattias Green-Andersson (S) som lämnade in en motion om att Ulricehamns kommun bör uppföra en sten eller ett monument för att hedra utlandsveteraner från trakten. Utifrån förslaget tog politikerna beslut om en utredning av behovet av en gemensam minnesplats som riktar sig till fler. Förvaltningens förslag blev att en plats vid dammen i Ulrikaparkens norra del blir en minnesplats där organisationer kan uppföra minnestavlor. Intresserade organisationer som uppfyller vissa krav får då själva ta fram och bekosta minnestavlor och eventuella invignings- och minnesceremonier. Detta förslag har nu alltså antagits.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Policy för miljöarbetet

Politikerna har antagit en policy för miljöarbetet. Policyn ska lägga en grund för och vägleda kommunens ekologiska hållbarhetsarbete. En policy ska också göra det lättare för de olika delarna av kommunkoncernen att genomföra sitt miljöarbete.

I policyn anges bland annat att kommunkoncernen har ett miljöledningssystem för att driva, förankra och kontinuerligt förbättra miljöarbetet.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

 • En revidering av kommunstyrelsens reglemente antas.
 • Förändringar görs ibland annat fullmäktiges arbetsordning. Därmed blir dokumentet Riktlinjer för politisk organisation överflödigt och upphävs från och med 2023.
 • Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar antas.
 • Samverkan kring IT mellan Ulricehamn och Tranemo kommun övergår från nämndsamverkan till avtalssamverkan, under förutsättning att fullmäktige i Tranemo fattar motsvarande beslut.
 • Verksamhetsområdet för vatten och avlopp för Holmared 1:25 utökas.
 • Årsredovisning för Stiftelsen Adolf Molanders minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet.
 • Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.
 • Motionen om att göra Stora torget mer tillgängligt anses vara på väg att genomföras. I svaret på motionen hänvisas till att det redan pågår planering för att anpassa tillgängligheten.
 • Motionen om att Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen möjlighet till minst fyra veckors sammanhängande semester under årets alla dagar avslås.
 • Motionen om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år anses vara under utredning med hänvisning till arbetet med budget för 2023.
 • Motionen gällande Ulricehamns biosfär Naturpark avslås. I svaret hänvisas till att förslaget väntas innebära resurskrävande insatser och låga positiva effekter.
 • Motionens förslag om antagande av strategisk energi- och klimatplan anses vara tillgodosett.
 • Val av huvudman i Ulricehamns Sparbank.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Inkomna motioner och medborgarförslag

Inkomna motioner och medborgarförslag (pdf)

Publicerat av Anders Rosenberg den 30 september 2022, senast ändrad den 30 september 2022