Beslut i korthet, kommunstyrelsen 6 oktober

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 6 oktober. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Stadshuset med adventsljusstakar i fönstren

Oförändrad skattesats inför 2023

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

21,05 kronor av varje intjänad hundralapp har gått till skatt under 2022. Nu har kommunstyrelsen beslutat att samma skattesats ska gälla för 2023. Under året har Ulricehamns kommun totalt haft en 29 öre högre skattesats än riksgenomsnittet. Däremot har nivån jämfört med genomsnittet i regionen varit 32 öre lägre. Skattesatsen ska slutgiltigt fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i slutet av oktober, då även budget och flerårsplan ska beslutas.

Riktlinjer för miljöarbetet vidare till kommunfullmäktige

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Tidigare i år klubbade kommunfullmäktige igenom en handlingsplan för kommunens arbete med lokala miljöfrågor, som med konkreta åtgärder fokuserar på att reparera naturen och minska klimatpåverkan. Nu har riktlinjer för arbetet tagits fram. Riktlinjerna beskriver hur ansvarsfördelningen ska se ut, för att uppnå ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom hela kommunkoncernen. Kommunfullmäktige ska besluta om riktlinjerna för miljöarbetet i slutet av oktober.

344 000 kronor till Ulricehamnsbygdens ridklubb

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Visste du att Ulricehamnsbygdens ridklubb satsar på att bli en grön ridklubb genom hållbar och miljövänlig drift? Nu ska klubben ansöka om energieffektiviseringar i form av solceller på taket, miljövänlig belysning och energieffektiv ventilation hos Boverket för totalt 1 147 500 kronor. För att Ulricehamnsbygdens ridklubb ska få ansökan beviljad behöver vi bidra med minst 30 procent av totalkostnaden. Under mötet beslutade kommunstyrelsen att medfinansiera klubbens projekt med 344 250 kronor. Även Ulricafonden har bidragit med 200 000 kronor.

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar för alla ärenden (pdf)

Ärenden till kommunfullmäktige

 • Sammanträdestider 2023 för kommunfullmäktige
 • Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2022
 • Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2022
 • Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
 • Val av politisk referensgrupp för Vision 2040
 • Svar på motion – rasismen har ingen plats i Ulricehamn
 • Svar på motion om stöd till seniorer som är i behov av hjälp med IT
 • Svar på motion om bilfria zoner nära våra skolor

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen
 • Svar på revisionsrapport, granskning av direktupphandling Ulricehamns kommun
 • Svar på granskningsrapport av den samordnade investeringsprocessen
 • Handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024
 • Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2021 – sektor lärande
 • Revidering av riktlinjer för användande av offentlig plats
 • Avsiktsförklaring för utveckling av Sjuhäradsrundan att bli en regional cykelled
 • Förordnande som ersättare då verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats är frånvarande
 • Förordnande som ersättare då verksamhetschef för barn- och elevhälsans psykologiska insats är frånvarande
 • Svar på medborgarförslag om belysning vid lekplats
 • Svar på medborgarförslag om att landsbygdssäkra kommunala beslut
 • Svar på medborgarförslag om hastighetsreducering på sträckan mellan Bogesundsskolan och Stenbocksgatan
 • Svar på medborgarförslag om sänkt ålder för fria resor med Västtrafik
 • Svar på medborgarförslag om övergångsställe och farthinder i Nitta
 • Svar på medborgarförslag om farthinder eller övergångsställe i Nitta
 • Informationsärenden till kommunstyrelsen 6 oktober 2022

Publicerat av Elin Ohlsson den 7 oktober 2022, senast ändrad den 7 oktober 2022

Kontakt