Beslut i korthet, kommunfullmäktige 15 december

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 15 december. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Nya politiker i kommunstyrelsen valda

Kommunfullmäktige valde vilka politiker som ska sitta i kommunstyrelsen den kommande mandatperioden samt vilka som ska leda kommunstyrelsen.

Ordförande blir Wiktor Öberg (M). Vice ordförande blir Mikael Dahl (C). Andre vice ordförande blir Klas Redin (S).

Övriga ledamöter är:

Mattias Bengtsson (SD), Mikael Levander (NU), Anette Hellqvist (M), Ruza Källström (S), Sten Selin (L), Sebastian Gustavsson (M), Lisa Åkesson (NU), Kerstin Berggren (MP), Jan-Henric Henningsson (SD), Ziad Makrous (C), Jan-Olof Sundh (V) och Frida Edberg (KD).

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Nya politiker i miljö- och byggnämnden och individnämnden

Kommunfullmäktige valde vilka politiker som ska sitta i miljö- och byggnämnden och individnämnden den kommande mandatperioden.

Ordförande för miljö- och byggnämnden blir Kenneth Johansson (M). Vice ordförande blir Daniel Claesson (S).

Övriga ledamöter är:

Johan Josefsson (M), Bengt Bogren (SD), Johan Helmrot (NU), Jan-Ola Karlsson (C) och Dan Ljung (V).

Ordförande för individnämnden blir Liselotte Andersson (C). Övriga ledamöter är Aira Eriksson (S) och Margareta Juliusson (M).

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Nya riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället

Dokumentet riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället antas. Detta ersätter flera olika riktlinjer som därmed samlas i en enda gemensam. Syftet med de nya riktlinjerna är bland annat att föreningar, studieförbund och andra aktörer lättare ska få en överblick över möjligheterna att söka medel från kommunen. Detta är i sin tur tänkt att öka möjligheterna för ett aktivt liv och en aktiv fritid för kommuninvånare i hela kommunen.

I de nya riktlinjerna specificeras bland annat grundläggande krav på föreningar. Det beskrivs också hur kommunen genom bidragen vill arbeta för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning inkluderas i det sociala livet.

De riktlinjer som tas bort är riktlinjer för föreningsbidrag, regler för bidrag inom landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper, regler för ekonomiskt stöd för elitidrott och riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt.

 Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Förslag om gratis mensskydd genomförs

En motion om att erbjuda elever i grundskola och gymnasium gratis mensskydd ska genomföras. Elever vid gymnasiet erbjuds redan i dag gratis mensskydd. Detta sker även i viss omfattning inom grundskolan. Men nu ska det säkerställas att detta kan ske vid skolsköterskans mottagning även vid tider då skolsköterskan inte är på plats.

Det är vänsterpartisten Jan-Olof Sundh som har motionerat om att kommunen snarast ska utreda hur man kan erbjuda kostnadsfri utdelning av mensskydd. Bakgrunden är bland annat att säkerställa att även de som har en ekonomiskt svår situation kan byta mensskydd när de behöver och därmed undvika hälsorisker eller att elever stannar hemma från skolan.

Han hänvisar till andra kommuner som gör detta och föreslår att de kan tillhandahållas via skolsköterska eller via automater.

 Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

 • Styrelsen för ett antal stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 2021. Årsredovisningar med revisionsrapporter för 2021 läggs till handlingarna.
 • Delårsrapporten från Tolkförmedling Väst godkänns och läggs till handlingarna.
 • Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning för år 2023 fastställs till en timtaxa på 1 150 kronor per timme och en grundavgift på 1 150 kronor.
 • Mål och uppdrag som beskrivs i bilagan Uppföljning av mål och uppdrag 2022, godkänns och avslutas. Bilagan beskriver mål och uppdrag som är klara eller som inte gått att genomföras.
 • Nytt reglemente för kontroll av verifikationer antas och ersätter tidigare reglemente.
 • Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag antas, med ett tillägg att beredande utskottet får besluta om markförvärv upp till 5 miljoner konor. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer.
 • En motion om att uppföra en hundrastgård i Stadsparken avslås eftersom förvaltningen anser att platsen inte är lämplig för ändamålet. Däremot är förvaltningen positiva till en hundrastgård på en lämplig yta, om en förening åtar sig ansvar för skötsel och drift.

Underlag och handlingar för ärendet(pdf)

Övriga valärenden som togs upp på mötet

 • Val av förste vice ordförande till kommunfullmäktigespresidium
 • Till revisorer valdes Ingrid Isaksson (S) ordförande, Ingvar Ideström (M) vice ordförande, Bengt-Olof Magnusson (C), Johnas Drakpil (NU) och Olof Quist (SD).
 • Ledamöter i krisledningsnämnden utsågs.
 • Ledamöter i valnämnden utsågs.
 • Ledamöter i styrelsen för Ulricehamns Stadshus AB utsågs.
 • Ledamöter, ersättare, revisor och revisorersättare till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utsågs.
 • Ledamot, ersättare och revisor i förbundsdirektionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund utsågs.
 • Representant i styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund utsågs.
 • Ledamot och ersättare till Tolkförmedling Väst utsågs.
 • Ledamot och ersättare till Delregionalt politiskt samråd Närvårdssamverkan Södra Älvsborg utsågs.
 • Representant i föreningen Europakorridoren utsågs.
 • Ombud och ersättare vid föreningsstämma med Kommuninvest utsågs.
 • Styrelse för stiftelsen Gerda Stombergs minne utsågs.
 • Styrelse för stiftelsen Adolf Molanders minne utsågs.
 • Gode män utsågs.
 • Företrädare vid föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Parkgården utsågs.
 • Representant till styrelsen i Coompanion – Kooperativ utveckling i Sjuhärad utsågs.
 • Val av revisor till Hemgården Vilan lämnas vakant.
 • Representant vid årsmötet för Övre Åsundens fiskevårdsområde utsågs.
 • Representant i Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden utsågs.
 • Representant i Tidans vattenvårdsförbund utsågs.
 • Representant till årsmöte med Vist – Timmele fiskevårdsförening utsågs.
 • Representant i Viskans vattenråd utsågs.
 • Representant i Ätrans vattenråd utsågs.
 • Representant i Luft i Väst utsågs.
 • Representant i vägsamfällighetsföreningar utsågs.

Underlag och handlingar för ärendet(pdf)

 

Publicerat av Anders Rosenberg den 15 december 2022, senast ändrad den 15 december 2022 av Eva Wallin