Beslut i korthet, kommunstyrelsen 1 december

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 1 december. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Nya riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället

Dokumentet riktlinjer för stöd och bidrag till civilsamhället antas. Detta ersätter flera olika riktlinjer som därmed samlas i en enda gemensam. Syftet med de nya riktlinjerna är bland annat att föreningar, studieförbund och andra aktörer lättare ska få en överblick över möjligheterna att söka medel från kommunen. Detta är i sin tur tänkt att öka möjligheterna för ett aktivt liv och en aktiv fritid för kommuninvånare i hela kommunen.

I de nya riktlinjerna specificeras bland annat grundläggande krav på föreningar. Det beskrivs också hur kommunen genom bidragen vill arbeta för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning inkluderas i det sociala livet.

De riktlinjer som tas bort är riktlinjer för föreningsbidrag, regler för bidrag inom landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper, regler för ekonomiskt stöd för elitidrott och riktlinjer för stöd till föreningslivet för större projekt.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Förslag om gratis mensskydd genomförs

En motion om att erbjuda elever i grundskola och gymnasium gratis mensskydd ska genomföras. Elever vid gymnasiet erbjuds redan i dag gratis mensskydd. Detta sker även i viss omfattning inom grundskolan. Men nu ska det säkerställas att detta kan ske vid skolsköterskans mottagning även vid tider då skolsköterskan inte är på plats.

Det är vänsterpartisten Jan-Olof Sundh som har motionerat om att kommunen snarast ska utreda hur man kan erbjuda kostnadsfri utdelning av mensskydd. Bakgrunden är bland annat att säkerställa att även de som har en ekonomiskt svår situation kan byta mensskydd när de behöver och därmed undvika hälsorisker eller att elever stannar hemma från skolan.

Han hänvisar till andra kommuner som gör detta och föreslår att de kan tillhandahållas via skolsköterska eller via automater.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Tillfälligt stöd till föreningar

Ett extra stöd till föreningar på 1 150 000 kronor kommer att betalas ut.

Bakgrunden till det extra tillfälliga stödet är att 2022 varit ett tufft år som frestat på ekonomin för föreningslivet i kommunen, bland annat på grund av ökade elpriser. Prisökningarna kommer dessutom precis efter pandemin, som i sig varit en påfrestning för många föreningar.

Flera föreningar har kontaktat kommunen och berättat att de inte har pengar för att värma upp sin anläggning eller tända föreningens elljusspår.

Det tillfälliga stödet är en ökning av vissa stöd: driftbidrag till idrottsplatser, driftbidrag till övriga anläggningar, driftbidrag till elljusspår, driftbidrag till allmänna samlingslokaler och lokalbidrag. Det ingår också stöd till hembygdsföreningar som har byggnader med publika arrangemang.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Handlingsplan för näringslivsstrategin på plats

Under hösten förra året påbörjade vi ett arbete med näringslivet för att med gemensamma krafter utveckla framtidens företagsklimat. En näringslivsstrategi med utsikt mot 2025 togs fram, vilken beslutades av våra folkvalda politiker tidigare i år. Samtidigt fick vi i uppdrag att tillsammans med Näringsliv Ulricehamn ta fram en handlingsplan som ska stötta näringslivsarbetet utifrån strategins fyra fokusområden; kommunens service och bemötande, tillväxt för befintligt näringsliv, entreprenörskap och nyföretagande samt nyetableringar.

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar för alla ärenden (pdf)

Ärenden till kommunfullmäktige

 • Styrelsen för ett antal stiftelser beviljas ansvarsfrihet för 2021. Årsredovisningar med revisionsrapporter för 2021 läggs till handlingarna.
 • Delårsrapporten från Tolkförmedling Väst godkänns och läggs till handlingarna.
 • Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning för år 2023 fastställs till en timtaxa på 1 150 kronor per timme och en grundavgift på 1 150 kronor.
 • Mål och uppdrag som beskrivs i bilagan Uppföljning av mål och uppdrag 2022, godkänns och avslutas. Bilagan beskriver mål och uppdrag som är klara eller som inte gått att genomföras.
 • Nytt reglemente för kontroll av verifikationer antas och ersätter tidigare reglemente.
 • Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag antas, med ett tillägg att beredande utskottet får besluta om markförvärv upp till 5 miljoner konor. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer.
 • En motion om att uppföra en hundrastgård i Stadsparken avslås eftersom förvaltningen anser att platsen inte är lämplig för ändamålet. Däremot är förvaltningen positiva till en hundrastgård på en lämplig yta, om en förening åtar sig ansvar för skötsel och drift.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Rapporten med budget- och verksamhetsuppföljning till oktober 2022 godkänns.
 • Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete.
 • En ny IKT-plan, en plan för informations- och kommunikationsteknik i skolan, antas.
 • Statsbidrag omfördelas från finansförvaltningens till kommunstyrelsens ram för sektor välfärd.
 • Investeringsmedel på 3,8 miljoner kronor beviljas, för köp av fastigheterna Ulricehamn Sanatorieskogen 1:24-27, och köpeavtal godkänns.
 • Ansökan om ytterligare investeringsmedel för utbyte av konstgräs på Lassalyckan beviljas. Tidigare är 6 miljoner kronor beviljade. Nu beviljas ytterligare en miljon kronor.
 • Handlingsplan för Näringslivsstrategi 2022-2025 antas.
 • Kontroll av verifikationer – gemensamma tillämpningsföreskrifter antas och ersätter tidigare föreskrifter.
 • Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet antas.
 • Reviderade riktlinjer för krisstöd – psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser antas, och ersätter tidigare riktlinjer.
 • Reviderade riktlinjer för lokalupplåtelse för kommunala kultur- och fritidsanläggningar antas och ersätter tidigare riktlinjer.
 • Reviderade regler för pedagogiska måltider antas och ersätter tidigare regler.
 • Kommunala riktlinjer för allmänna vägar antas och ersätter tidigare riktlinjer.
 • Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats antas och ersätter tidigare riktlinjer.
 • Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning antas.
 • Medborgarförslaget om att inrätta en samtalslinje öppen för alla åldersgrupper avslås för att en sådan inte bedöms få den effekt mot ensamhet som avses.
 • Medborgarförslaget om utökad pendelparkering vid Hökerumsmotet avslås. Anläggningen ligger inom statligt vägområde. Förvaltningen får i uppdrag att inleda en diskussion med Trafikverket och Västtrafik i frågan.
 • Medborgarförslaget om breddad pendelparkering vid Hökerumsmotet avslås. Anläggningen ligger inom statligt vägområde.

 

Publicerat av Anders Rosenberg den 1 december 2022, senast ändrad den 1 december 2022 av Eva Wallin