Beslut i korthet, kommunstyrelsen 12 januari

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 12 januari. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Renovering och byggnation av högstadieskolor ska genomföras

Efter beslut från kommunfullmäktige ska renovering och byggnation av tre högstadieskolor genomföras. Det har beslutats att:

 • Nybyggnation prioriteras för att ersätta lokaler i Stenbocksskolans område, Ulricehamn. Lokaler som inte kan rivas, av myndighetsskäl, ska renoveras.
 • En ny skola ska byggas på övre Borgmästarhagen, Ulricehamn.
 • En ny skola ska byggas på Ätradalsskolans område, Timmele. Den nya skolan ska byggas bredvid dagens skolbyggnad.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Underlag för handlingar (pdf)

Medborgarförslag om ett fast datum för iläggning av brygga genomförs

Bryggan bredvid iläggningsrampen vid Fiskebacken ska läggas i senast 1 april varje år. Isen måste vara borta och det ska vara öppet vatten.

Det är Mattias Lundberg från styrelsen Ulricehamns Fritidsfiskare som har lämnat in medborgarförslaget. Mattias föreslår att det blir ett fast datum för iläggning av bryggan bredvid Fiskebacken. Bakgrunden till medborgarförslaget är enligt Mattias att många efterfrågar en tidigare iläggning, och det är för sent att lägga i bryggan i samband med båtbryggorna.

Det blir ingen större skillnad ekonomiskt eftersom tjänsten redan köps in.

Underlag för handlingar (pdf)

2,5 miljoner i investeringsmedel för ombyggnad av ventilationsanläggning i ishallen

Investeringsmedel på 2,5 miljoner kronor har beviljats för att bygga om dagens ventilationsanläggning i ishallen. Ombyggnationen finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2023.

Bakgrunden är att dagens värmefördelning fungerar dåligt i A-hallen. En stor del av energin släpps ut. Om detta åtgärdas sparar kommunen mer energi och det möjliggör att ishallen kan ha öppet året runt.

Underlag för handlingar (pdf)

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar för alla ärenden (pdf)

Ärenden till kommunfullmäktige

 • Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken antas.
 • Kvartalsrapporten om beslut som inte verkställts enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna. Det gäller kvartalsrapporten för kvartal 3 2022.
 • Delårsrapporten för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund godkänns och läggs till handlingarna.
 • Ansökan om investeringsmedel på 22,7 miljoner kronor för årligt inköp av IT-utrustning 2023 beviljas. Investeringen möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.
 • Motionen om nyttor för Ulricehamns kommun vid etablering av batterifabrik i Lockryd antas.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Riktlinjer för ramuppdrag IT 2023 inklusive prislista antas.
 • Reviderad riktlinje för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling godkänns. Den ersätter tidigare riktlinje.
 • Reviderad riktlinje för anhörigstöd antas. Den gäller från och med 1 februari 2023.
 • Ansökan om investeringsmedel på 10 miljoner kronor för ombyggnation av Storgatan 2023 beviljas.
 • Ansökan om investeringsmedel på 15,3 miljoner kronor för gator, vägar och trafikåtgärder 2023 beviljas.
 • Ansökan om investeringsmedel på 1,5 miljoner kronor för genomförande av detaljplaner 2023 beviljas.
 • Ansökan om investeringsmedel på 1 miljon kronor för diverse investeringar inom verksamhet kost 2023 beviljas.
 • Medborgarförslaget om skyltar på stadens olika kvartersnamn avslås. Fördelen med skyltarna överstiger inte kostnaden.
 • Medborgarförslaget om busskort som gäller under lov för alla skolelever avslås. Det finns inte pengar för det i kommunens budget.
 • Medborgarförslaget om brygga med stege för vinterbad är under genomförande. Förvaltningen har en tanke att öppna upp en av de framtida bryggorna som ska ligga i året runt i småbåtshamnen för vinterbad under perioden när det inte ligger några båtar vid bryggorna.
 • Medborgarförslaget om fler bryggor för båtplatser är under utredning. I investeringsplanen finns det avsatta medel för en sjätte brygga i småbåtshamnen.
 • Medborgarförslaget om en handelsplats vid Hökerumsmotet avslås på tre punkter. Kommunen kommer inte starta ett planeringsarbete vid Hökerumsmotet, med hänvisning till prioriteringsbehovet av andra detaljplaner för exempelvis kommunal service och bostäder. Kommunen kommer inte köpa in den aktuella marken vid Hökerumsmotet, med hänvisning till tids- och osäkerhetsaspekter för eventuell detaljplanering. Kommunen kommer inte, i samarbete med NUAB, utforma intresseförfrågan för etablering på området, med hänvisning till att det i dagsläget inte är aktuellt att planlägga och köpa in marken.
 • Medborgarförslaget om grovsopbil anses vara tillgodosett. Förvaltningen hänvisar till den grovsopbil som finns idag.
 • Medborgarförslaget om en friidrottslöparbana på Lassalyckan avslås. Det skulle bli för dyrt och arbetet för stort. ­

Publicerat av Ellen Haglund den 13 januari 2023, senast ändrad den 13 januari 2023